Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 2(58) | 127–152

Article title

Kowenanty w warunkach emisji długu przez przedsiębiorstwa a ochrona obligatariuszy

Content

Title variants

EN
Use of covenants in corporate debt and bondholders’ protection

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article addresses the issue of obtaining capital for enterprises’ growth by issuing corporate bonds. Special attention is given to covenants, i.e. the issue conditions protecting investors’ rights and their capital employed. The study attempts to answer the questions whether covenants fully protect the interests of investors, limit or increase the agency conflict between managers, owners, and creditors, to what extent these events depend on the type and number of covenants, and how they can be monitored by issuers. The consequences of covenants application and the after-effects of their violation were preceded by a brief description of the role of debt securities in financing business entities. The authors claim that adequate covenants together with the close monitoring of financial situation of the issuer can enhance the protection of investors’ rights and lessen the number of violations of issue conditions.

Journal

Year

Issue

Pages

127–152

Physical description

Contributors

 • Doktor hab. nauk ekonomicznych, profesor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie;
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6889-8433
 • Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 • ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9890-3344

References

 • Achleitner A., Braun R., Hinterramskogler B., Tappeiner F., Structure and determinants of financial covenats in leveraged buyouts, „Review of Finance” 2012, vol. 16, nr 3.
 • Antkiewicz S., Papiery wartościowe na rynku pieniężnym i kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Bazzana F., Broccardo E., The role of covenants in public and private debt, 2009, https://ssrn.com/ abstract=1496352.
 • Beatty A., Liao S., Weber J., Evidence on the determinants and economic consequences of delegated monitoring, „Journal of Accounting and Economics” 2012, vol. 53.
 • Bielawska A., Pawłowski M., Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce w obliczu zmian legislacyjnych. Przegląd kluczowych rozwiązań w ustawie z dn. 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Studia i Prace” 2013, nr 3, t. 3.
 • Brycz B., Pauka M., Ograniczenia transferów do właścicieli w kowenantach obligacji notowanych na rynku Catalyst, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 2(86).
 • Brycz B., Pauka M., Śmieja N., Znaczenie kowenantów na rynku obligacji korporacyjnych w teorii i w badaniach empirycznych – przegląd literatury, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2015, nr 74(1).
 • Christensen H.B., Nikolaev V.V., Capital versus performance covenants in debt contracts, The University of Chicago, Booth School of Business Research Paper nr 11-06, 2011.
 • Diamond D., Financial intermediation and delegated monitoring, „Review of Economic Studies” 1984, vol. 51.
 • Gradoń W., Emisja obligacji korporacyjnych a ryzyko uczestników rynku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne” 2014, nr 171.
 • Kalay A., Dividend constraints in bond covenants, „Journal of Financial Economics” 1982, nr 10.
 • Konieczny Z., Obligacje przedsiębiorstw [w:] Instrumenty dłużne w gospodarce, red. I. Czechowska, CeDeWu, Warszawa 2010.
 • Królikowska E., Sierpińska-Sawicz A., Rodzaje kowenantów zawartych w programach emisji obligacji w spółkach węglowych, „Gospodarka Surowcami Mineralnymi” 2016, t. 32, nr 2.
 • Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost, and capital structure, „Journal of Financial Economics” 1976, nr 3(4).
 • Lipiec-Warzecha L., Ustawa o obligacjach. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 • Moir L., Sudarsanam S., Determinants of financial covenants and pricing of debt in private debt contracts: the UK evidence, „Accounting and Business Research” 2007, vol. 37, nr 2.
 • Myers S.C., Determinants of corporate borrowing, „Journal of Financial Economics” 1977, nr 5.
 • Nash R., Netter J., Poulsen A., Determinants of contractual relations between shareholders and bondholders: Investment opportunities and restrictive covenants, „Journal of Corporate Finance” 2003, nr 9.
 • Niedziółka P., Zastosowanie kowenantów finansowych w bankowości korporacyjnej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, nr 10(934).
 • Park C., Monitoring and structure of debt contracts, „Journal of Finance” 2000, vol. 55.
 • Pauka M., Brycz B., Kowenanty dywidendowe na rynku obligacji Catalyst, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2016, vol. 82, nr 4.
 • Prewysz-Kwinto P., Catalyst – rynek obligacji GPW w 2,5 roku od otwarcia, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H” 2012, vol. XLVI, nr 4.
 • Reisel N., On the value of restrictive covenants: Empirical investigation of public bond issues, „Journal of Corporate Finance” 2014, nr 27.
 • Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2017 r., NBP, Warszawa 2018.
 • Sadrak M., Indeks default rate, http://obligacje.pl.
 • Shleifer A., Vishny R., A survey of corporate governance, „Journal of Finance”, 1997, vol. 52.
 • Sierpińska-Sawicz A., Bąk P., Costs of corporate bond issue in coal mining companies, „Contemporary Economics” 2016, vol. 10, nr 2.
 • Sierpińska M., Sierpińska-Sawicz A., Węgrzyn R., Controlling finansowy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
 • Smith Jr. W., Warner J.B., On financial contracting. An analysis of bond covenants, „Journal of Financial Economics” 1979, nr 7.
 • Śmieja N., Pauka M., Analiza kowenantów w obligacjach korporacyjnych emitowanych przez niebankowe spółki z branży finansowej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H” 2013, vol. XLVII, nr 3.
 • Śmieja N., Pauka M., Zastosowanie kowenantów w warunkach emisji obligacji – badania empiryczne wśród emitentów z branży deweloperskiej w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2013, nr 62.
 • Wiśniewski A., Kowenanty – jakie wskaźniki są stosowane?, http://okiemmaklera.com.kowenanty.
 • Wiśniewski M., Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce – próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2016, nr 1.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9af14b5e-d70c-45ea-879c-57b14b7ac94f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.