Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 4 (363) | 25-32

Article title

W poszukiwaniu paradygmatu marketingu analitycznego

Content

Title variants

EN
Analytical Marketing as a Multi-paradigm
RU
В поиске парадигмы аналитического маркетинга

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Koncepcja paradygmatu wprowadza silny element poznawczy do myślenia o strategicznych decyzjach firmy. Stąd też celem rozważań jest przedstawienie i analiza klasyfikacji klasycznych i współczesnych paradygmatów na podstawie przeglądu oraz analizy literatury polskiej i zagranicznej. Kolejnym istotnym celem poznawczym jest identyfikacja marketingu analitycznego jako współczesnego multiparadygmatu. Koncepcja ta pozwala na ujęcie holistyczne zarządzania marketingowego firmą. Ponadto w artykule zwrócono szczególną uwagę na konieczność rozszerzenia edukacji potencjalnego i obecnego menadżera o nowy multiparadygmat marketingu analitycznego. Artykuł o charakterze koncepcyjnym zawiera również przegląd literatury.
EN
An aim of article is to present and analyse the classification of classic and contemporary marketing paradigms based on a review and analysis of Polish and foreign literature. A further important cognitive purpose is to identify analytical marketing as a modern multi-paradigm. This concept allows for the holistic approach to marketing management of enterprises. Besides, in his article, the author paid a particular attention to the necessity of expansion of the potential and present manager’s education and by a new multi-paradigm of analytical marketing. Article category: review, conceptual article
RU
Концепция парадигмы вводит сильный познавательный элемент в мышление о стратегических решениях фирмы. И потому цель рассуждений представить и провести анализ классификации классических и современных парадигм на основе обзора и анализа польской и зарубежной литературы. Очередная существенная познавательная цель – выявить аналитический маркетинг в качестве современной мультипарадигмы. Эта концепция позволяет холистический подход к маркетинговому управлению фирмой. Кроме того, в статье обратили особое внимание на необходимость расширить обучение потенциального и нынешнего менеджера новой парадигмой аналитического маркетинга. Статья концептуального характера содержит тоже обзор литера- туры.

Keywords

Year

Issue

Pages

25-32

Physical description

Contributors

References

 • Bhagat P. (2006), Beyond the 4P’S of marketing:a paradigm shift or mere repackaging, Philadelphia University [dostęp: 20.09.2015].
 • Davenport T.H., Harris J.G. (2007), Competing on Analitics: The New Science of Winning, Harvard Business Schol Press, Boston, Massachusetts.
 • Dziewanowska K. (2013), Wykorzystanie współtworzenia w nowym podejściu marketingowym, „Handel Wewnętrzny”, nr 3.
 • Farell P. (2013), Push Me, Pull Me – The Marketing Paradigm Shift, https://www.woodst.com/graphic-design-marketing/marketing-paradigm-shift/ [dostęp: 25.09.2016].
 • Jeffery M. (2015), Marketing analityczny, 15 wskaźników, które powinien znać każdy marketer, Helion, Gliwice.
 • Kuhn T.S. (1970), The sructure of scientific revolutions (2d ed), University of Chicago Press, Chicago.
 • Obłój K. (red.) (2003), Dominująca logika firmy, Strategie polskich liderów, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 • Sagan A. (2013a), Zmienne ukryte w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Sagan A. (2013b), Paradygmaty marketingu a modelowanie zmiennych ukrytych – porównanie modeli pomiarowych skali WSAW, „Zeszyty Naukowe, Metody analizy danych”, nr 909, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 • Satell G. (2010), The New Marketing Paradigms: Social Networks, Chaos and Memes, http://www.digitaltonto.com/2010/the-new-marketing-paradigms-social-networks-chaos-andmemes/ [dostęp: 05.09.2015].
 • Satell G. (2012), 4 New Marketing Paradigms, http://www.digitaltonto.com/2012/4-new-marketing-paradigms/ [dostęp: 15.09.2016].
 • Vargo S.L., Lusch R.L. (2008), Service-dominant logic: continuing the evolution, “Journal of the Academy of Marketing Science”, No. 36.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a2f8ed2-6a7e-4d69-b11c-573ecc4afdf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.