Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 4 | 261-267

Article title

Wykorzystanie metody projektów w procesie samokształcenia studentów

Content

Title variants

EN
Using the Project Method in the Self-Education Process

Languages of publication

PL

Abstracts

Samokształcenie jest ważną umiejętnością w społeczeństwie informacyjnym. Wiedza zdobyta w szkole przestaje wystarczać, by nadążyć za zmianami, jakie niesie gospodarka i rozwój społecz-ny. Szybkie starzenie się wiedzy zmusza do ciągłego jej aktualizowania. Na etapie szkoły wyższej istnieją sprzyjające warunki do rozwijania samokształcenia studen-tów m.in. dzięki wykorzystaniu metody projektów. Metoda ta daje okazję do doskonalenia umie-jętności samokształcenia oraz dobrego przygotowania się do samorozwoju na dalszych etapach życia osobistego i zawodowego.
EN
Self-education is an important ability in information society. The knowledge gained at school stops being sufficient to keep up with the changes brought by economy and social development. A quick aging of knowledge makes one to update it constantly. At the higher education school level there are favourable conditions to develop students’ self- -education, inter alia, thanks to the project method. This method gives a possibility to improve self-education abilities as well as a good preparation for self-development for the further stages of personal and professional life.

Year

Volume

8

Issue

4

Pages

261-267

Physical description

Contributors

 • Doktor, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogi-ki, Polska

References

 • Bereźnicki, F. (2004). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Impuls.
 • Bereźnicki, F. (2010). Pedagogiczna edukacja ustawiczna nauczycieli akademickich. W: A. Frąc-kowiak, Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Edukacja ustawiczna – idee i doświadczenia (s. 37–56). Płock: Novum.
 • Chałas, K. (2000). W poszukiwaniu strategii edukacyjnych zreformowanej szkoły. Metoda projek-tów i jej egzemplifikacja w praktyce. Warszawa: Nowa Era.
 • Długosz, A. (2016). Samokształcenie wartością i warunkiem uczenia się przez całe życie. W: W. Furmanek, A. Długosz (red.), Wartości w pedagogice. Młodzi Polacy wobec wartości (s. 151–164). Rzeszów: Wyd. UR.
 • file:///C:/Users/User/Desktop/przewodnik_po_metodzie_projektow.pdf (10.10.2017).
 • Frąckowiak, A. (2010). Samokształcenie podstawą edukacji ustawicznej. W: A. Frąckowiak, Z.P. Kruszewski, J. Półturzycki, E.A. Wesołowska (red.), Edukacja ustawiczna – idee i do-świadczenia (s. 132–141). Płock: Novum.
 • Maziarz, C. (1966). Proces samokształcenia. Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkol-nych.
 • Nowacki, T.W., Korabiowska-Nowacka, K., Baraniak, B. (2000). Nowy słownik pedagogiki pracy. Warszawa: Wyd. WSP TWP.
 • Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Żak.
 • Okoń, W. (2003). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Żak.
 • Półturzycki, J. (1983). Wdrażanie do samokształcenia. Warszawa: WSiP.
 • Półturzycki, J. (2002). Dydaktyka dla nauczycieli. Płock: Novum.
 • Półturzycki, J. (2008). Edukacja ustawiczna w ujęciu Roberta Kidda, Jacques’a Delorsa i Polskiej Strategii Rozwoju z 2003 roku. W: S.M. Kwiatkowski (red.), Edukacja ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny. Warszawa, Radom: Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Techno-logii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Sałata, E. (2004). Metoda projektów w teorii i praktyce. Radom: Wyd. Politechniki Radomskiej.
 • Szymański, M.S. (2000). O metodzie projektów. Z historii, teorii i praktyki pewnej metody kształ-cenia. Warszawa: Żak.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a1b04d8-529b-40eb-956d-2c418e4ee806
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.