Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 1(51) | 123-132

Article title

Technical Efficiency of Polish Independent Public Health Care Centres: Data Envelopment Analysis Approach

Title variants

PL
Ocena efektywności technicznej Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przy wykorzystaniu metody DEA

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
In the face of the growing demand for health services, which can be observed in Poland (as well as in many other countries), it is extremely important to make effective allocation decisions in relation to financial resources (at the disposal of health sector decision-makers). The pace of demographic, technological and market changes forces an increase in financial expenditures on health, while at the same time the resources allocated to these objectives are still lacking. The present paper assesses the technical efficiency of 24 independent public health care centers (IPHCCs) in 2010–2014 with the use of the data envelopment analysis method and evaluates changes in the examined efficiency categories using the Malmquist Index. The research has shown that independent public health care institutions in Poland are facing the problem of debt and inefficiency. It has also been established that the level and method of financing health services in Poland contribute to a large extent to the technical inefficiency of IPHCCs, and that the increase in IPHCCs’ revenues leads to an increase in their technical efficiency. The conclusions of this paper provide, on one hand, the basis for in-depth research into the efficiency of public health entities and, on the other, guidance that can be used in the practical management of public health entities and in the shaping of national health care policy.
PL
W obliczu rosnącego popytu na usługi zdrowotne, które obserwujemy w Polsce (podobnie jak w wielu innych krajach), niezwykle istotne jest podejmowanie efektywnych decyzji alokacyjnych w stosunku do środków finansowych będących w dyspozycji decydentów sektora zdrowotnego. Tempo zmian demograficznych, technologicznych i rynkowych wymusza wzrost nakładów finansowych na ochronę zdrowia, jednocześnie środków przeznaczanych na te cele wciąż brakuje. W niniejszym opracowaniu dokonano oceny efektywności technicznej 24 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2010–2014 przy wykorzystaniu metody analizy obwiedni danych oraz dokonano pomiaru zmian badanych kategorii efektywności za pomocą Indeksu Malmquista. W toku przeprowadzonych badań ustalono, że samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w Polsce borykają się z problemem zadłużenia oraz brakiem efektywności. Ustalono także, że poziom oraz sposób finansowania usług zdrowotnych w Polsce w dużym stopniu przyczynia się do braku efektywności technicznej SPZOZ, oraz że wzrost przychodów SPZOZ prowadzi do wzrostu ich efektywności technicznej. Wnioski wynikające z niniejszego opracowania — z jednej strony stanowią podstawę do pogłębiania badań dotyczących efektywności publicznych podmiotów leczniczych, a z drugiej strony — dostarczają wskazówek, które mogą zostać wykorzystane w praktyce zarządzania publicznymi podmiotami leczniczymi oraz w kształtowaniu polityki zdrowotnej kraju.

Contributors

 • University of Information Technology and Management in Rzeszow

References

 • Biorn, E., T.P. Hagen, T. Iversen, and J. Magnussen. 2003. “The Effect of Activity-Based Financing on Hospital Efficiency: a Panel Data Analysis of DEA Efficiency Scores 1992–2000.” Health Care Management Science 6 (4): 271–83.
 • Biorn, E., T.P. Hagen, T. Iversen, and J. Magnussen. 2010. “How Different Are Hospitals’ Responses to a Financial Reform? The Impact on Efficiency of Activity-Based Financing.” Health Care Management Science 13 (1): 1–16.
 • Burgess, J.E., and P.W. Wilson. 1995. “Decomposing Hospital Productivity Changes, 1985–1988: a Nonparametric Malmquist Approach.” Journal of Productivity Analysis 6 (4): 343–363. doi: 10.1007/Bf01073525.
 • Byrnes, P., and M. Freeman. 1999. “Using DEA Measures of Efficiency and Effectiveness in Contractor Performance Fund Allocation.” Public Productivity & Management Review 23 (2): 210–224. doi: 10.2307/3380779.
 • Charnes, A., W.W. Cooper, and E. Rhodes. 1979. “Measuring the Efficiency of Decision-Making Units.” European Journal of Operational Research 3 (4): 339–339. doi: 10.1016/0377-2217(79)90229-7.
 • Dismuke, C.E., and V. Sena. 1999. “Has DRG Payment Influenced the Technical Efficiency and Productivity of Diagnostic Technologies in Portuguese Public Hospitals? An Empirical Analysis Using Parametric and Non-Parametric Methods.” Health Care Management Science 2 (2): 107–116.
 • Färe, R., S. Grosskopf, B. Lindgren, and P. Roos. 1992. “Productivity Changes in Swedish Pharamacies 1980–1989: a Non-Parametric Malmquist Approach.” Journal of Productivity Analysis 3 (1): 85–101. doi: 10.1007/BF00158770.
 • Giuffrida, A. 1999. “Productivity and Efficiency Changes in Primary Care: a Malmquist Index Approach.” Health Care Management Science 2 (1): 11–26.
 • Hofmarcher, M.M., I. Paterson, and M. Riedel. 2002. “Measuring Hospital Efficiency in Austria — a DEA Approach.” Health Care Management Science 5 (1): 7–14.
 • Hollingsworth, B. 2003. “Non-Parametric and Parametric Applications Measuring Efficiency in Health Care.” Health Care Management Science 6 (4): 203–218.
 • Hollingsworth, B., and S. Peacock. 2008. Efficiency Measurement in Health and Health Care. Routledge International Studies in Health Economics. London – New York: Routledge.
 • Jacobs, R., P. Smith, and A. Street. 2006. Measuring Efficiency in Health Care. Analytic Techniques and Health Policy. Cambridge – New York: Cambridge University Press.
 • Jewczak, M., and A. Żółtaszek. 2011. “Ocena efektywności technicznej podmiotów sektora opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1999–2009 w ujęciu przestrzenno-czasowym na przykładzie szpitali ogólnych.” Problemy Zarządzania 9 (3): 194–210.
 • Kujawska, J. 2013a. “Efektywność zmian finansowania szpitali.” In Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania, edited by M. Węgrzyn, M. Łyszczak and D. Wasilewski, 147–157. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Kujawska, J. 2013b. “Wykorzystanie metod nieparametrycznych do pomiaru efektywności opieki szpitalnej w Polsce.” In Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar, edited by A. Frączkiewicz-Wronka, 111–124. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Kujawska, J. 2014. “DEA jako metoda oceny niemedycznych determinant zdrowia.” In Ekonomia, edited by J. Sokołowski, M. Rękas and G. Węgrzyn, 293–302. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Linna, M., and U. Häkkinen. 1999. Determinants of Cost Efficiency of Finnish Hospitals: a Comparison of DEA and SFA. In System Analysis Laboratory Research Reports. Helsinki: Helsinki University of Technology.
 • Linna, M., and U. Häkkinen. 2006. “Reimbursing for the Costs of Teaching and Research in Finnish Hospitals: a Stochastic Frontier Analysis.” International Journal of Health Economics and Management 6 (1): 83–97. doi: 10.1007/s10754-006-6256-z.
 • Liu, X., and A. Mills. 2007. “Measuring Efficiency in Purchasing.” In Public Ends, Private Means. Strategic Purchasing of Health Services, edited by A.S. Preker, X. Liu, E.V. Velenyi and E. Baris, 353–384. Washington, D.C.: World Bank.
 • Łyszczarz, B. 2009. “Efektywność wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej w Polsce — perspektywa regionalna.” Myśl Ekonomiczna i Prawna. Kwartalnik Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie (1): 66–78.
 • Łyszczarz, B. 2010. “Struktura własnościowa a efektywność świadczeniodawców.” Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie 8 (1): 121–136.
 • Łyszczarz, B. 2011. “Model systemu jako determinanta efektywności opieki zdrowotnej.” Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą (39): 131–145.
 • Łyszczarz, B. 2014. Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD. Stan prawny na 1 czerwca 2014 r. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Łyszczarz, B., and Z. Wyszkowska. 2012. “Szacowanie efektywności w opiece zdrowotnej — metodologia i zastosowania.” In Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, edited by I. Rudawska and E. Urbańczyk. Warszawa: Difin.
 • Maniadakis, N., B. Hollingsworth, and E. Thanassoulis. 1999. “The Impact of the Internal Market on Hospital Efficiency, Productivity and Service Quality.” Health Care Management Science 2 (2): 75–85.
 • Nieszporska, S. 2013. “Efektywność leczenia zaćmy w Polsce.” In Zarządzanie w ochronie zdrowia. Wybrane aspekty, edited by J. Krakowiak and D. Cichońska, 69–82. Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk.
 • Nieszporska, S. 2014. “Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia a efektywność techniczna szpitali publicznych.” Logistyka (6).
 • Nieszporska, S., and W. Skrodzka. 2015. “The Evaluation of Hospitals Based on the Polish Institutions.” Economy & Business Journal, International Scientific Publications, Bulgaria 9 (1): 457–464.
 • Nojszewska, E. 2011. “Efektywność ekonomiczna jako narzędzie analityczne dla ochrony zdrowia.” Problemy Zarządzania 9 (3): 11–26.
 • Paszkowska, M. 2010. “Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych jako źródło finansowania zakładu opieki zdrowotnej.” e-Finanse 6 (3): 76–94.
 • Rebba, V., and D. Rizzi. 2006. “Measuring Hospital Efficiency through Data Envelopment Analysis when Policymakers’ Preferences Matter.” Working Papers, Department of Economics, Ca’ Foscari University of Venice (13).
 • Rój, J. 2003. “Efektywność usługowa jako kryterium wyboru mechanizmu finansowania szpitali.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny (4): 153–171.
 • Rój, J. 2011a. “Ocena efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem podejścia nieparametrycznego.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (253): 143–153.
 • Rój, J. 2011b. Znaczenie czynnika finansowego w rozwoju technologii medycznych w klinice uniwersyteckiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Tambour, M. 1997. “The Impact of Health Care Policy Initiatives on Productivity.” Health Economics 6 (1): 57–70.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99c01c56-2583-4b26-9df5-d0dbf7b48b1d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.