Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 36 | 69-81

Article title

Duchowość miłosierdzia w świetle encykliki Jana Pawła II Dives in misericordia

Content

Title variants

EN
The Spirituality of Mercy in the View of John Paul II’s Encyclical Dives in Misericirdia

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Święty Jan Paweł II w encyklice pt. Dives in misericordia przedstawia „duchowość miłosierdzia”, choć sam nie używa takiego określenia. Opisuje jednak tę rzeczywistość, wskazując na jej podstawy oraz przejawy. Duchowość ta streszcza się w dwóch wymiarach: poznawczym i praktycznym. Pierwszy z nich polega na poznawaniu miłosierdzia Pana za pomocą Jego objawienia zawartego w Starym i Nowym Testamencie, a w sposób szczególny – w Chrystusie i Jego misterium paschalnym. Drugi natomiast przekłada się na trzy postawy: wyznawanie, czynienie oraz wypraszanie miłosierdzia. Wszystkie one zakładają również postawę wewnętrzną w postaci wiary, ufności, nadziei i miłości względem Boga i ludzi. Ostatecznie zależą one od ich źródła, którym jest On sam. Duchowość miłosierdzia opiera się więc na przyjęciu miłości miłosiernej Ojca, objawionej i udzielonej przez Syna w Duchu, oraz życiu nią. To zaś wymaga życia w Duchu Świętym, który tę duchowość wzbudza i kształtuje.
EN
Saint John Paul II in his encyclical Dives in Misericordia presents “the spirituality of Mercy”, although he himself does not use this term. However, he describes this reality, indicating its fundamentals and expressions. This spirituality comes down to two aspects: cognitive and practical. The first one depends on becoming aware of the Mercy of the Lord by means of His Revelation contained in the Old and New Testament, and especially – in Christ and His Paschal Mystery. The second one translates into three attitudes: professing, practising and pleading the Mercy. All of them assume also an inner attitude of faith, trust, hope and love in regard to God and people. Finally the attitudes depend on their Source, which is He Himself. The spirituality of Mercy relies therefore upon accepting the merciful Love of God the Father, manifested and given by the Son in the Spirit, and on living It. And this requires living in the Holy Spirit, who initiates and forms the spirituality.

Year

Issue

36

Pages

69-81

Physical description

Contributors

 • Wydział Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

References

 • Balter, L., Kościół jako sakrament Bożego miłosierdzia, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. L. Balter, Poznań 2003, s. 151-173.
 • Bernyś, M., Miłosierdzie jako przymiot Boga, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. L. Balter, Poznań 2003, s. 44-58.
 • Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, Watykan 1980.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Ecclesia in America, Meksyk 1999.
 • Kowalska, F. św., Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Warszawa 1995.
 • Kruszewska, M.E., Duchowość miłosierdzia w nauczaniu bł. Jana Pawła II, „Duchowość w Polsce” 15 (2013), s. 69-79.
 • Matulewicz, E., Przymiot Bożego miłosierdzia jako podstawa duchowości miłosierdzia, „Duchowość w Polsce” 15 (2013), s. 57-68.
 • Różycki, I., Zasadnicze rysy nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Referat wygłoszony na sympozjum, które odbyło się w 50 rocznicę objawienia s. Faustynie Kowalskiej obrazu Miłosierdzia Bożego (1931-1981), Kraków 1982.
 • Seremak, W., Miłosierdzie Boże a nowa ewangelizacja. Znaki czasu, Lublin 2001.
 • Siccari, A.M., Świadkowie i wzory miłości miłosiernej, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. L. Balter, Poznań 2003, s. 265-284.
 • Słomka W., Teologia duchowości, w: Polscy teologowie duchowości, red. M. Chmielewski – W. Słomka, Lublin 1993, s. 231-241.
 • Szumił, H.I., Tajemnica miłosierdzia Bożego w teologicznej myśli księdza Wincentego Granata, w: Miłosierdzie w postawie ludzkiej, red. W. Słomka, Lublin 1989, s. 89-105.
 • Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, Londyn 1967.
 • Wejman, H., Osiem błogosławieństw ewangelicznych. Nowe perspektywy duchowości, Poznań 2000.
 • Woroniecki, J., Tajemnica miłosierdzia Bożego. Nauka chrześcijańska o miłosierdziu Bożym i o naszej wobec Niego postawie, Kraków 21948.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a1bf4c0-e36e-4a14-afd3-0bb8392c980a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.