Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 23 | 57-67

Article title

Innowacje na rynku sektora komunalnego w Polsce

Content

Title variants

EN
Innovations on the Municipal Market in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W gospodarce komunalnej podobnie jak w innych sektorach gospodarczych mamy do czynienia z działaniami innowacyjnymi między innymi na poziomie produktowym, procesowym i organizacyjnym. Liderami w tym zakresie w Europie są przede wszystkim kraje skandynawskie oraz Niemcy i Szwajcaria. Innowacje produktowe znane od dłuższego czasu i procesowe dotyczą między innymi: pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z paneli słonecznych i spalania odpadów komunalnych, wykorzystywania odpadów stałych i płynnych (ścieków) do produkcji energii dokonywane w tzw. kogeneracji branżach: odpadowej, cieplnej i wytwarzania energii elektrycznej. Innowacją organizacyjną w gospodarce komunalnej jest tworzenie komunalnych grup kapitałowych, dzięki którym można przez efekt skali obniżać koszty świadczenia usług komunalnych oraz gromadzić środki na badania i wdrożenia innowacyjne. Najbardziej zaawansowane w tym zakresie są również kraje zachodnie: Niemcy, Francja, kraje skandynawskie. Polska pomimo wielu inicjatyw proinnowacyjnych, w tym wykorzystania środków pomocowych z UE, aktywności ośrodków akademickich czy inicjatyw samorządów terytorialnych, między innymi Stalowej Woli, jest postrzegana jako kraj poza głównym nurtem innowacyjności. Średnio na milion mieszkańców notuje się 20 patentów rocznie wobec prawie 1500 w tzw. Wielkiej Szwajcarii. Propagacja wszystkich pozytywnych inicjatyw w zakresie innowacyjności przy wsparciu jeszcze niesprzedanych przedsiębiorstw branż komunalnych jest jedną z możliwości poprawy poziomu innowacyjności w Polsce. Dodatkowym rozwiązaniem byłoby tworzenie spółek europejskich łączących kapitał polski i zagraniczny, ale na tych samych zasadach dla obu typów kapitału.

Contributors

  • Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, Szkoła Główna Handlowa

References

  • Dorocki, S., Jastrzębski, J. (2012). Regionalne zróżnicowanie rozwoju biotechnologii w Europie. Prace Komisji Geografii PrzemysłU Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 20, 67-94.
  • Grzymała, Z. (2010). Restrukturyzacja sektora komunalnego w Polsce. Aspekty organizacyjno-prawne i ekonomiczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  • Haglund, G. (2011). Ekologicznie efektywna Szwecja. Warszawa: Materiały ambasady Szwecji.
  • Maśloch, G. (2012). Wybrane problemy realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej. W: R. Brol (red.), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  • Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. (2008). Warszawa: OECD, Eurostat.
  • Przewodnik po kryteriach dla projektów finansowanych w ramach Działań 1.4.–4.1., finansowanych tylko w ramach Działania 1.4. (2012, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_IG/Dokumenty/20110224_ Przewodnik_po_kryteriach_-1.4_PO_IG.pdf
  • Stach, A. (2012). Europejski Klub, European Academy of Technology & Management Schloss Oedheim, D-74229 Oedheim. Stalowa Wola – materiały konferencyjne.
  • Wojnowski, W. (2005). Przedmowa. Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej, XLVI, 4 (163).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a774975-411d-4992-9489-a16d3bdb59c3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.