Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2 | 3 | 11-22

Article title

Stanovlenie i razvitie fizicheskogo vospitanija v stranakh Azii (na primere Kitaja, Indii, Japonii)

Content

Title variants

EN
The development of physical education in Asia (on the example of China, India, Japan)
PL
Powstanie i rozwój wychowania fizycznego w krajach Azji (na przykładzie Chin, Indii, Japonii)

Languages of publication

RU

Abstracts

RU
На каждом историческом этапе физическая культура, как составная часть общей культуры общества, претерпевает изменения в зависимости от возможностей, которые создаются для ее развития определенной общественной формацией. Одновременно человечество получает в наследие ее культурные ценности, которые были созданы на ранних исторических этапах развития общества: научные знания о закономерностях физического совершенствования человека; формы, средства и методы физического воспитания; материально-техническая база для занятий физической культуры и др. Данная статья посвящена возникновению и развитию физического воспитания в Китае, Японии и Индии. Авторы сосредоточили свое внимание на главных направлениях и формах становления физического воспитания и роли в его развитии национальных традиций в этих древних обществах. В отличии от цели и средств, которые использовались на Западе, в физическом воспитании восточных стран была своя концепция: улучшить психофизическое состояние человека и гармонизировать его с окружающей природой. Именно на Востоке, в Индии, Китае, Японии возникли оригинальные методики совершенствования психофизической регуляции организма (хатка-йога, ушу, тай-чи, цигун, шао-линь и др.), которые использовались в разных формах: релаксация, концентрация, медитация и др. Направленность физического воспитания в этих древних обществах обеспечивала прикладное использование средств физической культуры в будущей – взрослой жизни.
PL
Na każdym etapie dziejowym system wychowania fizycznego ulega zmianom w zależności od warunków, które są tworzone przez daną społeczność. Jednocześnie ludzkość otrzymuje jako spadek te wartości kulturowe, które powstały na wcześniejszych etapach dziejowych rozwoju społeczeństwa (wiedza naukowa o prawidłowościach rozwoju fizycznego człowieka; aprobacja praktyki przez formy, środki i metody wychowania fizycznego; materialno-techniczna baza dla uprawiania kultury fizycznej i rekreacji sportowej). Artykuł jest poświęcony powstawaniu i rozwojowi wychowania fizycznego w Chinach, Ja-ponii i Indiach. Autorzy koncentrują się na głównych kierunkach i formach wychowania fi-zycznego oraz jego roli w rozwoju tradycji narodowych owych starożytnych społeczeństw. W odróżnieniu od celu i środków, które wykorzystywano na Zachodzie, w wychowaniu fizycz-nym krajom Wschodu przyświecał inny cel – doskonalenie psychofizycznego zdrowia czło-wieka oraz jego harmonia z naturą. Właśnie na Wschodzie, w Indiach, Chinach, Japonii, powstały oryginalne metodyki psy-chofizycznej regulacji funkcjonowania organizmu (hatha-joga, wuszu, tajczi, cigun i itd.), któ-re były wykorzystywane w różnych formach: relaksacja, koncentracja, medytacja itd. Tak funkcjonujące wychowanie fizyczne zapewniało praktyczne wykorzystanie środków w co-dziennym i przyszłym życiu dorosłym.
EN
At each historical stage, physical culture as an integral part of the overall culture of society, undergoes, depending on the possibilities that are created for its development by a particular formation. At the same time, humanity inherits its cultural values, which were created at the early historical stages of the development of society: scientific knowledge of the laws of physical improvement of man; forms, means and methods of physical education; material and technical base for physical education classes etc. This article is devoted to the emergence and development of physical education on China, Japan and India. The authors focused their attention on the main directions and forms of physical education and the role in its development of national traditions in these ancient socie-ties. Unlike the purpose and means used in the West, the physical education of the eastern countries had its own concept to improve the psychophysical state of a person and to harmo-nize it with the surrounding nature. It was in the East, in India, China, Japan, that original methods for improving the psycho-physical regulation of the body (hutka joga, wushu, tai chi, qigong, shao-lin, ets.) arose, which were used in various forms: relaxation, concertation, meditation and etc. The orientation of physical education in these ancient societies ensured the application of the means of physical culture in the future – adult life.

Contributors

 • Jan Kochanowski University in Kielce, Branch in Piotrkow Trybunalski, Piotrkow Trybunalski, Poland
 • Jan Kochanowski University in Kielce, Branch in Piotrkow Trybunalski, Piotrkow Trybunalski, Poland

References

 • Alke D.H., Stopnie prany, Studio Astrologiczne, Białystok 2004.
 • Bulicz E., Muravov I., Zdorowie czełowieka: bilogiczeskie osnowy żyzniediea-telnosti i dwigatelnoj aktiwnosti w ee stimulacyji, Kiev 2003.
 • Davej Lan, Szaulin Czen, Czingan Ma, Bulaszew A.J., Pryrodnye rekreacyony-je resursy Kitaja – ważnaja sostawliajuszczaja dla rozwitiaja sportiwno-ozdorovitelnogo turizma, „Slobożanskij Naukowo-Sportywny Wisnyk” 2007, nr 12, c. 364–368.
 • Kowalewska E., Tajczi bez tajemnic, Wyd. Klub dla Ciebie, Warszawa 2007.
 • Kun L., Wseobszczaja istoria fiziczeskoj kultury, Moskva 1982.
 • Labskir W.M., Liubiev A.I., Juszko A.B., Fiziczeskaja kultura i sport w cywili-zacjach i epokach, Charkow 2005.
 • Lysebeth A. van, Joga: energia, równowaga, siła, Wyd. Studio Astropsycholo-gii, Białystok 2003.
 • Lysebeth A. van, Pranajma: dynamika oddechu, Wyd. Studio Astropsycholo-gii, Białystok 2002.
 • Pangelowa N.E., Istoria fiziczeskoj kultury, Kiev 2010.
 • Turnbull S., Król w rękach samurajów. Okinawa, 1609 rok, Wyd. Astra, Kra-ków 2011.
 • Turnbull S., Mongolskie inwazje na Japonię – 1274 i 1281, Wyd. AmerCom SA, Poznań 2011.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99b687ac-a7ea-4279-83cd-adf7c68f05e3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.