Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 12(960) | 53-70

Article title

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2013

Authors

Title variants

EN
Public Support for Enterprises in Poland in 2007–2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pomoc publiczna w Polsce stopniowo zaczyna nabierać charakteru pomocy stymulującej rozwój społecznogospodarczy, który jest jednym z podstawowych założeń odnowionej strategii lizbońskiej. Celem opracowania było przedstawienie skali i struktury udzielonej pomocy publicznej w Polsce w latach 2007–2013. Analiza danych w badanym okresie pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków: beneficjentami ok. połowy wartości pomocy publicznej były duże przedsiębiorstwa, najczęściej stosowano instrumenty pomocy należące do grupy A1 (dotacje), najwyższą wartość miała pomoc regionalna. Po akcesji do Unii Europejskiej różnice między Polską a innymi krajami członkowskimi dotyczące przyznawania pomocy publicznej zaczęły się zacierać, m.in. za sprawą kontroli i nadzoru nad świadczeniem pomocy publicznej przez Komisję Europejską.
EN
State aid in Poland is gradually beginning to take on the character of aid for stimulating social and economic development, one of the fundamental objectives of the renewed Lisbon Strategy. The article discusses state aid granted in Poland in the years 2007–2013. Analysis of the data for the period leads to the following conclusions: the beneficiaries of approximately half of the aid were large enterprises; the most frequently used aid instruments were grants (group A1); regional aid was awarded the most. After Poland’s accession to the EU, its differences from member states began to fade, thanks in part to the EC’s control and supervision of the provision of aid.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27, Poland

References

 • Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007–2013 [2008], Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, maj.
 • KogutJaworska M. [2010], Znaczenie dotacji i subsydiów podatkowych w systemie pomocy publicznej w Polsce – wybrane zagadnienia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 141, Poznań.
 • Komunikat Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych, Dz.Urz. UE C 14 z 19 stycznia 2008 r.
 • Krzemińska U. [2008], Zasady pomocy publicznej i depozytów w przepisach unijnych i polskich, „Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce”, nr 12.
 • Marquardt P. [2007], Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorców, LexisNexis, Warszawa.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2007 roku [2008], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, listopad.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2008 roku [2009], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2009 roku [2010], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku [2011], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku [2012], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku [2013], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, wrzesień.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku [2014], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, październik.
 • Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2014 roku [2015], Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa, grudzień.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Dz.Urz. UE L 214/3 z 9 sierpnia 2008 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej, Dz.U. nr 190 poz. 1402.
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 326 z 26 października 2012 r.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz.Urz. UE C 321 E/1 z 29 grudnia 2006 r.
 • Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r., Dz.Urz. UE C 306 z 17 grudnia 2007 r.
 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., Dz.U. 1994 nr 11 poz. 38.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 59 poz.404 ze zm.
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, Dz.U. nr 155 poz. 1297.
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, Dz.U. nr 130 poz. 905.
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, tekst jedn. Dz.U. nr 18 poz. 99.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a54f9b5-ac61-42e8-96df-8a58b39cb741
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.