Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 (18) nr 1 | 215-228

Article title

Przywilej piotrowy w kanonicznym porządku prawnym

Title variants

EN
Petrine Privilage in Canonical Legal Order
FR
Le privilege Pétrinien dans l’ordre juridique canonique

Languages of publication

Abstracts

PL
W zaprezentowanym opracowaniu autorka skoncentrowała uwagę na instytucji przywileju piotrowego funkcjonującej w kanonicznym porządku prawnym. Wykazała, iż instytucja ta znajduje umocowanie we władzy papieskiej pojmowanej w kategoriach Namiestnika Chrystusowego na ziemi. Mocą tej władzy rozwiązywane są związki zawarte pomiędzy katolikami a akatolikami nieochrzczonymi. Z aspektu teoretycznoprawnego jest to możliwe, gdyż związki te nie są związkami sakramentalnymi, nie charakteryzują się one zatem absolutną nierozerwalnością. Procedura w tej materii została określona w normach Kongregacji Nauki Wiary z 2001 r.
EN
The author of this study carried out a thorough analysis of the regulations concerning the instistution of “Petrine Privilage” functioning in the canonical legal order. She has shown that the institution of “Petrine Privilage” is anchored in the papal authority understood in terms of the Vicar of Christ on earth. The marriages entered between Catholics and unbaptized non-Catholics can be dissolved by the power of papal authority. This is possible from the theoretical and legal aspects, because relationships such as this are not sacramental relationships which means that they do not represent absolute inseparability. The procedure in this matter has been defined in the Norms of the Congregation for the Doctrine of the Faith of 2001.

Contributors

 • Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; adres do korespondencji: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Poland

References

 • Bernárdez Cantón, Alberto. 2006. Compendio de derecho matrimonial canonico. Madrid: Tecnos.
 • Corral Salvador, Carlos, and José María Urteaga Embil. 2000. Diccionario de Derecho Canonico. Madrid: Tecnos.
 • Dzierżon, Ginter. 1999. „Sakramentalność małżeństwa ochrzczonych.” Ius Matrimoniale 10:107-124.
 • Dzierżon, Ginter. 2005. „Privilegium fidei w kanonicznym prawie małżeńskim.” Ius Matrimoniale 10:85-118.
 • Dzierżon, Ginter. 2011. „Kontrowersje wokół definicji legalnej przywileju zawartej w kan. 76 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Annales Canonici 7:101-112.
 • Espín, Orlando O., and James B. Nickoloff. 2007. An Introductory Dictionary of Theology and Religious Studies. Minnesota: A Michael Glazier Book The Liturgical Press.
 • Gajda, Piotr M. 2000. Prawo małżeńskie Kościoła Katolickiego. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos.
 • Góralski, Wojciech. 1986. „Małżeństwo (kan. 1055-1165).” W Piotr Hemperek, Wojciech Góralski, Franciszek Przytuła, i Józef Bakalarz. 1986. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 3: Księga III. Nauczycielskie zadanie Kościoła. Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła, 213-357. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Góralski, Wojciech. 2011a. „Małżeństwo w prawie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 54, nr 1-2:127-143.
 • Góralski, Wojciech. 2011b. Małżeństwo kanoniczne. Warszawa: LexisNexis.
 • Góralski, Wojciech. 2014. „Wykluczenie bonum sacramenti w opublikowanych wyrokach Trybunału Roty Rzymskiej z 2004 r.” Ius Matrimoniale 25, nr 2:5-30.
 • Navarrete, Urbano. 1964. “De termino privilegium petrinum non adhibendo.” Periodica 53:322-373.
 • Navarrete, Urbano. 1978. “Privilegio de la fe: costitutiones pastorales del siglo XVI. Evolución posterior de la práctica de la Iglesiaen la disolución del matrimonio de infieles.” In El vínculo matrimonial “Divorcio o indisolubilidad”, edited by Tomás García Barbarena, 219-238. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
 • Nowakowski, Bartosz. 2013. Rozwiązanie małżeństwa in favorem fidei. Źródła, ewolucja, aktualne normy. Poznań: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum.
 • Principali, Giuseppe. 2000. Il matrimonio rato e non consumato. Da una visione fisicistica ad una personalistico – comunionale dell’atto coniugale. Romae: Libreria de Pontificia Studiorum Universitas in Urbe.
 • Świaczny, Seweryn. 2004. Nierozerwalność małżeństwa a rozwiązanie małżeństwa naturalnego w prawie kanonicznym. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Vermeersch, Arthur, and Joseph Creusen. 1954. Epitome Iuris Canonici cum commentariis ad scholas et ad usum privatum. T. 2. Edition 7. Mechliniae–Romae–Parisiis–Bruxellis: Dessain.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a72bc80-fcc8-4019-a652-d34cd98e61e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.