Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 225 | 232-240

Article title

Współpraca przedsiębiorstw z fundacjami w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu – studium przypadku

Content

Title variants

EN
The cooperation of companies with foundations in the social responsibility of business – a case study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Za cel artykułu przyjęto ukazanie i przybliżenie istniejących form współpracyprzedsiębiorstw i organizacji pozarządowych, jakimi są fundacje, w aspekcie społecznej odpowiedzialności. W pracy zastosowano metodę badania dokumentów, przegląd literatury przedmiotu z zakresu współpracy międzysektorowej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponadto przeprowadzono wywiad z pracownikiem Spółki ATM S.A.
EN
The cooperation of companies with foundations is a booming and growing in importance matter. It deserves a particular attention in the area of social responsibility of business. There has been presented an example of the company that has incorporated social responsibility into its business, inter alia, through cooperation with foundations. The purpose of the article was to show and zoom the existing forms of cooperation between enterprises and non-governmental organizations which are the foundations, in terms of social responsibility.

Year

Volume

225

Pages

232-240

Physical description

Contributors

References

 • Barański R., Olejniczak A. (2012), Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Bem-Kozieł K. (2008), Korzyści z wprowadzenia zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwie, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 4.
 • Brzozowski T.T. (2010), Rola i zasadność społecznej odpowiedzialności biznesu w warunkach integracji europejskiej, „Przedsiębiorczość – Edukacja”, nr 6.
 • Czubakowska K., Winiarska K. (2010), Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Dyczkowski T. (2010), Controlling w organizacjach pożytku publicznego. Perspektywa międzynarodowa, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Gliński P. (2006), Style działań organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego?, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Kanter R.M. (2012), Myślenie, które wyróżnia dobre firmy, „Harvard Business Review Polska”.
 • Kogut B., Zander U. (1993), Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation, „Journal of International Business Studies”.
 • Kurleto M.H. (2008), Organizacje pozarządowe w działalności pożytku publicznego, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
 • Kurleto M.H. (2008), Organizacje pożytku publicznego. Rozwiązania prawne – funkcjonowanie – rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kwiecińska M. (2009), Współpraca stowarzyszeń i fundacji – wybrane wyniki badań sondażowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 63,Nauki o Zarządzaniu.
 • Strumińska-Kutra M. (2011), Przedsiębiorstwo – przedmiot czy podmiot odpowiedzialności? Instytucjonalne uwarunkowania CSR, Akademia Leona Koźmińskiego, „Master of Business Administration”, nr 4 (111).
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. z 2010 r., nr 234, poz. 1536 z późn. zm.
 • Wołkowicka A., Dąbrowski S. (2012), Społeczna odpowiedzialność biznesu a konkurencyjność przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych”, nr 30, Uniwersytet Szczeciński.
 • Yaziji M., Doh J. (2011), Organizacje pozarządowe a korporacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Załuska M., Toczyski W., Leś E., Boczoń J. (1998), Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice.
 • Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
 • [www 1] http://www.atm.com.pl (dostęp: 8.02.2014).
 • [www 2] http://www.poloniachess.pl (dostęp: 15.02.2014).
 • [www 3] http://www.fpds.org.pl (dostęp: 8.02.2014).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9acfb77c-c273-4d00-b292-39a8287bf7c7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.