Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 3 | 129-149

Article title

Polityka rodzinna i edukacyjna - główny priorytet polityki społecznej państwa

Content

Title variants

EN
Family and Education Policies - Main Priorities of Social Policy in Poland

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Ewolucja współczesnej rodziny w Polsce związana jest z dynamicznymi przemianami życia społecznego, politycznego i gospodarczego w kraju. Kierunki tych przemian Implikują działanie państwa w kierunku zwiększonej pomocy rodzinom. Przed polityka rodzinną stoi obecnie wyzwanie dotyczące nie tylko łagodzenia ujemnych skutków ubożenia i ubóstwa rodzin, ale także godzenia potrzeb związanych z aspiracjami materialnymi i zawodowymi rodziny i potrzebami dzieci. Jednym z zadań, jakie stawia przed sobą polityka społeczna, jest także wyrównywanie szans edukacyjnych na różnych etapach ich życia jednostki i rodziny. Edukacja to przede wszystkim przekazywanie wiedzy i umiejętności. Dlatego też jednym z celów, bodaj najważniejszym, jaki dzisiaj stoi przed polityką edukacyjną państwa na progu XXI wieku, jest rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, poprzez dostosowanie oferty edukacji szkół i placówek kształcenia zawodowego do potrzeb rynku, wzmocnienie edukacji ustawicznej dla dorosłych oraz rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości.
EN
The Polish society traditionally attaches great importance to values that are carried out in a family. For that reason, the need of Family Policy being pursued by the country results from social functions performed by a family. For instance, realization of the procreation function decides upon the population structure, through fulfilling the educational and socialization functions family participates in a formation and development of human capital. Bonds upon which family is based, create foundations for a development of social capital, which is substructure of civil society.

Year

Issue

3

Pages

129-149

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu, al. IX Wieków Kielc 19, 25-317

References

 • Agopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999
 • Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i na świecie, Warszawa 2011
 • Balcerzak-Paradowska B., Rodzina i polityka i polityka rodzinna na przełomie wieków, Warszawa 2004
 • Bandarzewski K. i in., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2004
 • Bednarzewski K. i in., Komentarz do ustawy o samorządzie województw, Warszawa 2005
 • Delors J (red.)., Edukacja. Jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1998
 • Głąbicka K., Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty aksjologiczne i empiryczne, Warszawa 2001
 • Godlewska J., Jaroszewska E., Edukacja, wiedza i umiejętności; szkolnictwo, polityka edukacyjna i poradnictwo, [w:] G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Warszawa 2009
 • Golinowska S., Polityka społeczna. Koncepcje – instytucje – koszty, Warszawa 2001
 • Graniewska D., Kapitał ludzki jako cel strategiczny polityki społecznej, Warszawa 1999
 • Hrynkiewicz J., Realizacja założeń lokalnej polityki społecznej, [w:] Decentralizacja funkcji społecznych państwa, Warszawa 2001
 • Kamerman S.B., Kahn A.J (editors)., Family Policy Government and Families in Fourteen Countries, New York 1978.
 • Kisiel W., Ustrój samorządu w Polsce, Warszawa 2003
 • Kłys B., Szymańczak J., Uwagi do programu "Polityka Prorodzinna Państwa" (Druk Sejmowy nr 1522), informacja nr 716
 • Kroszel J (red.)., Rodzina. Społeczeństwo. Gospodarka rynkowa, Opole 1995
 • Kubowa A., Szczepaniak J., Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny. Wrocław 2012
 • Kurzynowski A., Rodzina w polityce społecznej państwa, [w:] A. Kurzynowski (red.), Problemy rodziny w polityce społecznej, Warszawa 1991
 • Leoński Z., Ustrój polityczny Rzeczpospolitej w świetle Konstytucji z 1997 r., Warszawa 1997
 • Męciana J., Rola prawa w polityce społecznej, [w:] A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księżopolski (red.), Polityka społeczna. Materiały do studiowania, Katowice 1989
 • Podsiadło B., Polityka finansowo-gospodarcza samorządu terytorialnego i opinie na ten temat, [w:] P. Dobrowolski (red.), Władza lokalna a problemy samorządności i decentralizacji w Polsce, Katowice 2000
 • Trafiałek: Praca socjalna między stereotypem a europeizacją. „Praca socjalna” nr 2 marzec-kwiecień 201
 • Tranda H., Edukacja a bezrobocie, [w:] R. Pęczkowski (red.), Polski system edukacyjny po reformie 1999 r., Poznań-Warszawa 2005
 • Tyszka Z., Z metodologii badań socjologicznych nad rodziną, Poznań 1991
 • www.ce.edu.pl/pliki/pw/3-2004¬¬¬_Pawlak.pdf, 20.04.2012
 • http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=346%3Astrategia-rozwoju-ksztacenia-ustawicznego-do-2010-roku-&catid=58%3Aksztacenie-dorosych&Itemid=83, 15.02.2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a4473c6-fe83-4165-a9cc-1a2c75188aec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.