Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 3(51) | 65-77

Article title

Zieleń lubelskich Bronowic – tradycja miejsca w kontekście współczesnych przekształceń

Authors

Content

Title variants

EN
Bronowice greenery in Lublin – the tradition of the place in the context of contemporary transformations

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł dotyczy analizy przekształceń terenów zieleni dzielnicy Bronowice w Lublinie. Przedstawiono w nim analizę ewolucji jednostki urbanistycznej, która w istotny sposób wpłynęła na ukształtowanie obecnego systemu zieleni. Omówiono również istniejące współczesne tereny zieleni i ich usytuowanie, w znaczący sposób wpływające na warunki mikroklimatyczne terenów miejskich, a także wzmacniające struktury przyrodnicze. W artykule autorka przeanalizowała też tradycję miejsca w kontekście współczesnych przekształceń. Ukazała, jak społeczność lokalna odbiera zieleń i jak odnosi się do gwałtownych przemian inwestycyjnych w dzielnicy.
EN
The article concerns the analysis of the transformation of the green areas of the Bronowice district in Lublin. It presents an analysis of the evolution of an urban unit, which significantly affected the format of the present greenery system. The existing contemporary green areas and their location are also shown, which significantly affect the microclimatic conditions of urban areas, and also reinforce the natural structures. In the article the author also has analyzed the tradition of the place in the context of contemporary transformations. She showed how the local community receive green, and how they relate to the rapid changes of investment in the district.

Journal

Year

Issue

Pages

65-77

Physical description

Contributors

author
 • Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

References

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003, Nr 80, poz. 717, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030800717 [accessed: 14.04.2015].
 • Sękowska E., Dzielnice Lublina – Bronowice, http://teatrnn.pl/leksykon/node/999/dzielnice_lublina_%E2%80%93_bronowice [accessed: 1.06.2015].
 • Kociuba D., Rozwój przestrzenny i funkcjonalny Lublina w świetle materiałów kartograficznych i ikonograficznych, [w:] M. Harasimiuk, D. Kociuba, P. Dymmela (red.), Plany i widoki Lublina. XVII–XXI wiek, Polskie Towarzystwo Turystyczno­Krajoznawcze. Oddział Miejski w Lublinie, Lublin 2007, 14–31.
 • Sierpiński Z., Obraz miasta Lublina, UMCS, Lublin 2002, http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/docmetadata?id=8744&from=publication [accessed: 1.06.2015].
 • Szafranek K., Krzykała M. (red.), Wielki Staw Królewski – Zapomniana Oczywistość, http://tnn.pl/Wielki_Staw_Kr%C3%B3lewski_­_Zapomniana_Oczywisto%C5%9B%C4%87,3529.html [accessed: 10.01.2016].
 • Zinsa H. (red.), Lublin 1317–1967, Wyd. Lubelskie, Lublin 1967.
 • Przesmycka N., Przeobrażenia historyczne terenów zielonych Lublina do 1939 r., „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych” 2005, t. 1, 157–167.
 • Przesmycka N., Zawadzka­Mazurek E. (red.), Lublin. Przeobrażenia urbanistyczne 1815–1939, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin 2012.
 • Hogenberg A., Tipus Civitatis Lubline(n)si(s) in Regno Poloniae ex omnibus partibus mu(n)di emporio ter(ties) in an(n)o celebrari co(n)sueto clarae, [w:] G. Braun, F. Hogenberg, Civitates orbis terrarum, t. 6: Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber sextus, Kolonia 1618 [Muzeum Lubelskie w Lublinie, S/G/271/ML].
 • Bieczyński F., Mappa der ganzen königl. Stadt Lublin samt allen Gässen Vorstädten, Jurisdikzionen, Klöstern, Kirchen, Manerhöfen Pallästen, Steinhäußern Rudern, Häußern, Häuschen, gebaut als öden Platzen, Gärten, Teichen, Mühlen, Flüßen, Gräben und zugleich mit allen um die Stadt liegenden Gegenden. Auf allerhöochste nordnung des Königes zu Pohlen Stanislaus im Jahre 1780 intimirt mittelst der Kommission der Guten Ordnung in dieser Königl. Stadt Lublin eristirenden, anbefohlen­ durch den Stanislaus JohannNepomucenus Łęcki beim Kron Tibunal zu Lublin geschworaen Ingenieuren im Jahre 1783 delinirt und gegenwärtig im Jahre 1802 Monathe Oktobris durch Endesgefertigten geschwornen Ingenieuren bei die Kaiser Königl: Lubliner Landrechten in doppelt vergroßertin Maaßstaabe abkopirt, Lublin 1852 [Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta miasta Lublina. Plany miasta Lublina, sygn. 3].
 • Bylina L., Dwór na stacji, czyli krótka historia ogrodów kolejowych, 2004, https://www.slideshare.net/mik_krakow/a7­leszek­bylina­dwr­na­stacji [accessed: 1.06.2015].
 • Ciołek G., Ogrody Lublina w XIX wieku, „Ochrona Zabytków” 1954, Nr 7, 263–270.
 • Kozłowski K.F., Plan Miasta Lublina, [rkps], [Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta miasta Lublina, Plany miasta Lublina, sygn. 318 (dawna 7a)].
 • Boruch M., Myśliwiec J., Chyżewska R.., Park Bronowicki w Lublinie, 2014, http://teatrnn.pl/leksykon/node/4366/park_bronowicki_w_lublinie [accessed: 1.06.2015].
 • Jagiełło­Kołaczyk M., Wrocławskie etablissements. Historia i architektura, Oficyna Wydawnicza PWr, Wrocław 2000.
 • Doner M., Plan Lublina, 1875 [Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Zbiór kartograficzny, sygn. 6/VI].
 • Śliwczyńska E., Plac Dworcowy w Lublinie, 2014, http://teatrnn.pl/leksykon/node/4048/plac_dworcowy_w_lublinie [accessed: 1.06.2015].
 • Anonim, Plan M.[iasta] Lublina, 1938, [Archiwum Państwowe w Lublinie, Akta miasta Lublina, Plany miasta Lublina, sygn. 321].
 • Mapa topograficzna woj. lubelskiego, opracowana w skali 1:25 000, wykonana przez OPGK Rzeszów, arkusz 136.31, Rzeszów 1977.
 • Mapy Google, https://www.google.pl/maps/place/Lublin/@51.2180254,22.4236877,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x472257141e154061:0x5528ee7af6e8e95f!8m2!3d51.2464536!4d22.5684463 [accessed: 1.06.2015].
 • Przesmycka E., Boguszewska K., Przesmycka N., Współczesne przestrzenie publiczne wyrazem potrzeb lokalnej społeczności na przykładzie skweru im. Matki Boskiej Fatimskiej na Osiedlu Bronowice, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych” 2010, t. 4, 230–239.
 • Fijałkowski D., Kseniak M., Park Bronowice w Lublinie, 1974 [Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, sygn. 1718, Lublin].
 • Adamiec P., Trzaskowska E., Runo parków miejskich Lublina, „Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus” 2011, t. 10, nr 4, 51–59, http://www.formatiocircumiectus.actapol.net/pub/10_4_51.pdf [accessed: 10.01.2016].
 • Adamiec P., Trzaskowska E., Diagnoza stanu i walorów parków miejskich Lublina oraz wytycznych do ich kształtowania, „Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych” 2012, t. 8, 7–18.
 • Kłosowski W., Prognoza oddziaływania na środowisko. Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013–2020. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dn. 28 lutego 2013 r., Warszawa, listopad 2012–luty 2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a0395dd-968d-4aa2-b563-81f5baf9ad4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.