Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 51(6) Ekonomia XIII. Konkurencyjność MSP | 5-17

Article title

Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez innowacje otwarte

Content

Title variants

EN
Growth of Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises Through Open Innovation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Współczesne przedsiębiorstwa mają wiele możliwości kreowania i wdrażania innowacji. Jedną z nich jest możliwość wykorzystania wiedzy drzemiącej w najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa, na zewnątrz organizacji. Umiejętność czerpania z tej wiedzy staje dziś obecnie jedną z kluczowych zdolności budującej przewagę konkurencyjną oraz więzi z rynkiem. W artykule opisano przypadki stosowania otwartych innowacji w przedsiębiorstwach sektora MSP. Aktualna sytuacja wymusza zmiany w podejściu do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach. Nowy paradygmat innowacji otwartych polega na zaangażowaniu zewnętrznych uczestników w procesy innowacyjne. Umiejętność czerpania wiedzy z otoczenia przedsiębiorstwa staje się obecnie jedną z kluczowych zdolności budującą przewagę konkurencyjną oraz silne więzi z uczestnikami rynku. Celem rozważań jest przedstawienie modeli innowacji otwartych oraz możliwości ich wykorzystania w praktyce przedsiębiorstw z sektora MSP.
EN
Contemporary enterprises have many opportunities to create and implement innovation. One of them is the opportunity to make use of knowledge being dormant in the enterprise’s direct environment, outside the organisation. The ability to draw this knowledge becomes today one of the key capabilities to build competitive advantage and ties with the market. In their article, the authors described the cases of application of open innovation at enterprises of the SME sector. The current situation enforces changes in the approach to innovation management at enterprises. The new paradigm of open innovation consists in commitment of external participants in innovative processes. The ability to draw knowledge from the enterprise’s environment becomes today one of the key capabilities to build competitive advantage and strong ties with market players. An aim of considerations is to present the models of open innovation and the opportunities to use them in practice of enterprises from the SME sector.

Contributors

 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula. Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
 • Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

References

 • Bessant J., Tidd J. (2007), Innovation and Entrepreneurship, John Wiley&Sons Ltd, Chichester.
 • Blackler F. (1995), Knowledge, Knowledge Work Organizations: An Overview and Interpretation, “Organization Studies”, Vol. 16.
 • Chesbrough H. (2003), Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston.
 • Chesbrough H. (2006), Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston.
 • Dibrell C., Davis P., Craig J. (2008), Fuelling innovation through information technology in SMEs, “Journal of Small Business Management”, Vol. 46, No. 2.
 • Howe J. (2008), Crowdsourcing: why the Power of the Crowd is Driving in the Future of Business, Three Rivers Press. New York.
 • Jelonek D. (2013), Open innovation as an opportunity for development of SMEs, (w:) Innovacionnoe Razvitie Ekonomiki: Predprinimatelstvo, Obrazovanie, Nauka, Sborniknaucnyhstatej, GIUST BGU, Minck.
 • Jędrych E., Szczepańczyk M. (2015), Wykorzystanie koncepcji innowacji otwartych do finansowania i tworzenia innowacji społecznych, (w:) Szczepańczyk M. (red.), Innowacje społeczne w teorii i praktyce, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Kozioł-Nadolna K. (2012), Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku, (w:) Mikuła B. i in., Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dr hab. Arkadiusza Potockiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Laursen K., Salter A. (2004), Searching high and low: what types of firms use universities as a source of innovation?, “Research Policy”, No. 33.
 • Low D., Chapman R. (2007), Inter-relationships between innovation and market orientation of SMEs, “Management Research News”, Vol. 30, No. 12.
 • Oslo Manual (2005), Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD/Eurostat, wyd. III.
 • Phillips J. (2011), Open Innovation Typology, (w:) Sloane P. (red.), A Guide to Open Innovation and Crowdsourcing. Advice from Leading Experts, Kogan Page Limited, London.
 • Pomykalski A. (2001), Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rojek D. (2014), Otwarte innowacje jako model interaktywnego zarządzania innowacjami, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria; Administracja i Zarządzanie, nr 101.
 • Sopińska A. (2013), Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa, „Zarządzanie i Finanse”, R. 11, nr 4, cz. 1.
 • Toffler A. (1997), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikonomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwo Akademickie Profesjonalne, Warszawa.
 • http://www.crowdsourcing.org.pl/12-przykladow-wykorzystania-crowdsourcingu.html [dostęp: 02.01.2016].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9aa62d67-113f-454d-9aa2-86aab445c70f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.