Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 5 | 3 | 51-67

Article title

Nieuczciwe praktyki handlowe a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Content

Title variants

EN
Unfair market practices and the Act on Combating Unfair Competition

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma na celu analizę relacji dyrektywy 2005/29/WE z 11 maja 2005 r. o nieuczciwych praktykach handlowych (dalej: dyrektywa 2005/29/WE) oraz ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (daleja: upnpr) z ustawą z 16 kwietnia 1994 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej: uznk) .
EN
This article aims to analyze the relationship between Directive 2005/29/EC of 11 May 2005 on unfair commercial practices (Directive 2005/29/E") and the two Polish legal acts applicable in this area: the Act of 23 August 2007 on Counteracting Unfair Commercial Practices and the Act of 16 April 1994 on Combating Unfair Competition.

Year

Volume

5

Issue

3

Pages

51-67

Physical description

Dates

online
2016-05-31
printed
2016-05-31

Contributors

 • Radca prawny; autor bloga http://praworeklamy.pl

References

 • Anagnostaras, G. (2010). The unfair commercial practices directive in context: from legal disparity to legal complexity?. Common Market Law Review, 47.
 • Brzeziński, P. (2008). Stosowanie pozytywne i negatywne dyrektywy unijnej pomiędzy podmiotami prywatnymi. Europejski Przegląd Sądowy, 8.
 • DuCane, D. (2009). Nieuczciwa konkurencja a dobre obyczaje oraz class action po polsku. Przegląd Prawa Handlowego, 3.
 • Dudzik, J. (2013). W: M. Kępiński (red.), System prawa prywatnego, t. 15: Prawo konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Dudzik, J. i Skubisz, R. (2013). W: J. Szwaja (red.) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Howells, G. (2006). W: G. Howells, H-W. Micklitz i T. Wilhelmsson (red.), European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive, Ashgate.
 • Kępiński, M. (2007). Opinia o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych z 22.01.2007 r.. Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów, RL-0303-138/06. Pozyskano z: http://radalegislacyjna.gov.pl/dokumenty/opinia-z-22-stycznia-2007-r-o-projekcie-ustawy-o-zwalczaniu-nieuczciwych-praktyk (9.02.2016).
 • Kępiński, M. (1994). Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2.
 • Kępiński, M. (2013). W: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Kopaczyńska-Pieczniak, K. (2012). Czyn nieuczciwej konkurencji a nieuczciwa praktyka rynkowa, Monitor Prawa Handlowego, 3.
 • Kowalik-Bańczyk, K. (2007). W: A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy. Tom II Zasady – orzecznictwo – piśmiennictwo, 2. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Kunkiel-Kryńska, A. (2007). Implementacja dyrektyw opartych na zasadzie harmonizacji pełnej na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych. Monitor Prawniczy, 18.
 • Malarewicz, A. (2009). Konsument a reklama. Studium cywilnoprawne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Maliszewska-Nienartowicz, J. (2007). Dyrektywa o nieuczciwych praktykach rynkowych – pierwszy etap wspólnotowego prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji?. Przegląd Prawa Handlowego, 1.
 • Miąsik, D. (2014). Podstawowe zasady stosowania prawa UE przez sądy powszechne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. Europejski Przegląd Sądowy, 1.
 • Michalak, A. (2008). Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Micklitz, H.-W. (2009). Unfair commercial practices and misleading advertising. W: H. W-Micklitz, N. Reich, P. Rott, Understanding EC law. Antwerp – Oxford – Portland.
 • Namysłowska, M. (2014). Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. Analiza prawnoporównawcza. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Namysłowska, M. (2010). Glosa do wyroku SN z dnia 3 grudnia 2003 r., I CK 358/02. System Informacji Prawnej LEX.
 • Namysłowska, M. (2007). Nowa ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Monitor Prawniczy, 23.
 • Namysłowska, M. (2015). O konieczności uchylenia ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W: D. Kasprzycki i J. Ożegalska-Trybalska (red.), Aktualne wyzwania prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Michałowi du Vallowi. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Namysłowska, M. (2016). Protection against unfair competition in Poland. Pozyskano z: http://polishprivatelaw.pl/protection-against-unfair-competition-in-poland/ (9.02.2016).
 • Namysłowska, M. (2013). To B2C or Not to B2C. Some Reflections on the Regulation of Unfair Commercial Practices from a Polish Perspective. Journal of Consumer Policy, 36, http://dx.doi.org/ 10.1007/s10603-013-9229-x.
 • Namysłowska, M. i Sztobyrn, K. (2008). Ukryta reklama po implementacji dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych. Państwo i Prawo, 11.
 • Namysłowska, M. (2007). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym: niewykorzystana szansa. Rzeczpospolita, 3.07.
 • Namysłowska, M. (2010). Znaczenie czarnej listy nieuczciwych praktyk handlowych – uwagi na tle orzecznictwa TS. Europejski Przegląd Sądowy, 8.
 • Namysłowska, M. (2007). Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych na podstawie dyrektywy 2005/29/WE (I). Przegląd Prawa Handlowego, 2.
 • Nestoruk, I. B. (2011). Praktyki cenowe przedsiębiorców w ramach sezonowych wyprzedaży towarów – glosa do postanowienia TS z 30.06.2011 r. w sprawie C-288/10 Wamo. Europejski Przegląd Sądowy, 12.
 • Nowińska, E. i duVall, M. (2013). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Okoń, Z. (2006). W: E. Traple (red.), Prawo reklamy i promocji. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Podrecki, P. (2007). Dyrektywa o nieuczciwych praktykach handlowych i jej implementacji do prawa polskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Prawa Własności Intelektualnej, 100.
 • Podrecki, P. (2013). W: M. Kępiński (red.), System prawa prywatnego, t. 15: Prawo konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Poździk, R. (2008). Praktyki banków naruszające interesy konsumentów na przykładzie kart kredytowych. Europejski Przegląd Sądowy, 3.
 • Sieradzka, M. (2008). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.
 • Sieradzka, M. (2011). W: M. Sieradzka i M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Skubisz, R. (2016). Cele i zakres zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dylematy trudnego sąsiedztwa z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W: T. Skoczny (red.), Prawo konkurencji 25 lat. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Skubisz, R. (2010). Reklama wprowadzająca w błąd. Studia Prawa Prywatnego, 1.
 • Skubisz, R. (2013). W: M. Kępiński (red.), System prawa prywatnego, t. 15: Prawo konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Skubisz, R. (2006). W: J. Szwaja (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Skubisz, R. (2014). Zwalczanie nieuczciwej reklamy w prawie UE (zagadnienia podstawowe). Europejski Przegląd Sądowy, 1.
 • Sroczyński, J., Mioduszewski, M. (2011). W: M. Sieradzka i M. Zdyb (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Stefanicki, R. (2009). Dyrektywa 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych i jej implementacja do krajowego systemu. Przegląd Prawa Handlowego, 1.
 • Stefanicki, R. (2009). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz. Warszawa: Difin.
 • Stefanicki, R. (2010). Wymóg staranności zawodowej przedsiębiorcy (w świetle dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych. Państwo i Prawo, 4.
 • Strzelecki, M. (2008). Klauzula generalna nieuczciwej praktyki rynkowej. Przegląd Prawa Handlowego, 11.
 • Szwaja, J. (2006). W: J. Szwaja (red.) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Szwaja, J., Kubiak-Cyrul, A. (2013). W: J. Szwaja (red.) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Warszawa: C.H. Beck.
 • Szwaja, J., Tischner, A. (2007). Implementacja dyrektywy 2005/29/WE o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych do prawa polskiego. Monitor Prawniczy, 20.
 • Targosz, T. (2012). Reklama jako praktyka wprowadzająca w błąd. W: E. Nowińska i D. Kasprzycki (red.), Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Targosz, T. (2012). Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – model ochrony, zasady, zakresy ochrony, implikacje dla system prawa konkurencji i konsumentów. W: E. Nowińska i D. Kasprzycki (red.), Nieuczciwe praktyki rynkowe. Ocena regulacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Tomaszek, A. (2001). O konstrukcji zarzutu czynu nieuczciwej konkurencji w reklamie. Monitor Prawniczy, 13.
 • Wilhelmsson, T. (2006). W: G. Howells, H-W. Micklitz i T. Wilhelmsson (red.), European Fair Trading Law: The Unfair Commercial Practices Directive. Ashgate.
 • Wściubiak, Ł. (2007). Dobre obyczaje w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Przegląd Prawa Handlowego, 11.
 • Wróbel A. (2010). W: A. Wróbel (red.), Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, 1. Warszawa: Wolters Kluwer.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-5749

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ad1e32c-d697-486d-800a-ac098b03beea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.