Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 63 | 5: Teologia duchowości | 169-184

Article title

The Social Dimension of Christian Mercy

Title variants

PL
Społeczny wymiar chrześcijańskiego miłosierdzia

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article shows that mercy in the contemporary social teaching of the Church has been raised to the rank of an ethical and social principle. Similarly to other social principles, it is set on the grounds of Christian anthropology. This refers to the horizontal dimension of mercy, which takes different forms in interpersonal relations, resulting from well-recognised conditionings of time and place. A method of Catholic social teaching 'see – evaluate – act' is of great assistance here. However, one must not forget that mercy also has a vertical dimension. Jesus Christ, who reveals the mystery of God as the Father of mercy, becomes the incarnation of God's infinite mercy himself. In his teaching and deeds, he demonstrated free God's mercy, which saves and gives birth to a new life. As his disciples, we are called to live as He did, thanks to the gift of the Holy Spirit, the Comforter, who engrains in our hearts the lifestyle of Jesus Christ himself. Only in the perspective of God's love and mercy can human efforts in the social, cultural, political and economic spheres contribute to the creation of a true civilisation of love.
PL
W artykule pokazano, że miłosierdzie we współczesnym nauczaniu społecznym Kościoła podniesione zostało do rangi zasady etyczno-społecznej. Podobnie jak inne społeczne principia jest ono osadzone na gruncie chrześcijańskiej antropologii. Chodzi tutaj o horyzontalny wymiar miłosierdzia, które w relacjach międzyludzkich przyjmuje różne formy, wynikające z dobrze rozeznanych uwarunkowań miejsca i czasu. Tutaj pomocna jest metoda katolickiej nauki społecznej: widzieć—ocenić—działać. Nie wolno jednak zapominać, że miłosierdzie ma także wymiar wertykalny. Jezus Chrystus, który objawia tajemnicę Boga będącego Ojcem miłosierdzia, sam staje się wcieleniem nieskończonego Bożego miłosierdzia. W swoim nauczaniu i postępowaniu ukazuje darmowe Boże miłosierdzie, które zbawia i rodzi nowe życie. Jako jego uczniowie jesteśmy wezwani do tego, by żyć tak jak On, dzięki darowi Ducha Świętego Pocieszyciela, który zakorzenia w naszych sercach styl życia samego Chrystusa. Tylko w perspektywie Bożej miłości i miłosierdzia ludzkie wysiłki w dziedzinie społecznej, kulturowej, politycznej i gospodarczej mogą przyczynić się do budowania prawdziwej cywilizacji miłości.

Contributors

 • Institute of Pastoral Theology and Catechetics of John Paul II Catholic University of Lublin

References

 • Benedykt XVI. Encyklika Caritas in veritate. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2009.
 • Franciszek. Bulla Misericordiae vultus o nadzwyczajnym jubileuszu miłosierdzia. Wrocław: TUM Wydawnictwo Archidiecezji Wrocławskiej, 2015.
 • Jan Paweł II. Encyklika o Bożym miłosierdziu Dives in misericordia, 79−139. In Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.
 • Jan Paweł II. Encyklika Centesimus annus, 619−702. In Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.
 • Jan Paweł II. “Homilia w czasie Mszy świętej beatyfikacyjnej. Kraków 18.08.2002”, 1211−1215. In Jan Paweł II. Pielgrzymki do ojczyzny. Przemówienia i homilie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2005.
 • Kompendium Nauki Społecznej Kościoła. Kielce: Jedność, 2005.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 511−606. In Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje. Tekst polski. Poznań: Pallottinum, 2002.
 • Borutka, Tadeusz and Mazur, Jan and Zwoliński, Andrzej. Katolicka nauka społeczna. Częstochowa−Jasna Góra: “Paulinianum” Wydawnictwo Zakonu Paulinów, 1999.
 • Gocko, Jerzy and Chrześcijanek, Sławomir. “Wezwanie do miłosierdzia w życiu społecznym. Studium na kanwie Dzienniczka św. Faustyny Kowalskiej i nauczania społecznego Jana Pawła II”. Seminare. Poszukiwania naukowe 26(2009):185−199.
 • Kasperkiewicz, Karolina M. “Pojęcie miłosierdzia w Dives in misericordia”. In Dives in misericordia. Tekst i komentarz. Ed. S. Grzybek, M. Jaworski, 65−75. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1981.
 • Kowalczyk, Stanisław. Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej. Lublin: RW KUL, 1994.
 • Krucina, Jan. Wyzwolenie społeczne. Wrocław: TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1995.
 • Majka, Józef. “Miłosierdzie jako zasada społeczna w świetle encykliki Dives in misericordia”. In Dives in misericordia. Tekst i komentarz. Ed. S. Grzybek, M. Jaworski, 175−186. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1981.
 • Misiurek, Jerzy. “Miłosierdzie w teologii”. In Encyklopedia Katolicka. Vol. XII, col. 1090−1092. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008.
 • Nagórny, Janusz. Posłannictwo chrześcijan w świecie. Vol. I: Świat i wspólnota. Lublin: RW KUL, 1997.
 • Piwowar, Andrzej. “Miłosierdzie w Nowym Testamencie”. In Encyklopedia Katolicka. Vol. XII, col. 1089−1090. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2008.
 • Piwowarski, Władysław. “Ewolucja kwestii społecznej od Rerum novarum do Centesimus annus”. Roczniki Nauk Społecznych 19−20(1991−1992), 1:7−18.
 • Piwowarski, Władysław. ABC katolickiej nauki społecznej. Część I. Podstawy i kierunki. Pelplin: Wydawnictwo Diecezjalne, 1993.
 • Piwowarski, Władysław. “Grzechy społeczne i struktury grzechu w nauczaniu Jana Pawła II”. Studia Warmińskie 37(2000):461−469.
 • Przygoda, Wiesław. Posługa charytatywna Kościoła w Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004.
 • Przygoda, Wiesław. Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 2012.
 • Ryczan, Kazimierz. “Miłość-miłosierdzie w życiu społecznym”. in Jan Paweł II. Dives in misericordia. Tekst i komentarze. Ed. S. Nagy, 223−233. Lublin: RW KUL, 1983.
 • Sieg, J. “Encyklika Dives in misericordia na tle nauki społecznej Kościoła”. In Dives in misericordia. Tekst i komentarz. Ed. S. Grzybek, M. Jaworski, 187−199. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1981.
 • Strzeszewski, Czesław. Katolicka nauka społeczna. Lublin: RW KUL, 1994.
 • Sutor, Bernhard. Etyka polityczna. Ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej. Trans. A. Marcol. Warszawa: “Kontrast” Wydawnictwo Fundacji ATK, 1994.
 • Zabielski, Józef. Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2006.
 • Zyzak, Wojciech. “Miłosierdzie jako termin teologiczny”. Polonia Sacra 19(2015), 1:133−154.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a2111fd-3487-494b-9c34-c1b03c433eb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.