Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(88) | 55-58

Article title

Dopłaty i odszkodowania z tytułu scalenia i podziału nieruchomości

Content

Title variants

EN
Surcharges and Compensations on Account of Consolidation and Division of a Real Estate Property

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Administracyjnoprawna ingerencja w sferę praw rzeczowych do nieruchomości stanowi jedną, z częściej występujących okoliczności odszkodowawczych. Przyjętymi na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami mechanizmami rekompensującymi uszczerbek majątkowy wywołany scaleniem i podziałem nieruchomości jest instytucja dopłat i odszkodowań. Pomimo zbieżności funkcji rekompensacyjnej instytucje te różnią się w sposób istotny, zarówno co do podstaw materialno prawnych, jak i trybów ich ustalania. Istotą dopłaty jest wyrównanie wartości nieruchomości, w przypadku braku możliwości przyznania nieruchomości o powierzchni w pełni równoważnej. Odszkodowanie z kolei jest narzędziem zaspokojenia roszczeń właściciela nieruchomości, w związku z uszczerbkiem majątkowym wywołanym w szczególności przejęciem przez podmioty administracji publicznej nieruchomości niezbędnych pod budowę lub poszerzenie dróg.
EN
Administrative and legal interference in the sphere of the real property rights constitutes one of the most frequently occurring indemnity circumstances. Surcharge and compensation function as mechanisms established on the grounds of the real estate management act which compensate for a material damage caused by a takeover or division of a real estate. Despite the convergence of the compensating function, the two issues differ considerably in substantive bases, as well as in the mode of their establishment. The essence of the surcharge is a supplementary payment to the value of a real estate, when granting a real estate of equivalent area is impossible. However, the compensation functions as a tool of discharging a owner’s claims related to a material damage resulting from a takeover by a public administration body of a real estate necessary for construction site or a road broadening.

Year

Issue

Pages

55-58

Physical description

Dates

published
2014-06-30

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Ochrony Środowiska

References

 • Wolanin M., [w:] Jaworski J., A. Prusaczyk, A. Tułodziecki, M. Wolanin, Ustawa o gospodarce nieruchomosciami. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Łukaszewska A., [w:] J. Szachułowicz, M. Krassowska, A. Łukaszewska, Gospodarka nieruchomosciami. Przepisy i komentarz, Warszawa 2002.
 • Szalewska M., Masternak M., Rola eksperta i jego opinii w postepowaniu administracyjnym, w: Kodyfikacja postepowania administracyjnego na 50 lecie K.P.A., red. J. Niczyporuk, Lublin 2010.
 • Szalewska M., Wywłaszczenie nieruchomosci, Torun 2005.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 78, poz. 483 z pózn. zm.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomosciami, Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 z pózn. zm.
 • Ustawa o gospodarce nieruchomosciami. Komentarz., red. G. Bieniek, Warszawa 2005.
 • Wolanin M, Podziały i scalenia nieruchomosci, Warszawa 2011.
 • Wyrok NSA z 29 grudnia 2011 r., I OSK 1538/11, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 6 wrzesnia 2011 r., I OSK 814/11, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 22 grudnia 2009 r., I OSK 382/09, CBOSA.
 • Wyrok NSA z 26 lutego 2008 r., I OSK 238/07, CBOSA.
 • Wyrok NSA z dnia 4 pazdziernika 2006 r., I OSK 417/06, CBOSA.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 maja 1990 r., K 1/90, OTK z 1990 r., t. 2, poz. 2.
 • Wyrok WSA w Olsztynie z 9 listopada 2007 r. II, SA/Ol 864/07, CBOSA.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9ae451d2-5339-4f47-8829-cdcbad87b218
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.