Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | XIII | 4 | 23-43

Article title

Współzależność i współodpowiedzialność finansowa członków wspólnoty religijnej

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Interdependence and financial co-responsibilityof members of a religious community

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article concerns the assessment of the relationship between membership and financial responsibility for the religious community. The current financing system of religious denominations has had so far no possibility of verifying the financial stability of religious denominations and the lack of transparency in their funding. The lack of clarification regarding the issue of provisions causes the desire to use all sorts of privileges to be the underlying purpose of registration of a religious association. The provisions of the statutes of all registered religious denominations have been subjected to a detailed analysis in the light of their method of financing.

Year

Volume

Issue

4

Pages

23-43

Physical description

Contributors

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

References

 • Basdevant-Gaudemet B., Państwo i kościół we Francji, [w:] Państwo i Kościół w krajach Unii Europejskiej, red. G. Robbers, tł. J. Łopatowska-Rynkowska, M. Rynkowski, Wrocław 2007.
 • Bielecki M., Uliasz B., Troska państwa i związków wyznaniowych o zachowanie dziedzictwa kulturowego. Wybrane zagadnienia, [w:] Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013.
 • Doe N., The property and finances of religion, [w:] Law and religion in Europe. A comparative Introduction, Oxford 2011.
 • Duffar J., Le financement des religions dans les États de l’Union européenne – rapport de synthese, [w:] The Financing of religious communities in the European Union, Leuven-Dudley 2009.
 • Fornerod A., Assistance spirituelle dans les institutions publiques, [w:] Dictionnaire. Droit des religions, red. F. Messner, Paris 2010.
 • Friedner L., Religious entities ae legal persons – Sweden, [w:] Churches and other religious organisations as legal persons, red. L. Friedner, Peeters 2007.
 • Krukowski J., Uprawnienia majątkowe instytucji kościelnych, [w:] Polskie prawo wyznaniowe, red. J. Krukowski, Warszawa 2000.
 • Messner F., Le financement des cultes, [w:] Dictionnaire. Droit des religions, red. F. Messner, Paris 2010.
 • Mezglewski A., Funkcje publiczne związków wyznaniowych, [w:] Mezglewski A., Misztal H., Stanisz P., Prawo wyznaniowe, Warszawa 2006.
 • Mniejszości wyznaniowe, oprac. R. Brożyniak, M. Winiarczyk-Kossakowska, Warszawa 2014.
 • Sobański R., Baza finansowa Kościołów w perspektywie zintegrowanej Europy, „Prawo Kanoniczne” 1996, nr 3–4.
 • Stanisławski T., Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, Lublin 2012.
 • Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4–5 Konstytucji RP), red. P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2013.
 • Walencik D., Rewindykacja nieruchomości Kościoła katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową, Lublin 2008.
 • Załącznik nr 1 do interpelacji nr 17926, [w:] Relacje Państwo–Kościół w świetle interpelacji posłów na Sejm VI kadencji (2007–2011), Lublin 2014.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9adc80b6-6021-4e03-9bc4-0ae60ce12b6d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.