PL EN


2013 | 169 | 157-167
Article title

Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej

Content
Title variants
EN
Management of Development in the Context of the New Regional Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The New Regional Policy of the European Union creates specific challenges for legal entities responsible for management of the territorial development. The new model of policy is focused on the territorial public intervention (a place-based policy) as well as on the Multi-Level Governance. Based on the review of premises and the essence of the New Regional Policy, the paper indicates main mechanisms and instruments, allowing the enhancement of the effectiveness of entities managing the development in functional areas. The paper underlines the role of networked triple-sector, hybrid partnerships, which - in parallel to the public system - will determine processes of the management of development.
Year
Volume
169
Pages
157-167
Physical description
Contributors
References
 • Aghion P., Howitt P.: Endogenous Growth Theory. MIT Press, 1997.
 • Bailey N., Barker A., Macdonald K.: Partnership Agencies in British Urban Policy. UCL Press, London 1995.
 • Barca F.: Program dla zreformowanej polityki spójności. Podejście ukierunkowane terytorialnie w osiąganiu celów i oczekiwań Unii Europejskiej. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_spojnosci /Polityka_spojnosci_po_2013/Raporty/Documents/raport_barca_pl.pdf.
 • Castels M.: Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Davoudi S., Evans N., Governa F., Santangelo M.: Territorial Governance in the Making. Approaches, Methodologies, Practices. "Boletín de la A.G.E." 2008, Vol. 46.
 • Domański R.: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Elander I.: Partnerships and Urban Governance. UNESCO 2002, Blackwell Publishers, 2002. http://www.sociologia.unimib.it/DATA/Insegnamenti/4_3037/materiale/elander.pdf (20120919).
 • EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela 2010.
 • Gorzelak G., Kozak M.: Regionalny wymiar strategicznego programowania rozwoju. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem. Red. J. Górniak, S. Mazur. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Górniak J., Mazur S.: Analiza polityk publicznych i programowanie w obszarze strategii rozwoju. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem. Red. J. Górniak, S. Mazur. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Haseki M.: Regional Development with Cooperative Marketing Strategy: A Case of Cukurova Region, Turkey. "International Journal of Business and Management" 2011, Vol. 6, No. 6.
 • Hausner J.: Zarządzanie publiczne. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 • Klasik A.: Strategia rozwoju regionu. "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 3(3).
 • Kożuch B.: Innowacyjność w zarządzaniu publicznym. W: Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie. Red. A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz. LIBER, Warszawa 2010.
 • Kudłacz T.: Programowanie rozwoju regionalnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Lisiecka K., Papaj T., Czyż-Gwiazda E.: Public Governance koncepcją zarządzania w administracji publicznej. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice 2011.
 • Luo X., Shen J.: A Study on Inter-city Cooperation in the Yangtze River Delta Region, China. "Habitat International" 2009, Vol. 33.
 • Mansell R.: Imagining the Internet. Communication, Innovation, and Governance. Oxford University Press, Oxford 2012.
 • Markowski T.: Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. W: Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2020 a strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województw. Red. J. Szlachta, J. Woźniak. Studia. Tom CXXXVII. PAN-KPZK, Warszawa 2011.
 • Mehta D.: Urban Governance: Lessons from Best Practices in Asia. W: Handbook on New Public Governance. Red. P. Shah, M. Bakore. Centre for Civil Society, 1998.
 • Najam A.: The Four C's of Third Sector-Government Relations: Co-operation, Confrontation, Complementarity and Co-optation. "Non-Profit Management and Leadership" 2000, Vol. 10, No. 4.
 • Noworól A.: Planowanie rozwoju terytorialnego w skali regionalnej i lokalnej. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Noworól A.: Zarządzanie organizacjami terytorialnymi - pojęcie i istota. "Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ" 2009, nr 4(8).
 • OECD. Regional Policy Challenges, New Issues and Good Practices. OECD - Meeting of the Territorial Development Policy Committee 31st March 2009.
 • Pollitt C., Bouchaert G.: Public Management Reform. Oxford University Press, Oxford 2011.
 • Rozwój w dobie globalizacji. Red. A. Bąkiewicz, U. Żuławska. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Sroka J.: Deliberacja i rządzenie wielopasmowe. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.
 • Szczerski K.: Agenda polityczna a polityki rozwoju. W: Zarządzanie strategiczne rozwojem. Red. J. Górniak, S. Mazur. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Szlachta J.: Doktryna OECD w sferze polityki rozwoju regionalnego. W: Polska wobec wyzwań cywilizacji XXI wieku. Red. A. Kukliński, K. Pawłowski, J. Woźniak. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2009.
 • Szlachta J.: Strategic Programming of Regional Development. Towards the National System of Startegic Thought in the Field of Regionalpolic. W: New Paradigm in Action. Red. M. Kolczyński, P. Żuber. Ministry of Regional Development, Warszawa 2011.
 • Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMR. Komisja Europejska, 6.10.2011 (KOM(2011) 615, Bruksela 2011 (wersja ostateczna).
 • Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce. Red. J. Kronenberg, J. Bergier. Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-99e34f3b-45fc-4527-9fbe-5ef2029aab56
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.