Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 1(30) | 115-134

Article title

Innowacyjność – ułatwieniem czy utrudnieniem dla aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych?

Content

Title variants

EN
Innovation – Facilitating or Hindering the Professional Activity of People with Disabilities?

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W niniejszym artykule przedstawiono kilka innowacyjnych technologii, mających na celu ułatwienie codziennego życia osobom niepełnosprawnym, a także przyczynienia się do zwiększenia ich aktywności na rynku pracy. Przegląd wybranych urządzeń, w tym również informatycznych, został uzupełniony o opisy spektakularnych przypadków zastosowań. Przedstawiono również innowacyjne programy i projekty wspierające osoby niepełnosprawne. Celem artykułu jest przedstawienie najnowszych technik współczesnego świata, zbadanie, czy są one ułatwieniem, czy raczej utrudnieniem w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia, a także ich wpływu na życie zawodowe osób niepełnosprawnych. Oczywiste jest, że materiały multimedialne powinny być wolne od barier i aby każdy, niezależnie od umiejętności, sprawności i miejsca zamieszkania, mógł w pełni korzystać z cyfrowego świata. Dlatego podjęto szerokie działania na rzecz projektowania uniwersalnego i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. PFRON we współpracy z organizacjami pozarządowymi oferuje innowacyjne projekty na rzecz inkluzji zawodowej osób niepełnosprawnych. Rodzi się pytanie, czy wykorzystanie nowoczesnych technologii przyczyni się do wyrównania szans bezrobotnych niepełnosprawnych na rynku pracy?
EN
This article presents several innovative technologies aimed at facilitating the everyday life of people with disabilities, as well as contributing to increasing their activity on the labor market. An overview of selected devices, including IT, has been supplemented with descriptions of spectacular applications. Innovative programs and projects supporting the employment of disabled people are also presented. The aim of the article is to present the latest techniques of the modern world, to examine whether they are a facilitation or rather a difficulty in taking up or maintaining employment, as well as their impact on the professional life of disabled people. It is obvious that multimedia materials should be barrier-free and that everyone, regardless of their skills, abilities and place of residence, can take full advantage of the digital world. That is why broad actions have been taken for universal design and diversity management in the workplace. PFRON, in cooperation with non-governmental organizations, offers innovative projects for the inclusion of people with disabilities. The question is, will the use of modern technologies contribute to the equalization of opportunities of the unemployed with disabilities in the labor market?

Year

Issue

Pages

115-134

Physical description

Dates

published
2019-04-18

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Jeleniej Górze

References

 • CMSiKO, Badanie sytuacji osób niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku pracy i edukacji, Raport końcowy, Wrocław, 2013
 • Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych, Nowoczesne technologie pomocne osobom niepełnosprawnym, „Nowe Nasze Sprawy” 2016, Nr 12(303)
 • Mastyk T., Magaczewska E., Stojkow M. i in., Aktywni Niepełnosprawni? Obywatelski i społeczny potencjał środowiska osób niepełnosprawnych, Kraków, Wyd. AGH, 2016
 • „Niepełnosprawność, zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2015, Nr II(15)
 • Polaczek E., Aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w Polsce, „Zeszyty Naukowe – Zbliżenia Cywilizacyjne” 2017, Nr XIII(3)
 • Ustawa z dn. 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. 2011, nr 209, poz. 1243, źródło: Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. V, 2011, nr 209, poz. 1243
 • Creative Commen, Zasady wdrażania dostępnych serwisów www, http://.fdc.org.pl/gallery/Informacja-dla wszystkich.pdf, [dostęp z dnia: 01.03.2019]
 • Cytowska B., Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryncie codzienności, Toruń, 2011, http://www.ostoja.org.pl/pliki/Cytowska_B.pdf, [dostęp z dnia: 01.03.2019]
 • Giermanowska E., Niepełnosprawny jako pracownik i pracodawca, 2016b, [w:] Samodzielni – zaradni – niezależni, Ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji, red. Zakrzewska-Manterys E., Niedbalski J., Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016
 • http://www.pfron.org.pl, [dostęp z dnia: 28.03.2019]
 • Różański M., Czas na pracowników z niepełnosprawnością, http://www.niepelnosprawni.pl/utm_source=biuletyn_medium, [dostęp z dnia: 28.02.2019]
 • http://www.harpo.com.pl/sklep/sprzet-dla-niewidomych-i-slabowidzacych, [dostęp z dnia: 28.02.2019]
 • http://www.harpo.com.pl/sklep/sprzet-dla-niewidomych-i-slabowidzacych, [dostęp z dnia: 28.02.2019]
 • http://www.pad.widzialni.org/nvda, [dostęp z dnia: 05.03.2019]
 • http://www.widzialni.org/container/Dostepne-multimedia.pdf, [dostęp z dnia: 05.03.2019]
 • http://www/laudio.pl/node/540/print, [dostęp z dnia: 05.03.2019]
 • http://www.dzieciom.pl/wp.content/uploads/audioteskrypcja-zasady-tworzenia.pdf, [dostęp z dnia: 01.09.2012]
 • http://www.harpo.com.pl, [dostęp z dnia: 28.02.2019]
 • http://www.ec.europa.eu/eu 2020, pdf, [dostęp z dnia: 03.03.2010]
 • http://www.vigo-ortho.pl/pl-PL/content/bioniczna-proteza-reki-doni-i-limb/110/, [dostęp z dnia: 01.03.2019]
 • http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/230846, [dostęp z dnia: 11.12.2014]
 • http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/230846, [dostęp z dnia: 11.12.2014]
 • http://www.biuletyn.pw.edu.pl/Rozwoj-Uczelni-i-Projekty-UE/ECO-Mobil, [dostęp z dnia: 21.05.2014]
 • http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/252389, [dostęp z dnia: 31.03.2015]
 • http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p/100, dostepnosc-projektowanie-uniwersalne, [dostęp z dnia: 28.03.2019]
 • http://technologie.onet.pl/elektronika/inteligentne-okulary, [dostęp z dnia: 24.06.2014]
 • http://www/pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly, [dostęp z dnia: 27.04.2018]
 • https://www.empik.com/samodzielni-zaradni-niezalezni-ludzie-niepelnosprawni-w-systemie-polityki-pracy-i-edukacji-zakrzewska-manterys-elzbieta-niedbalski-jakub,p1128645733,ebooki-i-mp3-p 2016b, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a242f32-053a-44b2-aa2b-6e3a47396ecd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.