Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 121-134

Article title

Znaczenie kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Authors

Content

Title variants

EN
The importance of intellectual capital in business management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest zdefiniowanie pojęć, które są wielokrotnie użyte w pozostałych trzech rozdziałach oraz wskazanie znaczenia kapitału intelektualnego w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Rozdział rozpoczyna się od zaprezentowania definicji i słów kluczowych dotyczących różnych ujęć kapitału intelektualnego oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, a także zostały opisane w nim składniki kapitału intelektualnego. W dalszej części wskazano na zasadność rozpatrywania kapitału intelektualnego w różnych formach i wielkościach przedsiębiorstw. Następnie podjęto próbę wykazania, że problematyka kapitału intelektualnego występuje zarówno w nowoczesnych formach organizacji, sprzyjających zarządzaniu kapitałem intelektualnym. Podstawowym wnioskiem wynikającym z pracy jest stwierdzenie, iż na dzień dzisiejszy małe przedsiębiorstwa, pomimo roli jaką odgrywają w gospodarce, nie mogą być oceniane jako podmioty, w których doceniany i pomnażany jest kapitał intelektualny. Poniższe rozważania przybliżają do zdefiniowania i strukturalizacji koncepcji zarządzania wiedzą oraz rozpoznania uwarunkowań procesów kreowania kapitału intelektualnego, a tym samym umożliwiają zrozumienie realiów praktyki. Wyzwaniem dla nauki pozostają problemy związane z opracowaniem metod, sposobów i narzędzi pomiaru kapitału intelektualnego jak również wyzwaniem w tym obszarze jest także budowa specyficznego systemu pomiaru kapitału intelektualnego.
EN
This article aims to define the concepts that are repeatedly used in the remaining three chapters and an indication of the importance of intellectual capital in the management of modern enterprise. Chapter begins with a presentation of definitions and key words for the various scenes of intellectual capital and intellectual capital management, and are described in the components of intellectual capital. In the remainder of the examination indicated the validity of intellectual capital in various forms and sizes of companies. Then, an attempt to demonstrate that the issue of intellectual capital exists in modern forms of organization, encourage the management of intellectual capital. The main conclusion arising from work are finding that today small businesses, despite their role in the economy can not be assessed as an entity in which it is multiplied appreciated and intellectual capital. The following discussion closer to defining and structuring of knowledge management concepts and to identify the determinants of intellectual capital creation process, and thus enable you to understand the realities of practice. The challenge for science are problems associated with the development of methods, ways and tools to measure intellectual capital as well as a challenge in this area is also building a specific system for measuring intellectual capital.

Contributors

author
  • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a6ed302-e574-4875-8dc5-2985d6144de5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.