Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(47) | 38-52

Article title

Przekształcenia polskiego systemu bankowego po 2004 roku

Content

Title variants

EN
Transformations of the Polish Banking System after the Year 2004

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono proces konsolidacji i stabilizacji w polskim sektorze bankowym w latach 2004–2013. Zmianom powiązanym z transformacją ustrojową, a także wejściem Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku towarzyszyły przekształcenia struktury własnościowej, w tym ograniczenie kapitału państwa, liberalizacja oraz koncentracja sektora. Celem rozważań jest udowodnienie tezy, że wzrost kapitału zagranicznego, a także istnienie grupy kilkunastu dużych i średnich ogólnokrajowych banków komercyjnych doprowadziło do stabilizacji i bezpieczeństwa sektora. Wzmocnienie sytuacji kapitałowej miało miejsce dzięki wzrostowi kapitału inwestorów prywatnych oraz kapitału zagranicznego. W artykule przestawiono historyczne zmiany wpływające na rozmiar i strukturę sektora bankowego w Polsce, przeanalizowano proces koncentracji oraz wskazano wyzwania i kierunki rozwoju banków na podstawie ich sytuacji ekonomicznej. Charakterystyka zmian w polskim sektorze bankowym została przeprowadzona na podstawie przeglądu literatury, analizy danych statystycznych, dokumentów urzędowych, w tym legislacyjnych i regulacyjnych.
EN
In her article, the author presented the process of consolidation and stabilisation in the Polish banking sector in the years 2004–2013. The changes connected with the systems transformation as well as Poland’s accession to the European Union in 2004 were accompanied by transformations of the ownership structure, including reduction of state’s capital, liberalisation and concentration of the sector. An aim of the considerations is to prove the thesis that the growth of foreign capital as well as the existence of a group of several big and medium-sized nation-wide commercial banks has led to the sector’s stabilisation and security. Reinforcement of the capital situation took place owing to the growth of capital of private investors and foreign capital.In the article, the author presented the historical changes affecting the size and structure of the banking sector in Poland, analysed the process of concentration and indicated the challenges and directions of bank development based on their economic situation. The description of changes in the Polish banking sector was made on the grounds of literature overview, an analysis of the statistical data, offi cial documents, inclusive of legislative and regulative ones.

Year

Issue

Pages

38-52

Physical description

Contributors

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

References

 • Ustawa z dnia 26 lutego 1982 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 1982 roku, Nr 7, poz. 56).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1992 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 1992 roku, Nr 72, poz. 359).
 • Ustawa z dnia 20 lipca 1992 roku o Narodowym Banku Polskim,poz. 360, tekst jednolity.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe (Dz.U. z 1997 roku, Nr 140, poz. 939).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U. z 1997 roku, Nr 140, poz. 938).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości (Dz.U. z 1990 roku, Nr 6, poz. 36).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 roku o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 1995 roku, Nr 4, poz. 18).
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej (Dz.U. z 1994 roku, Nr 80, poz. 369).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 roku o łączeniu i grupowaniu niektórych banków w formie spółki akcyjnej (Dz.U. z 1996 roku, Nr 90, poz. 406).
 • Buszko M. (2005), Fuzje i przejęcia banków komercyjnych w Polsce – wyniki badania ankietowego, „Bank i Kredyt”.
 • Janc A., Jurek M., Marszałek P. (2013), Financial System in Poland,“Studies in Financial Systems”, No. 7, FESSUD, Warszawa.
 • Kaliński J. (2009), Transformacja gospodarki polskiej w latach 1989-2004, SGH, Warszawa.
 • Paczóski P. (2009), Fuzje i przejęcia na rynku bankowym w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGH”, nr 25.
 • Pietrzak B. (2008), System bankowy w Polsce, (w:) Pietrzak B., Polański Z., Woźniak B. (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rogowski G. (1998), Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego, WSB, Poznań.
 • Stefański M. (2006), Kierunki ewolucji sektora bankowego w Polsce po 1989 roku, WSHE, Włocławek.
 • Stefański M. (2005), Polski system bankowy w okresie transformacji – wybrane zagadnienia, „Bank i Kredyt”, luty.
 • Stępień K. (2004), Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 • Sytuacja Finansowa banków w 2005 r. Systeza (2006), KNF, Warszawa.
 • Wójtowicz G. (2009), Odrodzenie bankowości, „Gazeta Bankowa”, 24–30.10.
 • Akcjonariat Obywatelski (2014), http://www.akcjonariatobywatelski.pl/pl/centrum--edukacyjne/gospodarka/694,Rating-kredytowy-Polski-czy-rok-2013-przyniesiepodwyzke-ratingu-lub-zmiane-jego.html [dostęp: 29.01.2014]. Fitch 2013 (2014)
 • Outlook: Emerging Europe Sovereign Review, za: Ministerstwo Skarbu, http://msp.gov.pl/en/polish-economy/economic-news/3957,dok.html [dostęp: 29.01.2014].
 • Informacja o sytuacji banków w okresie I-IX 2013 r. (2013), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Oddziały instytucji kredytowych działających w Polsce(2014), KNF, http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/podmioty_rynku/podmioty_sektora_bankowego/oddzialy.html [dostęp: 25.01.2014].
 • Raport o sytuacji banków w 2007 roku(2008), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Raport o sytuacji banków w 2008 roku (2009), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Raport o sytuacji banków w 2009 roku(2010), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Raport o sytuacji banków w 2010 roku(2011), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Raport o sytuacji banków w I półroczu 2013 roku (2013), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Raport EBC na temat integracji finansowej w Europie w 2013 roku (2013),EBC, http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/financialintegrationineurope201304en.pdf [dostęp: 25.01.2014].
 • Raporty o stabilności systemu finansowego(2014), NBP, http://nbp.pl/home.aspx?f=/systemfinansowy/stabilnosc.html [dostęp: 29.01.2014].
 • Sytuacja polskiego sektora bankowego(2012), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 • Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. (2013), GUS, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a95bd1f-2d72-4c41-810c-7a38d849ea8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.