Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 7 | 279–304

Article title

The essence of true HOMELAND. The ways of understanding the value of the HOMELAND by young Poles from Poland and Ukraine having Polish citizenship or formal adherence to the Polish nation

Authors

Content

Title variants

PL
Istota prawdziwej OJCZYZNY. Sposoby rozumienia wartości OJCZYZNA przez młodych Polaków z Polski i Ukrainy posiadających polskie obywatelstwo lub formalną przynależność do narodu polskiego

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
The article shows the conceptualization of concept Homeland – results of the survey conducted on a group of young Poles living in Lvov, Mościska (Mostyska), Wrocław and Legnica. The aim of this research is comparison of the understanding of Homeland by Poles living in different countries. The article consists of two parts: the first presents a description of the research method used by a team of linguists working under Prof. Jerzy Bartmiński’s leadership, which I used working on the second part, compiling the respondents’ answers.
PL
Artykuł prezentuje konceptualizację pojęcia 8OQTVT?V stanowiącą opracowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na grupie Polaków mieszkających we Lwowie, Mościskach, Wrocławiu i Legnicy, mających na celu zestawienie sposobów rozumienia 8OQTVT?V przez Polaków funkcjonujących w różnych państwach. Tekst składa się z dwóch części: w pierwszej został przedstawiony opis metody zastosowanej w badaniu wartości przez zespół lubelskich lingwistów, pracujących pod kierownictwem prof. Jerzego Bartmińskiego, którą posłużyłam się przy opracowaniu części drugiej, zestawiającej odpowiedzi respondentów.

Keywords

Year

Issue

7

Pages

279–304

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

author
  • University of Wroclaw, Poland / Uniwersytet Wrocławski, Polska

References

  • Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2012.
  • Blacksell M., Geografia polityczna, transl. J. Halbersztat, Warszawa 2008.
  • Język – wartości – polityka: zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, edit. J. Bartmiński, Lublin 2006.
  • Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich, edit. J. Bartmiński, Lublin 1993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9a9f2ef2-eeb9-4984-88ef-c2da6cabdfad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.