Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2 | 29-39

Article title

DYLEMATY ROZWOJU NAUK O PRACY W KONTEKŚCIE ROZWOJU NAUK O ZARZĄDZANIU

Authors

Content

Title variants

EN
DILEMMAS OF DEVELOPMENT OF WORK SCIENCE IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT SCIENCE

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono problemy rozwoju „wzajemnie przenikających się” dwóch, stosunkowo młodych, dyscyplin naukowych: nauk o pracy i nauk o zarządzaniu. Nauki o pracy i nauki o zarzadzaniu, odwołują się często do tych samych prekursorów i klasyków, bazują na tych samych tzw. fundamentalnych prawach: Prawo podziału (Adam Smith), Prawo koncentracji (Friderick W. Taylor), Prawo harmonii (Karol Adamiecki). Do prekursorów naukowego badania pracy, organizacji i zarządzania odnieść można – przede wszystkim - A. Smitha, R. Owena, Ch. Babbaga. Nowe podejście do procesów pracy rozpoczęte przez F. Taylora, K. Adamieckiego i ich kontynuatorów, pozwoliło na wyłonienie wielu kierunków myślenia rozpatrujących różne dziedziny ludzkiego działania ze względu na jego sprawność, czyli wielu nauk ergologicznych (z grec. ergon – dzieło, a także działanie). W pracy wskazano na niesprawiedliwie zapomniany, a znaczący dorobek przedstawicieli polskiej naukowej organizacji pracy, z którego wyrastają nauki o pracy i nauki o zarzadzaniu (J. Joteyko, Z. Rytel, St. Bieńkowski i inni).
EN
The article presents the problems of development of two relatively young and interpenetrating scientific disciplines: work science and management science. Work science and management science often refer to the same precursors and classic scientists, and are based on the same, so called fundamental rights: The right of distribution (Adam Smith), The right of concentration (Friderick W. Taylor), The right of harmony (Charles Adamiecki). The pioneers of scientific research on work, organization and management, are primarily A. Smith, R. Owen, Ch. Babbage. A new approach to the work processes initiated by F. Taylor, K. Adamiecki and their followers allowed the emergence of many lines of thought examining different areas of human activity with reference to its efficiency, i.e. many ergologic sciences (from Greek, ergon – work, and action). The article points to the unjustly forgotten but yet significant achievements of the representatives of the Polish work organization science, which gave foundations to work science and management science (J. Joteyko, Z. Rytel, St. Bieńkowski, and others).

Contributors

author
 • Politechnika Wrocławska

References

 • Adamiecki A., Metoda wykreślna organizowania pracy zbiorowej w walcowniach, [w]: Karol Adamiecki, O nauce organizacji, Wybór pism, TNOiK, PWE, Warszawa 1985.
 • Adamiecki A., Krótki zarys historii rozwoju naukowej organizacji w Polsce na tle jej rozwoju w innych krajach, [w:] K. Adamiecki, O nauce organizacji, Wybór pism, TNOiK, PWE, Warszawa 1985.
 • Chrisidu-Budnik A., Korczak J., Pakuła A., Supernat J., Nauki organizacji i zarządzania, Wrocław 2005.
 • Daszkiewicz K., Traktat o złej robocie , wyd. drugie, KiW, Warszawa 1984.
 • Fic M., Fic D., Organizacja i zarządzanie, Klasycy organizacji, Wybór tekstów, Zielona Góra 1983.
 • Heidrich Z, Droga życiowa, [w]: K. Adamiecki, O nauce organizacji, Wybór pism, TNOiK, PWE, Warszawa 1985.
 • Homplewicz J., Teoria organizacji i kierownictwa, UŚ, Katowice 1979.
 • Joteyko J., Znużenie, Książnica Atlas, Warszawa 1932.
 • Kieżun W., Podstawy organizacji i zarządzania, KiW, Warszawa 1977.
 • Kieżun W., Prakseologiczna teoria organizacji i zarządzania, [w:] W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Warszawa 2011.
 • Kieżun W.,, Elementy socjalistycznej nauki organizacji i zarządzania, KiW, Warszawa 1978.
 • Kostecki M.J., Mreła K., Człowiek w świecie organizacji, MAW, Warszawa 1979.
 • Kotarbiński T., Elementy teorii poznania logiki formalnej i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1986.
 • Kotarbiński T., Hasło dobrej roboty, WP, Warszawa 1984.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, 1973.
 • Kurnal J. (red.), Teoria organizacji i zarzadzania, PWE, Warszawa 1981.
 • Marks K., Kapitał, KiW, Warszawa1951.
 • Martyniak Z., Prekursorzy Nauki organizacji i zarządzania, PWE, Warszawa 1989.
 • Pszczołowski T., Dylematy sprawnego działania, WP, Warszawa 1982.
 • Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania, Sygnały, Warszawa 1967.
 • Sajkiewicz A., Ekonomika i organizacja pracy, Warszawa 1978.
 • Siwiński W., Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, [w] W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Warszawa 2011.
 • Sudoł S., Zarządzanie jako dyscyplina naukowa, [w:] W. Kieżun (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu, Warszawa 2011.
 • Taylor F. W., Zarządzanie warsztatem wytwórczym, Księgarnia W. Wilak w Poznaniu, 1947.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarzadzanie, PWN, Warszawa 1981.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1895-197X

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a7387b5-4949-4d41-bb5f-db1803acb87a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.