PL EN


2015 | 1 (354) | 302-313
Article title

Odpowiedzialny konsument jako aktywny interesariusz przedsiębiorstwa

Content
Title variants
EN
The Responsible Consumer as an Enterprise’s Active Stakeholder
RU
Ответственный потребитель – активный стейкхолдер предприятия
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto rozważania nad kategorią odpowiedzialności w działalności przedsiębiorstw i zachowaniach konsumentów. Przyjęto założenie, iż współczesny konsument jest aktywnym interesariuszem przedsiębiorstwa, który dąży do osiągnięcia realnego wpływu na działalność przedsiębiorstwa. W celu identyfikacji relacji między odpowiedzialnymi działaniami przedsiębiorstw i konsumentów dokonano analizy polskich dobrych praktyk w zakresie CSR i zidentyfikowano grupy odpowiedzialnych działań konsumenckich. Artykuł ma charakter badawczy.
EN
In her article, the author considers the category of responsibility in enterprises’ activities and consumers’ behaviours. She assumed that the contemporary consumer is an enterprise’s active stakeholder who seeks to achieve a real influence on enterprise’s activities. To identify the relationships between responsible activities of enterprises and consumers the author carried out an analysis of Polish good practices in the area of CSR and identified the groups of responsible consumer activities. The article is of the research nature.
RU
В статье провели рассуждения о категории ответственности в деятельности предприятий и в поведении потребителей. Предположили, что современный потребитель – активный стейкхолдер предприятия, который стремится достичь реального влияния на деятельность предприятия. Для выявления отношений между ответственными действиями предприятий и потребителей провели анализ польской лучшей практики в области КСО и определили группы ответственных потребительских действий. Статья имеет исследовательский характер.
Year
Issue
Pages
302-313
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • Barometr CSR. Wybrane wyniki pierwszej edycji badania opinii konsumentów w Polsce (2013), Dom Badawczy Maison, SGS Polska, Warszawa.
 • Bartkowiak G. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa.
 • Drucker (1994), Praktyka zarządzania, MT Biznes, Konstancin Jeziorna.
 • Kaźmierczak M. (2011), Społeczna odpowiedzialność biznesu – wzmocnienie działań na rzecz zarządzania ciągłością biznesu, (w:) Zapłata S., Kaźmierczak M., Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Makuch Ł. (2001), Normy i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Przewodnik po kluczowych standardach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz relacjach i współzależnościach pomiędzy nimi zachodzących, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa.
 • Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki (2012), Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 • Rojek-Nowosielska M. (2011), Zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy klienta, (w:) Borys T., Rogala P. (red.) Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Roszkowska P. (2011), Rewolucja w raportowaniu biznesowym. Interesariusze, konkurencyjność, społeczna odpowiedzialność, Difin, Warszawa.
 • Ustawa (1992) o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późn. zm. (Dz.U. z 1992 r., Nr 21, poz. 86).
 • Ustawa (1996) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. z późn. zm. (Dz.U. z 1996 r., Nr 132, poz. 622).
 • Zgółkowa H. (red.) (2000), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, tom 25, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań.
 • Żemigała M. (2007), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • http://www.zwyklybohater.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-9ad487b9-1e6f-44bc-a625-7fcc7e2a8f0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.