Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 105-118

Article title

Udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecznej.

Content

Title variants

EN
The share of non-state entities in the implementation of the tasks of social assistance.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawniania. Zadania z zakresu pomocy społecznej realizują organy administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny powołany jest do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, natomiast organy administracji rządowej wyposażone zostały w uprawnienia o charakterze nadzorczym. Organy administracji publicznej mogą korzystać ze wsparcia podmiotów niepublicznych, którym mogą zlecać stojące przed nimi zadania. Udział podmiotów niepublicznych w realizacji zadań pomocy społecznej ma charakter subsydiarny, a współpraca między organami administracji publicznej a podmiotami niepublicznymi odbywa się na zasadach partnerstwa.
EN
Social work is an institution of social policy aimed at enabling individuals and families to overcome difficult situations, which they are not able to overcome, using their own resources, opportunities and privileges. The tasks in the field of social welfare are implemented by government bodies and local self-government. Local government is called upon to perform the tasks in the field of social welfare, and government authorities are equipped with the powers of a supervisor. Public authorities may have recourse to non-state entities, that may delegate the task facing them. The share of non-state entities in the implementation of the tasks of social assistance is a subsidiary, and the cooperation between the public authorities and non-state actors is done in partnership.

Year

Volume

12

Pages

105-118

Physical description

Contributors

  • Wyższa Szkoła Humanitas

References

  • Duniewska Z., Jaworska-Dębska B., Michalska-Badziak R., Olejniczak-Szałowska E., Stahl M., Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2000.
  • Kanios A., Partnerstwo społeczne szansą na zbudowanie nowej formy współpracy międzysektorowej – rzeczywistość czy utopia?, „Praca Socjalna” 2011, nr 1.
  • Kosikowski C., Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2008.
  • Leoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004.
  • Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.
  • Nowacki J., Tobor Z., Wstęp do prawoznawstwa, Katowice 1999.
  • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 1998.
  • Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Zacharko L., Prywatyzacja zadań gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice 2000.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a949c2d-f8bb-4bed-b855-ac072bc62ba9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.