Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 95(151) | 147-161

Article title

Benefits and costs of IFRS implementation in the opinion of Polish certified auditors

Authors

Content

Title variants

PL
Korzyści i koszty implementacji Międzynarodowych Standardów Spra-wozdawczości Finansowej w opinii polskich biegłych rewidentów

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article presents the results of a survey conducted among a carefully selected group of Polish certified auditors. The purpose of the study was to determine whether auditors, during the audit of financial statements, perceive certain costs and benefits resulting from the fact that the audited statements were prepared in accordance with IFRS. This survey was undertaken to demonstrate that the cost-benefit analysis of IFRS, after more than a decade of their use in Polish practice, could provide important observations for future legislative changes in this area. The study shows that, thanks to the implementation of IFRSs, auditors gain the benefit of lower audit workloads. At the same time, however, they identify six reasons why the audit process is prolonged, requiring special organization, prior special preparation and, as a result, higher auditing costs.
PL
W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badania sondażowego, przeprowadzonego w starannie wyselekcjonowanej grupie polskich biegłych rewidentów. Miało ono na celu ustalenie, czy podczas wykonywania audytu sprawozdań finansowych, dostrzegają oni pewne koszty i korzyści wynikające z faktu, że audytowane sprawozdania przygotowane zostały zgodnie z MSR/MSSF. Sondaż ten podjęto wobec przekonania, iż analiza kosztów-korzyści związanych z MSSF, po ponad dekadzie ich stosowania w polskiej praktyce, może dostarczyć obserwacji ważnych dla przyszłych zmian legislacyjnych w tym zakresie. Z badania wynika, iż dzięki implementacji MSSF, biegli rewidenci osiągają korzyść, która przejawia się przede wszystkim niższą pracochłonnością procesu audytowego. Jednocześnie jednak identyfikują oni sześć powo-dów, z jakich proces audytu wydłuża się, wymaga specjalnej organizacji, uprzedniego specjalnego przygotowania i – w efekcie – skutkuje wyższymi kosztami badania audytowego.

Contributors

  • Warsaw School of Economics, Institute of Accounting

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a96af9c-e8c0-4b13-837c-205fdecf1e1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.