Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 9 | 303-344

Article title

Dynamika zmiany przestrzeni osadniczej wczesnośredniowiecznej osady z końca VII – początku IX wieku na przykładzie stanowiska 1 w Prusaku, gm. Sokolniki, woj. łódzkie

Content

Title variants

EN
The dynamics of settlement space changes of an early medieval settlement from the end of the 7th – the beginning of the 9th century on the example of site 1 in Prusak, commune Sokolniki, the Łódzkie Voivodeship

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the course of excavations carried out on site 1 in Prusak the remains of an early medieval settlement from the previous phases of early Middle Ages was recorded. These were ground relics of residential features and accompanying traces of utility features in the form of pits, used primarily to store and process food. They created recurring, mutually differing binary systems interpreted as homesteads inhabited by nuclear families. It was assumed that they were created at different times, which was confirmed by the analysis of formal features of ceramic sets. Ceramics collections coming from the above mentioned systems were treated just as monuments obtained from compact sets. Also the production zone was distinguished, consisting of wood-tar pits and accompanying residential buildings. It functioned in the period between leaving the first complex of homesteads and creation of the second. It was preceded with a quite long settlement hiatus, during which trees grew that were used for the production of wood tar.

Journal

Year

Volume

9

Pages

303-344

Physical description

Contributors

 • Akme-Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o., Wrocław

References

 • Baron J. 2005. Przestrzenna organizacja osad ludności kultury łużyckiej na przykładzie stanowiska w Polwicy, pow. wrocławski (= Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 4. Autostrada A4). Wrocław.
 • Biermann, F., Dulinicz M. 2001. Studnia z Bochenia a problem chronologii starszych faz wczesnego średniowiecza na Mazowszu Zachodnim. Archeologia Polski 46(1-2), 85–114.
 • Chudziak W. 1988. Z badań nad konstrukcją zrębową na Niżu Polskim we wczesnym średniowieczu. Slavia Antiqua 31, 183 – 195.
 • Chudziak W. 1994. Z badań na budownictwem drewnianym Niżu Polskiego ze starszych faz wczesnego średniowiecza (VI-IX wiek). Studia Lednickie 3, 11–19.
 • Dulinicz M. 2001. Kształtowanie się Słowiańszczyzny Północno – Zachodniej. Studium archeologiczne. Warszawa.
 • Gloger Z. 1907. Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. Warszawa.
 • Kaźmierczyk J. 1969. Budownictwo mieszkaniowe z drewna w VI-XIII wieku na obszarze Śląska. Archeologia Polski 14(1), 167-214.
 • Kaźmierczyk J. 1993. Ku początkom Wrocławia 2, Wrocław.
 • Kaźmierczyk J. 1995. Ku początkom Wrocławia 3, Wrocław.
 • Kaźmierczyk J., Kramarek J., Lasota C. 1977. Badania na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu w 1975 roku. Silesia Antiqua 19, 181–240.
 • Kobyliński Z. 1988. Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza. Wrocław.
 • Kondracki J. 2002. Geografia regionalna Polski. Warszawa.
 • Kościński B. 1995. Osada w Racocie (stanowiska 18 i 23), gmina Kościan, woj. leszczyńskie. W: Z. Kurnatowska (red.), Z badań nad osadnictwem wczesnośredniowiecznym Wielkopolski Południowej (= Prace Komisji Archeologicznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 15). Poznań, 83–258.
 • Mazurowski R. 2013. Leksykon pojęć i problemów archeologii polowej. Poznań.
 • Modzelewski K. 2004. Barbarzyńska Europa. Warszawa.
 • Moszyński K. 1929. Kultura ludowa Słowian 1. Kraków.
 • Pankiewicz A. 2012. Relacje kulturowe południowego Śląska i północnych Moraw i Czech w IX – X wieku w świetle źródeł ceramicznych. Studia Archeologiczne 43 (Acta Universitatis Wratislaviensis 3372). Wrocław.
 • Parczewski M. 1988. Początki kultury wczesnosłowiańskiej w Polsce. Krytyka i datowanie źródeł archeologicznych. Wrocław.
 • Pietrzak S. 2012. Procedura otrzymywania dziegciu na stanowiskach 6 i 12 w Marwicach. W: A. Różański, S. Pietrzak, Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Wczesne średniowiecza. (= Poznańskie Studia Archeologiczne V). Poznań, 195-197.
 • Piwko R. 1984. Osada wczesnośredniowieczna na stanowisku 3 w Żarku, woj. Legnica. Silesia Antiqua 26, 63–93.
 • Раппопорт П. 1975. Древнерусское жилище (= Археология СССР. Свод археологических источников Е1-32). Ленинград.
 • Różański A. 2012a. Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku 6 w Marwicach. Opracowanie archeologiczne. W: A. Różański, S. Pietrzak, Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Wczesne średniowiecze (= Poznańskie Studia Archeologiczne 5). Poznań, 13-69.
 • Różański A. 2012b. Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku 12 w Marwicach. Opracowanie archeologiczne. W: A. Różański, S. Pietrzak, Studia i materiały nad najdawniejszymi dziejami Równiny Gorzowskiej. Wczesne średniowiecze (= Poznańskie Studia Archeologiczne 5). Poznań, 117-179.
 • Rzeźnik P. 1995. Ceramika naczyniowa z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu w X – XI wieku (= Prace Komisji Archeologicznej – Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 14) Poznań.
 • Staszczak Z. 1963. Budownictwo chłopskie w województwie lubelskim (w XIX i XX wieku) (= Prace i materiały etnograficzne 24). Wrocław.
 • Szafrańscy W. i Z. 1961. Z badań nad wczesnośredniowiecznym osadnictwem wiejskim w Biskupinie. Wrocław.
 • Szymański W. 1967. Szeligi pod Płockiem na początku wczesnego średniowiecza. Zespół osadniczy z VI–VII w. Wrocław.
 • Ważny T., Helman–Ważny A. 2001. Analiza dendrochronologiczna drewna ze studni w Bocheniu, stan. 16, gmina Łowicz. Archeologia Polski 46(1-2), 115–118.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99d96fde-0ea8-48c7-ae95-3463f85329ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.