Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 38 | 1 | 199-213

Article title

Wpływ funduszy europejskich na innowacyjność lubuskiej gospodarki

Content

Title variants

EN
The Influence of European Funds on the Innovativeness of the Lubuskie Economy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł w sposób syntetyczny przedstawia wpływ wykorzystania funduszy europejskich na proces budowania innowacyjności lubuskiej gospodarki w kontekście realizacji założeń: Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 oraz rządowej strategii pn. Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013. Autor opisuje podstawowe wyznaczniki polityki rządowej w dziedzinie wdrażania rozwiązań innowacyjnych oraz nowych technologii przez podmioty gospodarcze również z terenu województwa lubuskiego. Na tej podstawie zaprezentowano m.in. poziom wykorzystania środków unijnych z ogólnopolskich programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki, a także z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Dodatkowo opisowi poddano strukturę regionalnych dokumentów strategicznych: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz Lubuska Regionalna Strategia Innowacji, które de facto determinują proces budowy regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Uzupełnieniem treści artykułu jest tabelaryczna wizualizacja danych statystycznych alokacji funduszy europejskich dla województwa lubuskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku.
EN
The paper presents the impact of the use of EU funds on the process of building inno- vativeness of the Lubuskie economy in the context of achieving the following objectives: National Strategic Reference Framework (NSRF) 2007 - 2013 and the government stra- tegy named - Strategy for increasing the innovativeness of the economy for the years 2007 - 2013. The author describes the basic determinants of a government’s policy in the area of implementing innovative solutions and new technologies by economic entities also from the Lubuskie voivodship. It was the basis for presenting, among the others, the level of the use of EU funds from the national Operational Programmes: Innovative Economy, Human Capital and Lubuskie Regional Operational Programme. In addition, the paper demonstrates the structure of RPSs (the Regional Strategy Papers): Lubuskie Development Strategy and Lubuskie Regional Innovation Strategy, which in fact deter- mine the process of building the regional economy based on knowledge. A supplement to the article is tabular visualization of statistical data concerning the allocation of EU funds for the Lubuskie voivodship according to the state dated on December the 31st 2011.

Journal

Year

Volume

38

Issue

1

Pages

199-213

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Zielonogórski

References

 • Babiak J. (2008),Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki dzięki Programowi Operacyjnemu Kapitał Ludzki, [w:] Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, red. J. Babiak, Warszawa.
 • Zamojski J. (2008), Rola Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy [w:] Fundusze Europejskie a innowacyjność polskiej gospodarki, red. J. Babiak, Warszawa.
 • Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013 (2006), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Lubuski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 (2011), Uchwała nr 65/399/2007 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 16 października, Zielona Góra.
 • Lubuska Regionalna Strategia Innowacji (2010), Uchwała nr XLVI/444/2010 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 1 lutego, Zielona Góra.
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (2007), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego (2005), Uchwała nr XXXVII/260/2005 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia, Zielona Góra.
 • www.efes.gov.pl
 • www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 • www.lrpo.lubuskie.pl
 • www.mg.gov.pl www.poig.gov.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99df9594-154d-4ba7-a6a0-b0f7b6138fa4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.