Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(30) | 105-114

Article title

The use of ict in initiating and creating relational capital

Content

Title variants

PL
Wykorzystanie technologii komunikacyjno-informacyjnych w inicjowaniu i kreowaniu kapitału relacyjnego

Languages of publication

PL EN

Abstracts

The evolutionary nature of the surroundings of the modern organization, reaching out to customers and creating a relationship, becomes a condition of existence in economic space. At the same time, the development of ICT changed in a general way perspectives and range of initialization and the creation of business contacts for geographically dispersed markets. In the article, the author on the basis of deep research literature and the results of tests carried out in selected municipalities of Lower Silesia and Great Poland has pointed out the importance of ICT in initiating business contacts and creating relational capital.

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Bamford D.J., Gomes-Casseres B., Robinson M.S., Mastering Alliance Strategy: A Comprehensive Guide to Design, Management and Organization, John Wiley & Sons Inc, San Francisco 2003.
 • Bombiak E., Istota i pomiar kapitału intelektualnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Siedlcach nr 88, red. J. Toruński, „Administracja i Zarządzanie” 2011, nr 15.
 • Burt R., The Contingent Value of Social Capital, “Administrative Science Quarterly”, 1997, no. 2.
 • Granovetter M., Economic action and social structure: The problem of embededness, “American Journal of Sociology” 1985, no. 91.
 • Child J., Faulkner D., Tallman S., Cooperative Strategy. Managing Alliances, Networks and Joint Venture, Oxford University Press, 2nd edition, Oxford 2005.
 • Chomiak-Orsa I., Budowanie relacji międzyorganizacyjnych w kontekście technologii informacyjnych, „Informatyka Ekonomiczna” 2012, nr 4(26), red. M. Nycz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012a.
 • Chomiak-Orsa I., Kapitał relacyjny stymulatorem przewagi konkurencyjnej współczesnej organizacji, [w:] Wybrane problemy zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym organizacji, red. D. Jelonek, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2012b.
 • Chomiak-Orsa I., Flieger M., Koncepcja oceny stopnia informatyzacji w osiąganiu dojrzałości procesowej gmin, „Zarządzanie Publiczne” , vol. 1(17 ), red. A. Noworól, Kraków 2012a.
 • Chomiak-Orsa I., Flieger M., Stymulowanie lokalnego rozwoju gospodarczego. Próba oceny skuteczności działań pozabudżetowych gmin, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, Rocznik XLIV, październik-grudzień, nr 4 (166), Wrocław 2012b.
 • Chomiak-Orsa I., Flieger M., Próba oceny skuteczności niefinansowych instrumentów wspierania mikroprzedsiębiorczości w gminach, [w:] Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 696, Ekonomiczne Problemy Usług nr 81, Szczecin 2012c.
 • Chomiak-Orsa I., Flieger M., Wybrane aspekty rozwoju informatycznego gmin, [w:] Rynek informacji i komunikacji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 711, Ekonomiczne Problemy Łączności nr 11, red. R. Czaplewski, Szczecin 2012d.
 • Chomiak-Orsa I., Perechuda K., Technologie mobilne jako determinanta destrukcji kapitału relacyjnego, [w:] Multimedia w biznesie red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej , Częstochowa 2013.
 • Chyłek M., Nadzór korporacyjny a kapitał relacyjny przedsiębiorstwa, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Chrzan E., Garbiec R., Klastry jako forma kooperencji małych przedsiębiorstw I innych organizacji dla sprostania globalnej konkurencji, [w:] Modele funkcjonowania współczesnego biznesu, red. A. Jabłoński, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2010, s. 327-334.
 • Doz Y.L., Hamel G., Alianse strategiczne: sztuka zdobywania korzyści poprzez współpracę, Helion, Gliwice 2006.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Projektowanie systemów zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
 • Henton D., Melville J., Walesh K., Grassroots Leaders for a New Economy, San Francisco 1997.
 • http://www.computerworld.pl/news/383850/SAP.Systemy.mobilne.... [dostęp: 12.01.2013].
 • Kaczmarek B., Współczesne aspekty istoty i funkcji zarządzania, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.
 • Koźmiński A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWE, Warszawa 2004.
 • Lenart A., Zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP. Teoria i praktyka na przykładzie systemu BAAN IV, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005.
 • Łobos K., Organizacja sieciowa, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 • Łobos K., Organizacje sieciowe , [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 • Łysik Ł., Łopaciński K., Wpływ technologii mobilnych na zmiany w organizacji, [w:] Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania Informacją i wiedzą, red. L. Kiełtyka, Difin, Warszawa 2008.
 • Madhok A., Tallman S.B., Value through interfirm collaborative relationships, “Organization Science” 1998, vol. 9, no. 3.
 • Mendryk I., Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, red. A. Sitko-Lutek, PWN, Warszawa 2007.
 • Obłój K., O zarządzaniu refleksyjnie, MT Biznes, Warszawa 2007.
 • Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 • Porter M.E., Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymanie lepszych wyników, Helion, Gliwice 2006.
 • Smith S., Baylis J., Wprowadzenie, [w:] Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie stosunków międzynarodowych, red. S. Smith, J. Baylis, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 • Spaulding T., Nie chodzi tylko o to, kogo znasz, Wydawnictwo MT Business, 2012.
 • Sroka W., Management of inter-firm cooperation, “ Journal of Information, Control and Management Systems” 2010, special issue, vol. 8, no 2.
 • Stadtműller E., Regionalizm I regionalizacja jako przedmiot badań naukowych w stosunkach międzynarodowych , [w:] Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych, aspekty polityczno-gospodarcze, red. K. Jędrzejczyk-Kuliniak, L. Kwieciński, B. Michalski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.
 • Urbanowska-Sojkin E., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 • Wróbel J., Geneza rozwoju kapitału intelektualnego i jego struktura, [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, red. M. Cisek, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a073032-48a6-4d9b-b613-8253285db040
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.