Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 98 | 279-286

Article title

Uwarunkowania doskonalenia system zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej

Authors

Title variants

EN
Conditions of Improving the Quality Management System in Hierarchical Organizations

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W organizacjach zhierarchizowanych od systemu zarządzania jakością oczekuje się wprowadzenia jasnych uregulowań na poziomie strategicznym, na przykład poprzez zapewnienie niezbędnych środków i infrastruktury, kształtowania środowiska pracy, kanałów komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej, pozyskiwania i analizowania informacji o funkcjonowaniu systemu oraz wprowadzenie narzędzi umożliwiających ciągłe doskonalenie. Narzędzia doskonalenia jakości służą do zbierania i przetwarzania danych związanych z różnymi aspektami jakości. Są instrumentami nadzorowania i diagnozowania procesów. Ich znaczenie wynika z faktu, że bez dysponowania rzetelnymi i pełnymi informacjami, trudno mówić o podejmowaniu skutecznych działań w zakresie systematycznego doskonalenia systemu zarządzania jakością. W artykule podjęto próbę przedstawienia uwarunkowań doskonalenia systemu zarządzania jakością w organizacji zhierarchizowanej na przykładzie organizacji o strukturze liniowo- -sztabowej. Badania empiryczne przeprowadzono z wykorzystaniem metod: badania dokumentów źródłowych, obserwacji uczestniczącej oraz sondażu diagnostycznego z zastosowaniem wywiadu i ankiety.
EN
In hierarchical organizations, the quality management system is expected to introduce clear rules on the strategic level, for example by providing the necessary resources and infrastructure, shaping the work environment and communication channels (external and internal), to acquire and analyze information about the functioning of the system and to introduce the tools for continuous improvement . Quality improvement tools are used to collect and process data related to various aspects of quality. These instruments function to monitor and diagnose processes. Their importance stems from the fact that without reliable and complete information, it is difficult to take an effective action for systematic improvement of the quality management system. This article attempts to present conditions for improving the quality management system in the organization of hierarchical structure, as an example of a linear - military staff structure. Empirical studies were carried out using such methods as analyzing source documents, participant observation, and a diagnostic survey using interviews and questionnaires.

Contributors

  • UP-H Siedlce

References

  • Gradowski P., System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 w malej firmie, Wyd. AJG, Bydgoszcz 2004.
  • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Warszawa 1998.
  • Kachniewska M., ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2004.
  • Wasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, Warszawa 1998.
  • Wawak S., Zarządzanie jakością-Teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice 2002.

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a0d0f69-ba4f-449f-8d5a-257a6090e884
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.