Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 38 | 1 | 119-134

Article title

Media mniejszości w procesach komunikowania społecznego – doświadczenia z terenu zachodnich województw Polski

Content

Title variants

EN
Minority Media in the Processes of Social Communication - Experiences from the Area of Western Provinces of Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Media mniejszości to środki przekazu, które pozostają w dyspozycji społeczności mniejszościowych (o etnicznym charakterze) zapewniając im prezentację swoich problemów i ocen rzeczywistości dokonywanych przez daną grupę. Tak rozumiane media znajdują się zatem w centrum codziennych praktyk, które wytwarzają i przetwarzają tożsamość etniczną. Rola mediów mniejszości uwidacznia się zarówno w wymiarze instytucjonalnym, jak i funkcjonalnym. Pierwszy z nich zawiera się w dostępności różnych rodzajów mediów oraz dostępności różnych formatów. Drugi wyraża się w stopniu w jakim ludzie w grupie docelowej faktycznie reagują na produkt do nich adresowany. W podjętych rozważaniach celem jest analiza zjawisk i procesów kształtujących te wymiary. Obszarem zainteresowania objęte są grupy mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujące zachodnie województwa Polski (dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie).
EN
Minority media are the means of communication which are available to the minority com- munity (of the ethnic character) providing them with the presentation of their problems and evaluation of reality made by a given group. The media understood in such a way are therefore at the centre of daily practices, and generate and process the ethnic identity. The role of minority media is reflected both in institutional and functional dimension. The first is included in the availability of different types of media and formats. The other expresses the extent to which people in the target group actually respond to the product addressed to them. The objective of this discussion is the analysis of the phenomena and processes that shape these dimensions. The groups of national and ethnic minorities living in the western provinces of Poland (Low Silesian, Lubuskie and West Pomeranian) are included in the study

Journal

Year

Volume

38

Issue

1

Pages

119-134

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Minority media are the means of communication which are available to the minority com- munity (of the ethnic character) providing them with the presentation of their problems and evaluation of reality made by a given group. The media understood in such a way are therefore at the centre of daily practices, and generate and process the ethnic identity. The role of minority media is reflected both in institutional and functional dimension. The first is included in the availability of different types of media and formats. The other expresses the extent to which people in the target group actually respond to the product addressed to them. The objective of this discussion is the analysis of the phenomena and processes that shape these dimensions. The groups of national and ethnic minorities living in the western provinces of Poland (Low Silesian, Lubuskie and West Pomeranian) are included in the study
 • Adamczuk L., Gudaszewski G., (red.) (2000) Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 1997-1999, Głowny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 • Berendt G. (2006), Życie żydowskie w Polsce w latach 1950-1956. Z dziejów Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Camauër L. (2003), Ethnic Minorities and their Media in Sweden. An Overview of the Media Landscape and State Minority Media Policy, „Nordicom Review”, nr 2.
 • Drugi raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczpospolitej Polskiej (2009), Warszawa.
 • Dudra S., Nitschke B., (red.) (2010), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 • Fedorowski G. (2009), „Pomerania Ethnica” – telewizyjny dyskurs o etniczności Pomorza, [w:] Polityczne wymiary etniczności, red. M. Mieczkowska i D. Scholze, Wydawnictwo Dante, Kraków.
 • Hejger M. (2008), Przekształcenia narodowościowe na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 1945-1959, Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk.
 • Husak B. (2009), Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Mniejszości Niemieckiej w Zielonej Górze. Zarys monografii 1994-2009, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Jas-Koziarkiewicz M. (2009), Podróże po mniejszym niebie. Dotowane pisma mniejszości niemieckiej w Polsce jako prasa środowiskowa po 1989 roku, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.
 • Jastrzębski P. (2010), Jeszcze słyszę turkot koł...! Romowie w województwie zachodniopomorskim. Bilans dziesięciolecia (1999-2009), Avalon, Kraków.
 • Kalczyńska M. (2001), Adnotowana bibliografia czasopism wydawanych przez mniejszość niemiecką w Polsce oraz organizacje współpracujące (1990-1999), „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, nr 11.
 • Klimkiewicz B. (1997),Media mniejszościowe w Polsce, [w:] Konflikt czy współdziałanie. Media a problemy mniejszości, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, Kraków.
 • Klimkiewicz B. (2003) Mniejszości narodowe w sferze publicznej. Reprezentacje, praktyki i regulacje medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Łodziński S. (2010), Polityka wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 1945-2008, [w:] Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa, red. S. Dudra, B. Nitschke, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 • Madajczyk P. (2001), Niemcy polscy 1944-1989, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Matsaganis M. D., Katz V. S., Ball-Rokeach S. J. (2011), Understanding Ethnic Media. Producers, Consumers, and Societies, SAGE Publications, Inc., Thousand Oaks.
 • Mieczkowski J. (2007), Prasa mniejszości narodowych i etnicznych w polityce państwa polskiego od 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Mieczkowski J. (2010), Przemiany prasy mniejszości narodowych a 1989 rok, [w:] Media a rok
 • 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, red. Ł. Szurmiński, Oficyna Wydawnicza ASPRA–JR, Warszawa.
 • Romanow Z. (1999), Polityka władz polskich wobec ludności rodzimej ziem zachodnich i północnych w latach 1945-1960, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk.
 • Syrnyk J. (2008), Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956-1990), Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, Wrocław.
 • Tyma P. (2007), „Telenowyny” – ukraiński na ekranie, [w:] Multikulturalizm w sferze mediów, red. M. Ratajczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, (2005), Dz. U. 2005, nr 17, poz. 141.
 • Wojtarowicz M. (2010) Rola mediów w zachowaniu i rozwoju tożsamości etnicznej – przypadek audycji „Kontakty i zbliżenia”, praca magisterska, Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a6ad23e-bb35-4668-ba02-ea35c65a8788
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.