Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 10(46) | 1 | 115-132

Article title

Identyfikacja wartości i ocena zastosowania koncepcji zarządzania przez wartości w wybranych przedsiębiorstwach skandynawskich w Polsce

Title variants

EN
Identification of Values and Evaluation of the Application of the Management by Values in Selected Scandinavian Enterprises in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejsza publikacja przedstawia przykłady zastosowania koncepcji zarządzania przez wartości w międzynarodowych firmach skandynawskich. Badaniom poddane zostały trzy szwedzkie podmioty gospodarcze, które prowadzą swoją działalność także w Polsce. W trakcie badań zidentyfikowano wartości w tych przedsiębiorstwach oraz sprawdzono ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój. Po debacie dotyczącej pojęcia oraz interpretacji wartości opisano działalność trzech firm skandynawskich w Polsce. Następnie dokonano analizy wybranych podmiotów gospodarczych w aspekcie zarządzania przez wartości oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonego badania.
EN
This publication presents examples of the application of the value management concept in international Scandinavian companies. Three Swedish business entities which have their branches also in Poland have been included to the research.. During the research, the values in these enterprises were identified and their impact on functioning and development of the companies was investigated. After the debate on human resource management in the company and presentation of the concept and interpretation of values, the activities of three Scandinavian companies in Poland are described. Then, selected enterprises were analyzed in terms of value management and the results of the research were presented.

Year

Volume

Issue

1

Pages

115-132

Physical description

Contributors

 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania
 • Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Zarządzania

References

 • Blanchard K., O’Connor M., Zarządzanie poprzez wartości, Wydawnictwo Studio Emka, War-
 • szawa 1998.
 • Blanchard K., O’Connor M., Management by Values: How to Put Your Values into Action for Extraordinary Results, Berret-Koechler Publishers, Inc., San Francisco 2003.
 • Brzozowski M., Nedelko Z., Exploring the Influence of Personal Values and Cultures in the Workplace, IGI Global, Hershey 2017.
 • Bugdol M., Wartości organizacyjne – Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Dahr S., Value Based Management for Organizational Eexcellent, Indian Society for Training & Development, New Delhi 2009.
 • Herman A., Oleksyn T., Stańczyk I., Management by Values, Jagiellonian University Press, Kraków 2015.
 • Hofstede G., Kultury i organizacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Lachowski S., Droga ważniejsza niż cel, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012.
 • Lipińska J., Zarządzanie przez wartości, Wydawnictwo PTZP, Opole 2010.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Nogalski B., Dunal A., Zarządzanie poprzez wartości w procesie zmian kulturowych: studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego, „Zarządzanie i Finanse” 10(2012), nr 4/2.
 • Pfhister J.A., Managing Organizational Culture for Effective Internal Control, Physica–Verlag, Zurych 2009.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Edukacyjne, Warszawa 2008.
 • Słownik języka polskiego, red. E. Sobol, PWN, Warszawa 1996.
 • Stachowicz-Stanusch A., Potęga wartości: jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 • Stapley L.F., Ukryta dynamika, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2013.
 • Stonner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr. , Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-
 • szawa 2002.
 • Wojtaszczyk-Ciąćka S., Polsko-skandynawska współpraca gospodarcza: inwestycje, wymiana handlowa i skandynawscy inwestorzy w Polsce, Wydawnictwo Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej, Warszawa 2016.
 • Wyrwicka K.M., Kultura przedsiębiorstwa a odczucie bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej: Organizacja i Zarządzanie” 2014, nr 63.
 • Wyrwicka M., Grzelczak A., Krugiełka A., Polityka kadrowa przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 • Zbiegień-Maciąg L., Kultura w organizacji: identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ad2bde8-d409-4622-b0cb-e2b76736120f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.