Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 4(38) | 89–101

Article title

Podnoszenie jakości życia i kwalifikacji zawodowych dorosłych z niepełnosprawnością – refleksja andragogiczna

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Improving the quality of life and vocational qualifications of adults with disabilities – Andragogical reflection

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Edukacja całożyciowa dorosłych z niepełnosprawnością jest jedynym gwarantem przetrwania tej specyficznej grupy w życiu publicznym i na otwartym rynku pracy. Obecnie naczelnym zadaniem kształcenia ustawicznego jest wspieranie procesów przechodzenia społeczeństw i gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej z ery postprzemysłowej do ery cyfrowej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego (Post-pc era). Istotę kształcenia ustawicznego najlepiej oddaje pogląd, że należy rozpatrywać je w kontekście idei uczenia się przez całe życie (Life Long Learning – LLL). Idea LLL na poziomie metodologicznym zakłada absolutną równość wszystkich osób (bez względu na płeć, stopień niepełnosprawności, wykształcenie, wiek, reprezentowaną klasę społeczną itp.). Artykuł stanowi interdyscyplinarną próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie edukacji permanentnej w podnoszeniu jakości życia i kwalifikacji zawodowych dorosłych z niepełnosprawnością.
EN
Lifelong education for adults with disabilities is the only guarantee for this unique group’s survival in public life and in the open labor market. At present, the principal task of continuing education is to support processes where EU societies and economies make a transition from the postindustrial era to the digital economy and information society era (Post-PC era). The essence of continuing education is best reflected in the view that it should be considered in the context of lifelong learning. At the methodological level, the idea of lifelong learning presupposes absolute equality among people (regardless of gender, severity of disability, education, age, social class, etc.). The article is an interdisciplinary attempt to answer the question about the importance of permanent education in improving the quality of life and vocational qualifications of adults with disabilities.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bielska 62, 43-400 Cieszyn; tel. +48 33 8546100

References

 • Bierdiajew, M. (2006). O przeznaczeniu człowieka – zarys etyki paradoksalnej. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Brzezińska, A. (2002). Dorosłość – szanse i zagrożenia dla rozwoju. W: A. Brzezińska, K. Appelt, J. Wojciechowska (red.), Szanse i zagrożenia w okresie dorosłości (s. 11–23). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 • Erikson, E.H. (1997). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 • Fröhlich, A. (1998). Stymulacja od podstaw – jak stymulować rozwój osób głęboko wielorako niepełnosprawnych. Warszawa: WSiP.
 • Kargul, J. (2009). Edukacja ustawiczna z perspektywy kultury indywidualizmu. Edukacja Dorosłych, 2(61), 9–18.
 • Kielar-Turska, M. (2000). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik Akademicki, t. 1 (s. 317–324). Gdańsk: GWP.
 • Kołakowski, L. (1962). Notka o współczesnej kontrreformacji. Warszawa: Książka i Wiedza.
 • Komeński, J.A. (1973). Pampaedia. Wrocław: Ossolineum.
 • Krauze, A. (2004). Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Kwieciński, Z. (2001). Między patosem a dekadencją. Sto pytań o edukację w przejściu stuleci. W: J. Piekarski, E. Cyrańska, K. Rubacha (red.), Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia (s. 13–35). Toruń: Wydawnictwo UMK.
 • Ledzińska, M. (2000). Dialog i edukacja. Forum Psychologiczne, 5, 2, 108–123.
 • Miklewska, A. (2013). Aktywność zawodowa jako forma rehabilitacji osób niepełnosprawnych. W: J. Rottemund, K. Czupryna (red.), Niepełnosprawność niejedno ma imię (s. 129–141). Bielsko- Biała: Wyższa Szkoła Adminiastracji.
 • Okoń, W. (1981). Słownik pedagogiczny. Warszawa: PWN.
 • Pachociński, R. (1998). Andragogika w wymiarze międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo IBE.
 • Piaget, J. (1969). Punkt widzenia Piageta. Psychologia Wychowawcza, 12, 5, 509–531.
 • Sinior, M. (2013). Kształcenie ustawiczne dorosłych, www.wup.kielce.pl/ images/stories/CIZ/ Ksztalcenie_ustawiczne (dostęp: 5.11.2016).
 • Stochmiałek, J. (2010). Problematyka starości, śmierci i żałoby w refleksji teoretycznej. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 1, 54–63.
 • Stopińska-Pająk, A. (red.). (2009). „Szkoła starości” – być, aby się uczyć. Chowanna, 2(33), 11–25.
 • Suchodolski, B. (1982). Przedmowa do wydania polskiego. W: J.W. Botkin, M. Elmandjera, M. Malitza, Uczyć się – bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”. Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa: PWN.
 • Śliwerski, B. (2001). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 • Turos, L. (1993). Andragogika ogólna. Siedlce: Wydawnictwo Uczelniane WSRP.
 • Walkiewicz, E. (2008). Edukacja ustawiczna w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Warszawa – Gdańsk: Wydawnictwo UMCS.
 • Węgrzecki, A. (2009). Dobro moralne i warunki jego realizacji. Kwartalnik Filozoficzny, 37, 23, 21–31.
 • Witkowski, L. (2000). Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń: WIT-GRAF.
 • Wolan-Nowakowska, M. (2016). Formy wsparcia i pomocy w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. W: D. Kukla, W. Duda (red.), Poradnictwo zawodowe: rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym (s. 418–433). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Wujek. T. (1996). Wprowadzenie do andragogiki. Radom: Wydawnictwo ITE.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a6de5ad-13cd-4350-8b0d-159831420090
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.