Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 61-76

Article title

Ocena sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej osób ćwiczących we wrocławskich fitness clubach

Content

Title variants

Assessment of the diet and level of physical activity in people exercising in fitness clubs in Wrocławs

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Cel badań. Prawidłowy styl życia obejmuje zachowania prozdrowotne, takie jak właściwe odżywienie, odpowiednia dawka ruchu i niestosowanie używek. Zapewniają one zdrowie na długie lata życia. Celem pracy była ocena sposobu żywienia i aktywności fizycznej mężczyzn i kobiet ćwiczących we wrocławskich siłowniach i fitness clubach oraz ich wpływu na średnie wartości wybranych wskaźników antropometrycznych. Materiał i metody. Przebadano 56 mężczyzn i 51 kobiet ćwiczących we wrocławskich siłowniach i fitness clubach. Badani oceniali swój sposób żywienia i poziom aktywności fizycznej przy użyciu autorskiej ankiety. Wykonano też pomiary antropometryczne i na ich podstawie obliczono wskaźniki proporcji ciała. Grupę badawczą stanowiły głównie osoby młode, z wykształceniem wyższym, mieszkające w mieście, pracujące przeważnie umysłowo. Wyniki. Większość badanych korzystała z siłowni i fitness clubu kilka razy w tygodniu, uzupełniając to dodatkowymi aktywnościami. Mężczyźni i kobiety zazwyczaj odżywiali się właściwie, jedząc regularne, zbilansowane posiłki, unikając używek i rzadko stosując suplementy diety. Często sięgali po takie produkty jak owoce i warzywa, mięso, ryby, zaś rzadko po słodzone napoje i dania typu fast food. Wypijali również odpowiednie, zalecane dzienne ilości wody. Wnioski. W badaniach wykazano istotny wpływ niektórych czynników, np. regularności i ilości spożywanych posiłków, rodzaju produktów spożywczych czy też stosowania diet, na średnie wartości wskaźników antropometrycznych.
Background. A good lifestyle includes healthy eating habits, such as proper nutrition, adequate dosage, and no use of stimulants, which ensure long-term health. The aim of the study was to evaluate the diet and physical activity of men and women frequenting gyms and fitness clubs in Wrocław and their impact on average values of selected anthropometric indicators. Material and methods. The total of 56 men and 51 women exercising in Wroclaw gyms and fitness clubs were examined. The subjects assessed their diet and level of physical activity with the use of a questionnaire developed by the authors; anthropometric measurements were performed and body proportions were calculated. Results. Most subjects attended a gym and fitness club several times a week, supplementing this with additional activities. The research group included mainly young people with higher education, living in a city, working intellectually. Men and women usually ate proper, regular, balanced meals, avoided stimulants, and rarely used dietary supplements. They often consumed products like fruit and vegetables, meat, fish, and rarely used sweetened beverages or fast food. They also drank the recommended daily amounts of water. Conclusions. The study proved a significant effect of some factors, such as regularity and amount of food intake, type of food, and diet on mean anthropometric values.

Year

Volume

61

Pages

61-76

Physical description

Dates

online
2018-06-11

Contributors

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

References

 • Adamczyk, J.G., Kowalski, P., Boguszewski, D., Ochal, A., Siewierski, M. (2012). Postawy prozdrowotne u mężczyzn regularnie ćwiczących na siłowni. Pedagogics Psychology, Medical-Biological Problems of Physical Training and Sports, 2, 138–145.
 • Błaszczyszyn, M., Woś, B., Burzycka-Wilk, D. (2014). Aktywność fizyczna osób wykonujących pracę siedzącą. W: A. Kostencka, H. Żukowska, M. Szark-Eckardt, R. Muszkieta, E. Bendíková (red.), Osoba – edukacja, aktywność fizyczna, zdrowie (s. 101–111). Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Bochenek, A., Grabowiec, A. (2013). Odżywianie i aktywność fizyczna jako element stylu życia młodzieży licealnej. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 32, 202–213.
 • Bojarowicz, H., Dźwigulska, P. (2012). Suplementy diety. Część II. Wybrane składniki suplementów diety oraz ich przeznaczenie. Hygeia Public Health, 47(4), 433–441.
 • Borowiec, A., Lignowska, I. (2012). Czy ideologia healthismu jest cechą dystynktywną klasy średniej w Polsce? Kultura i Społeczeństwo, 56(3), 95–111.
 • CBOS (2013). Komunikat z badań. Aktywność fizyczna Polaków. Warszawa: Fundacja CBOS. Pobrano z: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF [dostęp: 20.09.2017].
 • Charzewska, J., Rychlik, E., Wolnicka, K. (2010). Żywienie osób o zwiększonej aktywności fizycznej. W: M. Jarosz (red.), Praktyczny podręcznik dietetyki (s. 103–109). Warszawa: Instytut Żywności i Żywienia.
 • Cordain, L., Friel, J. (2014). Dieta dla aktywnych. Warszawa: Buk Rower.
 • Dencikowska, A., Drozd, S., Czarny, W. (2008). Aktywność fizyczna jako czynnik wspomagający rozwój i zdrowie. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski.
 • Drabik, J. (2011). Profilaktyka zdrowia – aktywność fizyczna czy aktywność ruchowa. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 5, 4–8.
 • Drohomirecka, A., Eider, J., Kotarska, K. (2011). Styl życia mieszkanek Wałcza uczestniczących w zajęciach z fitness. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 689, 353–367.
 • Frączek, B., Gacek, M., Grzelak, A. (2012). Żywieniowe wspomaganie zdolności wysiłkowych w grupie sportowców wyczynowych. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(4), 817–823.
 • Godala, M., Szymańska, A., Materek-Kuśmierkiewicz, I., Szatko, F. (2013). Spożycie napojów energetyzujących przez sportowców. Część I. Wielkość spożycia i determinanty wyboru. Problemy Higieny i Epidemiologii, 94(2), 266–272.
 • Kłos, J., Gromadecka-Sutkiewicz, M. (2011). Styl życia młodzieży w ujęciu strukturalnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 92(1), 120–126.
 • Kościcka, K., Czepczor, K., Brytek-Matera, A. (2016). Ocena aktywności fizycznej i diety w kontekście przeżywanych emocji oraz stresu. W: W. Moska, K. Pniewski (red.), Rocznik Naukowy, 26 (s. 22–34). Gdańsk: AWFiS.
 • Kreider, R.B., Wilborn, C.D., Taylor, L., Campbell, B., Almada, A.L., Collins, R. i wsp. (2010). ISSN exercise & sport nutrition review: research & recommendations. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 7, 7.
 • Kuński, H. (2003). Trening zdrowotny osób dorosłych. Warszawa: Medsport.
 • Latoch, A., Malik, A., Mleko, S., Stasiak, D.M., Tomczyńska-Mleko, M. (2015). Rola mięsa w żywieniu osób o zwiększonej aktywności fizycznej. W: M. Karwowska, W. Gustaw (red.), Trendy w żywieniu człowieka (s. 157–171). Kraków: WN PTTŻ.
 • Leszczyńska, A. (2013). Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków. Folia Sociologica, Acta Universitatis Lodziensis, 45, 179–189.
 • Lewandowska, J., Brandt, E., Danielewicz, A., Skaliy, T., Skaliy, A., Zukow, W. (2013). Healthy style of life manner fitness. Journal of Health Sciences, 3(6), 73–94.
 • Malinowski, A., Bożiłow, W. (1997). Podstawy antropometrii: Metody, techniki, normy. Warszawa: PWN.
 • Mandziuk, M., Stępień, E., Niźnikowska, E. (2014). Motywy kobiet do uczestnictwa w zajęciach aqua fitness – przejawem zdrowego stylu życia. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystki w Białymstoku, 10(10), 26–30.
 • Panasiewicz, M., Grochowicz, J. (2016). Ocena sposobu odżywiania i aktywności fizycznej w uprawianiu kulturystyki. Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja, 17(1), 53–68.
 • Reissig, C.J., Strain, E.C., Griffiths, R.R. (2009). Caffeinated energy drinks – a growing problem. Drug and Alcohol Dependence, 99(1–3), 1–10.
 • Sędalska, S., Szark-Eckardt, M., Żukowska, H. (2014). Zdrowy styl życia w opinii kobiet uprawiających fitness w klubie OsoVa Fitness Club. W: A. Kostencka, H. Żukowska, M. Szark-Eckardt, R. Muszkieta, E. Bendíková (red.), Osoba – edukacja, aktywność fizyczna, zdrowie (s. 203–217). Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 • Sochacka-Tatara, E., Stypuła, A. (2010). Zaburzenia odżywiania wśród uczniów szkół krakowskich – część ogólnopolskich badań zaburzeń odżywiania wśród młodzieży. Problemy Higieny i Epidemiologii, 91(3), 591–595.
 • Woynarowska, B. (2008). Czynniki warunkujące zdrowie i dbałość o zdrowie. W: B. Woynarowska (red.), Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki (s. 44–75). Warszawa: WN PWN.
 • Wrzosek, M., Michota-Katulska, E., Zegan, M. (2016). Sposób żywienia i suplementacji osób trenujących sporty sylwetkowe. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 49(2), 114–120.
 • Wytyczne UE dotyczące aktywności fizycznej. Zalecane działania polityczne wspierające aktywność fizyczną wpływającą pozytywnie na zdrowie (2008). Bruksela. Pobrano z: http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/library/policy_documents/eu-physical-activity-guidelines-2008_pl.pdf [dostęp: 22.09.2017].
 • Zając, A., Poprzęcki, S., Waśkiewicz, Z. (2007). Żywienie i suplementacja w sporcie. Katowice: AWF.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a5d9cb2-49cc-4b44-b587-a917ea1466ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.