Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 5 | 323-341

Article title

Kierunki rozwoju polityki spójności i polityki regionalnej – europejska współpraca terytorialna

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Development trends of cohesion policy and regional policy – european territorial cooperation

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Głównym celem polityki strukturalnej UE jest zapewnienie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju całej Unii, a także zwiększenie stopnia spójności gospodarczej i społecznej. Polityka strukturalna realizowana jest przez Unię Europejską wspólnie z rządami państw członkowskich, które uczestniczą w jej finansowaniu. U jej podstaw leży zasada solidarności finansowej, która oznacza, iż część wpłat dokonywanych przez państwa członkowskie na rzecz budżetu wspólnotowego przekazywana jest regionom opóźnionym w rozwoju pod względem ekonomicznymi i społecznym. Obecny okres programowania, 2007–2013, przynosi zmiany oraz uproszczenia w aplikowaniu o środki unijne. Komisja Europejska zdecydowała, że działania w ramach polityki spójności finansowane będą w ramach dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, wspieranych przez Fundusz Spójności. Fundusze wspierające rolnictwo i rybołówstwo zostały wyłączone z bezpośredniego finansowania polityki spójności. Programy operacyjne w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej mają charakter międzynarodowy, biorą w nich udział co najmniej dwa państwa. Za ich przygotowanie odpowiadają międzynarodowe grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele państw uczestniczących w danym programie. Nowością w zakresie finansowania jest wspólny budżet programu dla wszystkich partnerów. Komisja podkreśla znaczenie charakteru współpracy poprzez wprowadzenie wspólnych struktur zarządzających programami – wspólnych instytucji zarządzających, certyfikujących i audytowych, międzynarodowych wspólnych sekretariatów technicznych wspierających instytucje zarządzające we wdrażaniu programów. Ponadto, wprowadzono stosowanie zasady partnera wiodącego w realizacji projektów, który ponosi odpowiedzialność za prawidłową realizację projektu oraz za kwestie finansowe, z nim podpisywana jest umowa o dofinansowanie i to on jest odpowiedzialny za całościową koordynację projektu.
EN
The European Commission aims to simplify the system, as seen in the current programs. The point here is all about multi-annual programming, partnership, co-financing and evaluation. The seven-year programming period has been proposed by the Commission, both in relation to the budget, as well as other Community policies, including cohesion policy. Programming is based on an integrated plan (program) development, combining within a single and coherent structure, precisely targeted investment in equipment, infrastructure, innovation and human resources, take into account the specificities of each region. The main principle in which they are programmed and managed funds, promote public-private partnerships has become a principle of partnership. Maintained additionality principle has also been designed by a Member State measures for regional development are only complemented by EU funds. Socio-economic processes that occurred after 1989. in the case of Polish accession to the European Communities and the group behind the Oder and Neisse unification of Germany, have created a whole new level for cross-border cooperation Lubuskie Province of Brandenburg and Saxony in the use of aid funds, previously under the Interreg III A and since 2007. the so-called. Objective 3. The experience gained in cooperation with Brandenburg under the twinning project, where partners from Germany trained their Polish colleagues, and the experience gained from the implementation of the Interreg III A are a great asset for the implementation of existing cross-border programs on the Polish-German border. Cross-border cooperation is not only in financial terms but does affect the integration of border regions to such an extent that at one time you could say the two countries and one region.

Year

Issue

5

Pages

323-341

Physical description

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9aadb50a-ddcf-4a39-a758-b9a815080f5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.