Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 1 | 307-321

Article title

Formalno-prawne aspekty zarządzania projektami inwestycyjnymi dotyczącymi budowy centrów handlowych

Content

Title variants

EN
Formal and legal aspects of the management of shopping center development process

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Proces inwestycyjny związany z budową centrum handlowego jest złożonym przedsięwzięciem wymagającym od inwestorów dogłębnej analizy ot oczenia. Uwarunkowania prawnoformalne związane z realizacją inwestycji mogą mieć istotny wpływ na atrakcyjność inwestycyjną ora z sposób prowadzenia działalności w danym regionie. W powyższym artykule przedstawione zostały w y brane aspekty formalnoprawne związane z budową centrum handlowego, przy uwzględnieniu poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego.

Year

Volume

1

Issue

1

Pages

307-321

Physical description

Contributors

 • Mgr, Katedra Zarządzania Marketingowego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

References

 • Cox R., Brittain P. (2000), Zarządzanie sprzedażą detaliczną, PWE, Warszawa.
 • Domański T. (2005), Strategie rozwoju handlu, PWE, Warszawa Esser C.R., McKoin P. (1998), Developing a shopping center business plan, ICSC, New York.
 • Fynn R.J. (1984), Shopping center management, Principles and practices, ICSC, New York.
 • ICSC (2002), Law for nonlawyers, ICSC, New York.
 • Karczmarek S. (2001), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Knecht M. (2010), Rola ośrodków handlowych w rewitalizacji centrów miast, w: Problemy zarządzania współczesną firmą teoria i przykłady, Iwankiewicz Rak B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Knecht Tarczewska M. (2011), Centrum handlowe jako nowoczesny produkt handlowo usługowy, w: Handel we współczesnej gospodarce II. Źródła i przejawy innowacyjności, Sławińska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Król M.K. (2005), Wybrane elementy zarządzania ryzykiem w project finance na przykładzie sektora energetyki wiatrowej, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów Głównej Szkoły Handlowej, Zeszyt Naukowy nr 58, Warszawa.
 • Mikołajczyk J. (2012), Kreowanie wartości centrum handlowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań .
 • Milian R.E. (2008), The retail green agenda, Sustainable practices for retailers and shopping centers, ICSC, New York.
 • Peiser R.B., Frej A.B. (2008), Professional Real Estate Development: The ULI Guide to the Business, Was hington.
 • Potera E. (2011), Dobra lokalizacja = sukces, „Shopping Center P o land”, nr 6.
 • Bovis Lend Lease, Raport systemy realizacji inwestycji budowlanych w Polsce, http://www.muratorplus.pl/inwestycje/raporty/raportsystemyrealizacjiinwestycjibudowlanychwpolsce_67398.html, dostęp dnia 19.12.2012.
 • Jak uniknąć pułapek w umowach najmu, Analizy i prognozy Ministerstwa Gospodarki, http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/Jak+ uniknac+pulapek+w+umowach+najmu, dostęp dnia 10.09.2010.
 • Kowalczyk M. (2001), Zarządzanie ryzykiem w project finance, studium przypadku centrum handlowego, http://www.nbportal.pl/library/pub_ auto_B_0002/KAT _B2033.PDF, dostęp dnia 15.12.2012 Król M., Project Finance, http://www.projectfinance.pl/sub/project _finance.php, dostęp dnia 20.12.2012.
 • Maciejewski M. (2007), Bez planu nie powstanie WOH?, http://www.inwestycje.pl/franchising/bez_planu_nie_powstanie_w o h_;13008;0.html, d o stęp dnia 6.09.2010 .
 • Mapa miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, http://bip . um.wroc.pl/wps/portal/bip/!ut/p/c5/04, dostęp dnia 20.12.2012 .
 • Największy spadek liczb y nowych centrów handlowych w Europie od 27 lat, http://www.inwestycje.pl/nieruchomosci/NajwiekszyspadekliczbynowychcentrowhandlowychwEuropieod27lat;121776;0.html ; dostęp dnia 8.11.2011.
 • Proces deweloperski, http://www.1de.pl/procesdeweloperski/, d ostęp dnia13.09.2010.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz . U. z 2004r., nr 257, poz. 2573.
 • Trudelle A. (2011), Green building picking up speed in Poland, Warsaw Business Journal, http://www.wbj.pl/article56323gr eenbuildingpickingupspeedinpoland.html, dostęp dnia 20.12.2012.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. n r 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2010r., nr 243, poz.1623.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b004812-9ed6-4f0c-8ac8-85c2e71aa6bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.