Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 21 | 91-117

Article title

Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych

Content

Title variants

EN
Safety of the Staff of Youth Detention Centers in Their Relations with Inmates: Sociological Analysis of Internal Factors

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja wybranych uwarunkowań wewnętrznych mających wpływ na bezpieczeństwo w zakładach poprawczych w Polsce. Omówione zostały okoliczności związane z aktywnością kadry jak i wychowanków, które podnoszą ryzyko wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych. Artykuł ma charakter empiryczny, zaś prezentowane w nim rezultaty badań opierają się na technikach jakościowych, takich jak: wywiady swobodne przeprowadzone z personelem i podopiecznymi, obserwacja jawna quasi-uczestnicząca, analiza dokumentów.
EN
The aim of this paper is to present selected internal factors with an impact on the safety in youth detention centers in Poland. We discuss the circumstances underlying the behaviors of both the staff and inmates which increase the risk of exceptional occurrences. The paper adopts an empirical perspective, and presents the results based on such qualitative methods as free-form interviews with the staff and with inmates, overt quasi-participant observation and document analysis.

Year

Volume

21

Pages

91-117

Physical description

References

 • Albański, Leszek (2010) Wybrane zagadnienia z patologii społecznej. Jelenia Góra: Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze.
 • Anderson, Craig. A., Brad J. Bushman (2002) Human Aggression. “Annual Review of Psychology 53: 27-51.
 • Anderson, Craig. A., Rowell L. Huesmann (2003) Human Aggression: A Social-Cognitive View. [w] Michael A. Hogg, Joel Cooper, red., The Sage Handbook of Social Psychology. Thousand Oaks: Sage Publications, s. 296-323.
 • Aronson, Elliot (1997) Człowiek – istota społeczna. Warszawa: PWN.
 • Barbalet, Jack (2008) Emotion in Social Life and Social Theory. [w:] Monica Greco, Paul Stenner, red., Emotions: A social Science. London, New York: Routledge, Taylor&Francis, s. 106-111.
 • Berkowitz, Leonard, Anthony LePage (1967) Weapons as aggression-eliciting stimuli. „Journal of Personality and Social Psychology“ 7: 202-207.
 • Berkowitz, Leonard (1962) Aggression: A social psychological analysis. New York: McGraw-Hill.
 • Blumer, Herbert (1969) Symbolic Interactionism: Perspective and Method. Englewood: Prentice Hall Inc.
 • Buss, Arnold H. (1961) The Psychology of Aggression. New York: Wiley and Sons.
 • Chomczyński, Piotr (2012) Paradygmat interpretatywny. [w:] Krzysztof T. Konecki, Piotr Chomczyński, red., Słownik Socjologii Jakościowej. Warszawa: Wydawnictwo Difin, s. 211-215.
 • Chomczyński, Piotr (w druku) Emocje agresji i smutku, ich przejawy oraz sposoby radzenia sobie z nimi wśród wychowanek zakładów poprawczych w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska. [w:] Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska, red., Emocje w życiu codziennym. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 • Cialdini, Robert (1996) Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Cooley, Charles H. (1909) Social Organization: A Study of the Larger Mind. New York: Charles Scribner's Sons.
 • Cooley, Charles H. (1922) Human Nature and the Social Order (Revised Edition). New York: Charles Scribner's Sons.
 • Doliński, Dariusz (2004) Mechanizmy wzbudzania emocji. [w:] Jan Strelau, red., Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 319-349.
 • Dollard, John, Leonard W. Doob, Neal E. Miller, Orval H. Mowrer, Robert R. Sears (1939) Frustration and Aggression. New Haven: Yale University Press.
 • Frączek, Adam (1979) Czynności agresywne jako przedmiot studiów eksperymentalnej psychologii społecznej. [w:] Adam Frączeka, red., Studia nad psychologicznymi mechanizmami czynności agresywnych. Wrocław: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, s. 9-31.
 • Fromm, Erich (1998) Anatomia ludzkiej destrukcyjności. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
 • Goffman, Erving (1952) On Cooling the Mark Out: some aspects of adaptation and failure. “Psychiatry: Journal of the Study of Interpersonal Relations” 15 (4): 451–463.
 • Goffman, Erving (2000) Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: KR.
 • Goffman, Erving (2005) Piętno. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Goffman, Erving (2008) Embarrassment and Social Organization. [w:] Monica Greco, Paul Stenner, red., Emotions. A social Science. London, New York: Routledge, Taylor&Francis, s. 106-111.
 • Goffman, Erving (1961) Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. Garden City: Anchor Books.
 • Gusfield, Joseph R. (2003) A Journey with Symbolic Interactionism. „Symbolic Interaction“ 26 (1): 119-139.
 • Hałas, Elżbieta (1994) Obywatelska socjologia szkoły chicagowskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Hammersley, Martyn, Paul Atkinson (2000) Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 • Kamiński, Marek (2006) Gry więzienne. Tragikomiczny świat polskiego więzienia. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Kemper, Theodore D. (2008) Power, status, and emotions. [w:] Monica Greco, Paul Stenner, red., Emotions. A social Science. London, New York: Routledge, Taylor&Francis, s. 127-131.
 • Kofta, Mirosław (1979) Samokontrola a emocje. Warszawa: PWN.
 • Komentarz Dyrektora Zakładu Poprawczego w Poznaniu do wydarzeń nadzwyczajnych w zakładzie (http://uwaga.tvn.pl/28320,wideo,141352,resocjalizacja_po_polsku,resocjalizacja_po_polsku,reportaz.html)
 • Makowski, Ryszard (2009) Za murami poprawczaka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Mead, George Herbert (1982) The Individual and the Social Self: Unpublished work of George Herbert Mead. David L. Miller, red., Chicago: University of Chicago Press.
 • Moczydłowski, Paweł (2002) Drugie życie więzienia. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
 • Pawłowska, Beata (2013) Emocje w środowisku pracy. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Pawłowska, Beata; Chomczyński Piotr (2012) Sposoby radzenia sobie z emocjami negatywnymi na przykładzie grupy nauczycieli. „Studia Edukacyjne“ 21: 141-162.
 • Pilecka, Barbara (2001) Agresja jako zjawisko psychologiczne. [w:] Robert Borkowski, red., Konflikty współczesnego świata. Kraków: Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, s. 137-143.
 • Reykowski, Janusz (1992) Emocje, motywacja, osobowość. Warszawa: PWN.
 • Rode, Danuta (2010) Psychologiczne uwarunkowania przemocy w rodzinie. Charakterystyka sprawców. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Szewczuk, Władysław, red., (1985) Słownik psychologiczny. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Shott, Susan (1979) Emotions and Social Life: A Symbolic Interactionist Analysis. „The American Journal of Sociology” 84 (6): 1317-1334.
 • Stanik, Jan M. (1975) Niektóre osobowościowe determinanty agresywności młodocianych skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. „Prace psychologiczne” 5.
 • Turner, Jonathan H., Jan E. Stets (2009) Socjologia emocji. Warszawa: PWN.
 • Wojciszke, Bogdan (2000) Relacje interpersonalne. [w:] Jan Strelau, red., Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 3, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 147-186.
 • Wolff, Kurt H. (1964) The Sociology of Georg Simmel. Glencoe: Free Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-99f10a7e-6fc9-4c51-b833-823418c5cf69
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.