Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2(32) | 77-87

Article title

The Role of Subregions in Modelling Regional Competitiveness — a Case Study of the West Subregion in Śląskie Voivodship

Authors

Title variants

PL
Rola podregionów w kształtowaniu regionalnej konkurencyjności — Subregion Zachodni Województwa Śląskiego. Studium przypadku

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article elaborates on the role and possible actions to be taken by subregions in order to influence regional competitiveness. The objective of the article is to find the answer to the question of how the subregions defined as associations of smaller territorial units can contribute to investment competitiveness at a larger, regional level. Desk research and literature review analysis of the West Subregion in Poland shows that subregions can not only effectively support development of territorial units, which they embrace, but also contribute to the development of bigger territorial units, like a voivodship. Taking into account the fact that subregions in mature and complex organizational form, as in the example of the West Subregion, are a relatively rare phenomena in Poland, they provide a tapestry of good practices to follow. With relatively small operational costs the subregions’ role in providing information, lobbying for development issues, stimulation of local engagement and providing training, strategic management and cooperation development, is an example of modelling regional competitiveness based on the model of the region acting as an entrepreneurial organization.
PL
Artykuł dotyczy roli i zachowań podregionów w kształtowaniu konkurencyjności regionalnej. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób podregiony tworzone przez mniejsze jednostki terytorialne mogą być użyteczne w kształtowaniu konkurencyjności na wyższym, regionalnym poziomie. Zbadane za pomocą metodą desk research i analizy literatury przykłady funkcji Subregionu Zachodniego w Polsce pokazują, że podregiony są w stanie nie tylko efektywnie wspierać rozwój tworzących je jednostek, ale również całego województwa. Biorąc pod uwagę fakt, że podregiony w dojrzałej, złożonej formie organizacyjnej, tak jak ten reprezentowany przed Subregion Zachodni, są wciąż w Polsce rzadkością, dostarczają one wielu dobry praktyk do naśladowania dla pozostałych jednostek terytorialnych. Zachowując względnie niskie koszty funkcjonowania, podregionów w prowadzeniu przez nie działań informacyjnych, lobbingu, aktywizacji i szkoleń, działalności marketingowej i zarządzania strategicznego, czy rozwijania współpracy, jest przykładem budowania konkurencyjności regionalnej w oparciu o model regionu jako organizacji o cechach przedsiębiorczych.

Contributors

 • Warsaw School of Economics

References

 • Boncławek, M., M. Czernecki, I. Góralczyk, T. Pilewicz, M. Senderowska, M. Stud­nicka, W. Sabat, and M. Troc. 2012. “Gmina na Piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorstw.” In. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. http://www.sgh.waw.pl/instytuty/ip/SKN_PAR/Gmina_na_5_2012.pdf [accessed 2013.06.05].
 • Chądzyński, J., A. Nowakowska, and Z. Przygodzki. 2012. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. 2nd ed. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
 • Dziemianowicz, W., M. Mackiewicz, E. Malinowska, W. Misiąg, and M. Tomalak. 2000. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Warszawa: Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Filipiak, B. 2011. Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Warszawa: Difin.
 • Geodecki, T., G. Gorzelak, J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, J. Szlachta, and J. Zaleski. 2012. Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu? Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej.
 • Glaeser, E.L. 2011. Triumph of the City. How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. New York: Penguin Press.
 • Godlewska, H. 2011. Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, Studia i Analizy Instytutu Przedsiębiorstwa/Szkoła Główna Handlowa. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza.
 • Gwosdz, K. 2003. “Pozytywne i negatywne ścieżki (virtuous and vicious paths) — próba zastosowania teorii zależności od ścieżki (path dependency) do wybranych miast konurbacji górnośląskiej.” In Wymiar i współczesne interpretacje regionu, edited by I. Sagan and M. Czepczyński, 227–238. Gdańsk-Poznań: Uniwersytet Gdański, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Kim, W.C., and R. Mauborgne. 2005. Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna. Translated by A. Doroba. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
 • Kłysik-Uryszek, A. 2010. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu. Teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
 • Kuciński, K. 2010. Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce. Warszawa: Difin.
 • Niedziółka, M. 2008. Niesformalizowane jednostki terytorialne typu NTS 3 w procesie rozwoju regionalnego, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Nowicki, M. 2012. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2012. Gdańsk: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.
 • Obłój, K. 2007. Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. 2nd ed. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Osborne, D., and T. Gaebler. 1994. Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Translated by A. Jankowski. Poznań: Media Rodzina of Poznań.
 • Pilewicz, T. 2012. “Region jako organizacja przedsiębiorcza w zarządzaniu strategicznym.” Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie no. 3 (24): 27–35.
 • Strzelecki, Z. 2011. Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery. Warszawa: Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ac6febd-c56f-41d8-9143-85b40bd0bf81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.