Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2014 (17) | 111-123

Article title

Bariery dla innowacji i transferu techniki w Polsce oraz sposoby ich pokonywania

Authors

Content

Title variants

EN
Barriers for innovation and technology transfer in Poland and methods of overcoming them

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
One of the main determinants of companies’ market rating is their innovative activity. Though, many managers must cope with barriers they encounter while implementing new technolo- gies. The effectiveness in overcoming barriers could have an influence on company’s success and development of the national economy. This article focuses on classification of the main barriers that appear during innovative activity and the technology transfer process. There are three groups of barriers taken into consideration: these of financial origin, these arising between business and science, and those of legal origin. One can also find suggestions how to overcome barriers, given by domestic experts and entrepreneurs.
Działalność w zakresie innowacji jest w ostatnim czasie głównym wyznacznikiem pozycji ryn- kowej przedsiębiorstw. Jednym z podstawowych wyzwań, przed którymi stoją menedżerowie, jest umiejętność radzenia sobie z barierami napotykanymi przy ich wdrażaniu. Skuteczne ich przezwyciężenie może wpłynąć na sukces firmy, a w skali makro na rozwój całej gospo- darki. W niniejszym artykule zaprezentowano klasyfikację najczęściej pojawiających się barier w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz w procesie transferu techniki. Przedstawiono w nim podstawowe przeszkody o charakterze finansowym, problemy wynikające ze współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu, a także prawne aspekty negatywnie wpływające na pracę innowatorów. Artykuł zawiera również przegląd propozycji dotyczących przeciwdziałania barierom rekomendowanych przez krajowych ekspertów i przedsiębiorców.

Year

Issue

Pages

111-123

Physical description

Dates

published
2014-05-14

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania

References

 • Cetera, W. (2010). Skazani na wyobraźnię. Zachowania innowacyjne małych i średnich przedsiębiorstw poligraficznych w świetle badań empirycznych. Warszawa: Promocja XXI.
 • GUS. Informacja sygnalna. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010–2012. Warszawa: Informacje i opracowania statystyczne. Pozyskano z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/ASSETS_sygnalna_DI.pdf (21.12. 2013).
 • GUS. Urząd Statystyczny w Szczecinie. (2011). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008–2010. Warszawa: Informacje i opracowania statystyczne.
 • Haffer, M. i Haffer, R. (red.) (2008). Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw Pomorza i Kujaw. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Janasz, W. (1999). Innowacyjne strategie rozwoju przemysłu. Szczecin: Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Janasz, W. (red.) (2003). Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • Jasiński, A. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
 • Juchniewicz, M. i Grzybowska, B. (2010). Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: PARP.
 • Komisja Europejska. (2013). Innovation Union Scoreboard. Bruksela: Komisja Europejska. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf (30.01.2014).
 • Mackiewicz, M. (2007). W: M.A. Weresa (red.), Transfer wiedzy z nauki do biznesu. Doświadczenia regionu Mazowsze. Warszawa: OW SGH.
 • Matusiak, K. i Guliński, J. (red.) (2010). System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce – Siły motoryczne i bariery. Warszawa: PARP.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. (2013). Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013 za I półrocze 2013 r. Pozyskano z: https://www.poig.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Documents/Sprawozdanie_POIG_I_POLROCZE_2013.pdf (5.05.2014).
 • Pentor, (2009). Badanie firm rodzinnych – raport końcowy. Warszawa: PARP.
 • Pomykalski, A. (2001). Innowacje. Łódź: Politechnika Łódzka.
 • Puchała-Krzywina, E. (2011). Czynniki ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw w latach 2007–2009. W: T. Baczko (red.). Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2010 roku. Warszawa: INE PAN.
 • Rogers, E. (2003). Diffusion of innovations. New York: Free Press.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1733-9758

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a2e5d36-9383-430c-afac-ee8e1e81b84a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.