Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 3(17) | 5-19

Article title

Bariery endogenicznego rozwoju wspólnot gminnych

Content

Title variants

EN
Endogenous Barriers to the Development of Municipal Communities

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono dane dotyczące dwóch gmin w województwie zachodniopomorskim – Ostrowic i Dobrej (Szczecińskiej). Mają one zilustrować tezę o wyczerpaniu się zdolności społeczności lokalnych do endogenicznego rozwoju. Wspólnoty ulegają naciskom płynącym z zewnątrz, reagując mimo wszelkich dzielących je różnic w podobny sposób, a mianowicie zamykając się. W przypadku Ostrowic jest to jednak zamknięcie zewnętrzne polegające na odseparowaniu od świata zewnętrznego, w przypadku Dobrej jest to zamknięcie wewnętrzne polegające na zdominowaniu społeczności przez fale migracyjne, niezainteresowane rozwojem całej wspólnoty.
EN
The article presents data concerning two municipalities of the West-Pomeranian Voivodeship – Ostrowice and Dobra. They are to illustrate the thesis that the capacities of the local community to an endogenous development have run out. Communities are influenced by external forces in spite of all their differences in the same way: by shutting down. In the case of Ostrowice it is a shutdown for the outside world, and in the case of Dobra it is an inside shut-down consisting in dominating the community by migration waves not interested in the development of the whole community.

Year

Issue

Pages

5-19

Physical description

Contributors

 • Szczecińskie Towarzystwo Socjologiczne
 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Bishop, B. (2009). The Big Sort. Why the Clustering of Like-Minded America Is Tearing Us Apart. Boston–New York: Mariner Books.
 • Barr, N. (1993). Ekonomika polityki społecznej. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Bukowski, M., Magda, I. (red.) (2013). Zatrudnienie w Polsce 2011. Ubóstwo a praca. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.
 • Campbell, D.E. (2006). Why We Vote? How Schools and Communities Shape Our Civic Life. Princeton–Oxford: Princeton University Press.
 • Czyszkiewicz, R. (2009). Rzeczpospolita z gminnego nadania. Zachowania wyborcze mieszkańców regionu szczecińskiego 1991–2007. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Czyszkiewicz, R., Durka, W. (2014). Nierówności dochodowe na Pomorzu Zachodnim: między egalitaryzmem a klasą średnią. Opuscula Sociologica, 3, 5–16.
 • Day, R.E. (2014). Indexing It All. The [Subject] in the Age of Documentation, Information and Data. Cambridge, MA – London: The MIT Press.
 • Deaton, A. (2013). The Great Escape. Health, Wealth and the Origins of Inequality. Princeton–Oxford: Princeton University Press.
 • Golinowska, S., Kocot, E. (2013). Spójność społeczna. Stan i perspektywy rozwoju społecznego kraju w przekrojach regionalnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Grobelny, R., Parysek, J., Jaworski, D., Klupczyński, M. (2016). Propozycja kategoryzacji gmin. Ekspertyzy i Opracowania, 12. Łódź: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego.
 • Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny (2012). Warszawa: Biuro Projektów UNDP w Polsce.
 • Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2013 dla Województwa Zachodniopomorskiego (2014). Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 • Pike, A., Rodriguez-Pose, A., Tomaney, J. (2006). Local and Regional Development. London–New York: Routledge.
 • Sułek, A. (2002). Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar Szarfenberg, R. (2006). Marginalizacja i wykluczenie społeczne. Wykłady. Warszawa: Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Znaniecki, F. (1931). Miasto w świadomości jego obywateli. Poznań.
 • Ustawa (1990). Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. DzU 2015, poz. 1515, 1890.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a4cf40b-3329-42ce-b4ce-b34f1983922c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.