Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(40) | 271-279

Article title

GMOs in the Polish fruit and vegetables consumer awareness

Content

Title variants

EN
GMO w świadomości polskiego konsumenta owoców i warzyw

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The use of GMOs brings numerous benefi ts at the same time raising fears of threats to human health and the environment. The aim of this study is to present the way GMOs are perceived by fruit and vegetables consumers, their attitude to genetic manipulations and knowledge of the presence of GMOs on the Polish food market. A survey conducted among 200 people served to accomplish this aim. The research shows that the majority of the respondents see GM foods as hazardous to health and they refuse to buy transgenic fruit and vegetables. At the same time 80% of them do not have suffi cient knowledge about GMOs, their cultivation and presence on the market as GM food. This also refers to a group of people with a university degree. As many as 1/3 of the surveyed do not know whether GMOs are present on the Polish market, and only 9% indicated GMOs share of over 60% of the market, while nearly 70% of the respondents pointed to the presence of transgenic fruit and vegetables, listing a number of their species. This shows the need for widespread education and dissemination activities.
PL
Zastosowanie GMO niesie wiele korzyści, budząc jednocześnie obawy przed zagrożeniami dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobu postrzegania GMO przez konsumentów owoców i warzyw, ich stosunku do manipulacji genetycznych oraz wiedzy na temat obecności GMO na polskim rynku żywno- ściowym. Realizacji tego celu służyły badania ankietowe przeprowadzone na grupie 200 osób. Z badań wynika, iż gros badanych uznaje żywność GM z a niebezpieczną dla zdrowia i nie kupiłoby transgenicznych owoców i warzyw. Równocześnie 80% nie ma dostatecznej wiedzy na temat roślin GM, ich uprawy i obecności na rynku jako żywność GM, co dotyczy również osób lepiej wykształconych. Aż 1/3 respondentów nie wie, czy na polskim rynku jest żywność GM, a jedynie 9% wskazało jej udział na ponad 60%, zaś prawie 70% wskazało na obecność transgenicznych owoców i warzyw, wymieniając wiele ich gatunków. Wskazuje to na potrzebę szerszych działań edukacyjnych i upowszechniających.

Keywords

EN
PL
GMO   owoce   warzywa   konsument  

Contributors

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

References

 • Baker, G.A., Burnham, T.A. (2001). Consumer response to genetically modified foods: market segment analysis and implications for producers and policy makers. Journal of Agricultural and Resource Economics, 26(2), 387- 403. Downloaded on the 15th of July 2014 from: http://www.jstor.org/
 • Bukenya, J.O., Wright, N.R. (2007). Determinants of consumer attitudes and purchase
 • intentions with regard to genetically modified tomatoes. Agribusiness, 23(1), 117–130. Downloaded on the 15th of July 2014 from: http://agritech-foresight.atri.org.tw/archive/
 • Boccaletti, St., Moro, D. (2000). Consumer willingness-to-pay for GM food products in Italy. AgBioForum 3(4), 259-267. Downloaded on the 15th of July 2014 from: https://mospace.umsystem.edu/
 • Berger, S., Filimonow, J. (2004). GMO Żywność transgeniczna. [GMO Transgenic food]. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 2(13), 40-43.
 • Chern, W.S., Rickertsen, K., Tsuboi, N., Fu, T.T. (2002). Consumer acceptance and willingness to pay for genetically modified vegetable oil and salmon: a multiple-country assessment. The Journal of Agrobiotechnology Management&Economics 5(3). Downloaded on the 15th of July 2014 from: http://agbioforum.org/v5n3/v5n3a05-chern.
 • Colson, G., Rousu, M.C. (2013). What do consumer surveys and experiments reveal and conceal about consumer preferences for genetically modified foods? GM Crops and Food: Biotechnology in Agriculture and the Food Chain 4:3, 158–165. Downloaded on the 9th of June 2015 from: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.4161/gmcr.26322
 • Hoban, T.J. (2004). Public attitudes towards agricultural biotechnology. The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Downloaded on the 11th of May 2014 from: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/23810/1/wp040009.pdf
 • Huang, J., Qiu, H., Bai, J., Pray, C. (2006). Awareness, acceptance of and willingness to buy genetically modified foods in Urban China. Appetite 46(2), 144–151. Downloaded on the 18th of July 2014 from: http://www.sciencedirect.com/
 • James, C. (2010). Global status of commercialized Biotech/GM Crops: 2010. ISAAA Brief No.42, ISAAA: Ithaca, NY. Downloaded on the 7th of January 2015 from:
 • http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/42/download/isaaa-brief-42-2010.
 • Jeżewska-Zychowicz, M., Babicz-Zielińska, E. (2009). Konsument na rynku nowej żywności. Wybrane uwarunkowania spożycia (s.110-136). [A consumer on the new food market. Selected determinants of consumption] Warszawa, Wydawnictwo SGGW.
 • Kimenju, C., De Groote, H., Karugia, J., Mbogoh, S., Poland, D. (2005). Consumer awareness and attitudes toward GM foods in Kenya. African Journal of Biotechnology vol. 4(10), 1066-1075. Downloaded on the 20 of April 2014 from:
 • www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/71325/60278
 • Kondratowicz, J., Burczyk, E., Dąbrówka, P. (2009). Żywność genetycznie modyfikowana – szanse I zagrożenia dla konsumentów. [Genetically modified food – opportunities and threats for consumers] Chłodnictwo, 9, 52-54.
 • Kosicka-Gębska, M., Gębski, J. (2009). Oczekiwania i obawy związane z wprowadzeniem do obrotu produktów i żywności pochodzących z modyfikacji genetycznych. [Expectations and concerns about the marketing of derived from genetic modification products and food] Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 9(24), 65-67.
 • Lemanowicz, M. (2012). Żywność genetycznie modyfikowana – innowacyjna szanse czy zagrożenie dla współczesnego konsumenta. [The Genetically Modified Food – an Innovation or Risk for Modern Consumers] Roczniki Naukowe SERiA, 145(2), 128-132.
 • Lisowska, K. (2011). Genetycznie modyfikowane uprawy i żywność – za i przeciw. [Genetically modified crops and food – pros and cons]. Chemik, 65, 1193-1203. Downloaded on the 15th of January 2015 from: : http://gmo.net.pl/doktor-katarzyna-lisowska-genetycznie-modyfikowane-uprawy-i-żywnosc-za-i-przeciw.
 • Lubiatowska-Krysiak, E., Twardowski, T. (2008). Agrobiotechnologia i przemysł rolno-spożywczy: perspektywy i ograniczenia w świetle opinii publicznej. [Agro-biotechnology and agro-food industry: perspectives and constraints in the light of public opinion] Biotechnologia, 4, 1-66.
 • Maciejczak, M. (2010). Modyfikacje genetyczne w rolnictwie w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej. [Genetic modifications in agriculture in the light of the new institutional economics] Roczniki Naukowe SERiA, 12(1), 110-115.
 • Malepszy, S. (red.). (2009). Biotechnologia roślin. [Plants biotechnology]. Wyd.2. Warszawa: PWN.
 • Malepszy, S. (2009). Wywiad nt. GMO. Komitet Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk. [An interview on GMOs. The Committee of Biotechnology of the Polish Academy of Sciences]. Downloaded on the 7th of January 2015 from:
 • http://www.kbiotech.pan.pl/PL/uwagi-i-opinie/88-wywiad-gmo.
 • Malepszy, S., Świtoński, M. (2012). Postęp biologiczny w rolnictwie w erze genomiki i modyfikacji genetycznych. [Biological progress in agriculture in the era of genomics and genetic modifications]. Nauka, 1, 25-35.
 • McCluskey, J.J., Grimsrud, K. M., Ouchi, H., Wahl, T.I. (2003). Consumer response to gnetically modified food products in Japan. Agricultural and Resource Economics Review 32/2, 222-231. Downloaded on the 11th of May 2014 z:
 • http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/31631/1/32020222.pdf
 • Mielcarz, M. (2007). Szansa czy zagrożenie? Żywność modyfikowana genetycznie. [A chance or risk? Genetically modified food]. Cukiernictwo i Piekarnictwo, 9, 60-62.
 • Niemirowicz-Szczyt, K. (red.). (2012). GMO w świetle najnowszych badań. [GMOs in the light of recent research]. Warszawa. Wydawnictwo SGGW.
 • Pyryt, B., Kolenda, H., Dziekońska, A. (2008) Akceptacja konsumencka żywności modyfikowanej genetycznie. [Consumer’s acceptance of genetically modified foods]. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3, 234-237.
 • www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Zespol-Prasowy/Informacje-Prasowe/Rozporzadzenia-do-ustawy-o- Downloaded on the 15th of July 2015.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9abe87dd-9f7c-4c6f-9c94-a278437f93ab
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.