PL EN


2014 | XCI (91)/2 | 73-88
Article title

Społeczne aspekty nadzoru korporacyjnego

Content
Title variants
EN
Social aspects of corporate governance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the future corporate governance should be efficient and effective market mechanism of control and domination of institutional investors, and from other way it should pursue to improvement of internal control mechanisms over entities. Making an investment with taking into consideration of social responsibility of corporations will cause movement of capital to entities which follows with social responsibility rules. The article emphasizes the growing importance of different models of corporate governance and the role of corporate governance in the development of social responsibility of corporations.
Year
Volume
Pages
73-88
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
References
 • Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 • Carroll A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Social Performance, Academy of Management Review 1979/4.
 • Davis K., The Meaning and Scope of Social Responsibility, [w:] McGuire J.W. (red.) Contemporary Management, Prentice Hali, Englewood ClifTs, N.J. 1974.
 • Dembiński A., Polski model nadzoru korporacyjnego – próba charakterystyki rodzimego systemu w konfrontacji ze światowymi tendencjami (cz. I), Nasz Rynek Kapitałowy 2002/11.
 • Dembiński A., Zamknięty model nadzoru korporacyjnego – czy jesteśmy na niego skazani?, Nasz Rynek Kapitałowy 2003/1.
 • Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999.
 • Frederick W.C., Corporate Social Responsibility and Business Ethics, [w:] Sethi P., Falbe C.M. (red.), Business and Society, Lexington Books, Lexington, Mass. 1987.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha & Rzeczypospolita, Warszawa 1993.
 • Hammonds K.H., $3 Billion for Asbestos Victims, Business Week, 13 września 1993.
 • Gabrusewicz T., Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw w dobie globalizacji a teoria accountability, Monitor Rachunkowości i Finansów 2005/11.
 • Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 • Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny i tendencje jego zmian w wybranych krajach [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa 2001.
 • Masny M., Zarządzanie ryzykiem jako wymóg corporate governance, Przegląd Prawa Handlowego 2002/9 (120).
 • Mendel T., Próba określenia wpływu poszczególnych grup interesów (stakeholders) na zarządzanie przedsiębiorstwami, [w:] Rudolf S. (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Wyd. UŁ, Łódź 2000.
 • Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i angielsku, Fund. Rozw. Rach. w Polsce, Warszawa 2002.
 • Conference Board of Canada Reporting on Corporate Social Responsibility: Results of a Survey of Canadian Companies, 2000.
 • Preston L.E., Social issues and Public Policy in Business and Management: Retrospect and Prospect, University of Maryland College of Business and Management, College Park 1986.
 • Rudolf S., Motywowanie rad nadzorczych spółek, Nasz Rynek Kapitałowy 2003/4.
 • Tamowicz P., Dzierżanowski M. (red.), Biała księga nadzoru korporacyjnego, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2002.
 • Stoner J.A., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, przeł. A. Ehrlich, wyd. II zmien., PWE, Warszawa 2001.
 • Waśniewski T., Gos W., Rachunkowość przedsiębiorstw, Fund. Rozw. Rach., Warszawa 2002.
 • Wartick S.L., Cochran P.L., The Evolution of The Corporate Social Performance Model, Academy of Management Review 1985/10/4.
 • Zalega K., Systemy Corporate Governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową, AGH, Warszawa 2003.
 • Zasady nadzoru korporacyjnego OECD, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Ministerstwo Skarbu Państwa 1999.
 • Strony internetowe:
 • Czapiel A.P., FOR: obowiązek raportowania o CSR jest niepotrzebny, http://www.prawnik.pl/prawo/legislacja/artykuly/772811,opinia-for-dotyczaca-csr.html, stan na dzień 23.01.2014 r.
 • OECD Principles of Corporate Governance, http://www.oecd.org/corporate/oecdprinciplesofcorporategovernance.htm; stan na dzień 12.12.2013 r.
 • Płoszajski P., Wielki tłum patrzy, wywiad przeprowadziła M. Krukowska, http://www.forbes.pl/wielki-tlum-patrzy-csr-w-nowych-czasach,artykuly,142884,1,1.html; stan na dzień z 12.12.2013 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9acc7114-c290-4f58-a3e3-ddeddbf9cad8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.