Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 18 | 83-91

Article title

Możliwości oceny wpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w handlu na urzeczywistnianie rozwoju lokalnego i regionalnego

Content

Title variants

EN
The possibilities of estimating the influence of direct foreign investments on trade in local and regional development’s aspect

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article consist of introduction, three essential paragraphs and conclusion. In the first paragraph the role of foreign corporations’ expansion of FMCG branch in Polish trade aspect is discussed. The second paragraph concerns the estimation of the influence of foreign trade networks on labour markets (based on Silesian region’s case). The payment of income taxes by corporations in comparison to participation of MSP sector in income taxes’ shares is discussed in the third paragraph. The conclusion explains why it is difficult to analyze the influence of direct foreign investments on trade in local and regional development’s aspect. There is not enough data adapted to analyze the trade influence on labour market and local budget.

Contributors

 • Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

References

 • AC Nielsen, 2007, Shopper Trends 2007, Warszawa (dokument elektroniczny). Domański T., 2001, Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa−Łódź.
 • Dyś T., 2003, Nieuczciwa konkurencja: opłaty za przyjęcie towaru do sprzedaży, Monitor Prawniczy, nr 14.
 • Handel wewnętrzny w Polsce w 2007 roku. Raport roczny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2008, Warszawa.
 • Informacja o wynikach kontroli lokalizacji dużych obiektów handlowych (super i hipermarketów), 2002, NIK, Białystok.
 • Kowalska K., Rozwój sieci polskich sklepów detalicznych jako sposób ograniczania siły rynkowej międzynarodowych korporacji handlowych. Empiryczna weryfikacja na przykładzie województwa śląskiego, (niepublikowana rozprawa doktorska).
 • Nestoruk I.B., 2007, Opłaty za przyjęcie towarów do sieci sklepów a ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Glosa, nr 1.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2006 r., nr 107, poz. 726.
 • Stawicki E., 2005, Konkurencja w handlu, [w:] Ochrona konkurencji i konsumentów w Polsce i Unii Europejskiej (studia prawno-ekonomiczne), red. C. Banasiński, UOKiK, Warszawa .
 • Szczepanowska-Kozłowska K., 2007, Pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, Glosa, nr 2.
 • Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2003 r., nr 139, poz. 1323.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2007 r., nr 50, poz. 331.
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2004 r., nr 173, poz. 1807 ze zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1964 r., nr 16, poz. 93.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2005 r., nr 8, poz. 60.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 2006 r., nr 227, poz. 658.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 1990 r., nr 16, poz. 95 ze zm.
 • W imię konkurencji, 2008, Handel, nr 9.
 • Zagraniczne inwestycje w handlu na rynkach lokalnych, red. U. Kłosiewicz-Górecka 2007, Wydawnictwo PWE, Warszawa

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ad99c9b-cff6-45ef-944a-483f2eb949f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.