Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 25-31

Article title

Prawo i gospodarka w poglądach Leona Petrażyckiego.

Content

Title variants

EN
Leon Petrażycki - views on law and economy.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor omawia poglądy Leona Petrażyckiego dotyczące relacji pomiędzy prawem i ekonomią. Poddaje krytyce tezę o możliwości zaniku prawa przy jednoczesnym utrzymywaniu konieczności równomiernego podziału bogactw (dystrybucji), gdyż poza rynkową alokacją dóbr i dochodów każda inna alternatywa wymaga norm i zasad prawnych. Autor analizuje także poglądy Petrażyckiego na instytucję odszkodowań i zestawia je z poglądami szkoły ekonomicznej analizy prawa. Na koniec pojawia się omówienie poglądów Petrażyckiego na odkrycia geograficzne i przyczyny upadku potęgi Hiszpanii jako przykład błędu teorii merkantylistycznych.
EN
The author discusses Petrazycki views of the relationship between law and economics. Criticizes the idea of the possibility of law disappearance while maintaining necessary distribution of wealth, because beyond the market allocation of goods (free market rules) any other alternative require legal rules. The author compare Leon Petrazycki with Law and Ecenomics School. At the end author describe the reasons for the collapse of the power of Spain as an example of an error mercantilist theory.

Year

Volume

12

Pages

25-31

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

  • Block W., Ethics, Efficiency, Coasian Property Rights, and Psychic Income: A Reply to Demsetz, “The Review of Austrian Economics” 1995, Vol. 8, No 2.
  • Coase R., The Problem of Social Cost, [w:] The Firm, the Market and the Law. Chicago IL: University of Chicago Press, 1988.
  • Hayek F.A., Droga do zniewolenia, Kraków 1996.
  • Mises L., Liberalizm w tradycji klasycznej, Kraków 2004.
  • Petrażycki L., O ideale społecznym i odrodzeniu prawa naturalnego, [w:] O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, Warszawa 1985.
  • Petrażycki L., Wstęp do nauki polityki prawa, [w:] O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, Warszawa 1985.
  • Petrażycki L., O dopełniających się prądach kulturalnych i prawach rozwoju handlu, [w:] O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane, Warszawa 1985.
  • Stelmach J., Dziesięć wykładów o ekonomicznej analizie prawa, Warszawa 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99d8759a-5d80-4e81-95e7-29595f1623c0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.