Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 50 | 9-29

Article title

Rękopis nr 2 Biblioteki Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Year

Volume

50

Pages

9-29

Physical description

Contributors

 • Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie

References

 • Bardy G., Święty Augustyn. Człowiek i dzieło, Warszawa: Pax, 1955.
 • Biogram Pelagiusza [w:] J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1971, s. 322.
 • Bondecka-Krzykowska I., Przewodnik po historii matematyki, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006.
 • Bukowicz J., Biblioteka Bielańska w l. 1915-1954, [w:] A.J. Szteinke, Kościół św. Antoniego i klasztor Franciszkanów-Reformatów w Warszawie 1623-1987, Kraków: Wydaw. Prowincji Franciszkanów – Reformatów, 1990, s. 507.
 • Chyliński H., hasło: Augustyn, [w:] Mały słownik religioznawczy, pod red. Z. Poniatowskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1969, s. 42-43.
 • Czekajewska-Jędrusik A., Elementy rękopiśmienne w drukowanej książce staropolskiej, [w:] Książka rękopiśmienna XV-XVII w.: praca zbiorowa, pod red. Barbary Bieńkowskiej, seria: Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi, T. 4, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1980, s. 69-90.
 • Czyżewski A., Bradwardine Thomas, [w:] Encyklopedia katolicka. T. 2,pod red. F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Lublin: KUL: Tow. Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1976, s. 1024.
 • Daniluk M., Kiełtyka S., Cystersi, [w:] Encyklopedia katolicka. T. 3, pod red. R. Łukaszyka, L. Bieńkowskiego, F. Gryglewicza, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1985, s. 721.
 • Dogiel G., Paradyż: opactwo pocysterskie i jego zabytkowy zespół: (historia-rewaloryzacja), Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1988.
 • Drączkowski F., Patrologia, Pelplin; Lublin: "Bernardinum", 1998.
 • Eborowicz W., hasło: Augustyn, [w:] Encyklopedia katolicka. T. 1, pod red.F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, s. 1105.
 • Franciszkanie w Polsce XVI-XVIII wieku. Zakony franciszkańskie w Polsce, T. 2, red. Jerzy Kłoczowski, Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1998.
 • Fratrum Beatae Mariae Virginis, [w:] M. Winiarczyk, Skróty łacińskie w książkach drukowanych,Wrocław: Wydaw. Uniwersytet Wrocławski, 1995, s. 15.
 • Gieysztor A., Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973.
 • Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, wyd. 2, Warszawa: Państ. Wydaw. Naukowe, 1979.
 • Gołaska M., hasło: Babecki Joachim, [w:] Słownik pracowników książki polskiej, [pod red. Ireny Treichel], Warszawa; Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, s. 23.
 • Hasło: Augustyn, [w:] J.M. Szymusiak, M. Starowieyski, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. T. 2, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1971, s. 75.
 • Hasło: Traktat, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, kom. red. Aleksander Birkenmajer [et al.], Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971, s. 2369.
 • Historia nauki polskiej. T. 1, wstęp i red. Bogdan Suchodolski, Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1970.
 • Hornowska M., Zdzitowicka-Jasieńska H., Zbiory rękopiśmienne w Polsce średniowiecznej, Warszawa: Wydaw. Kasy im. Mianowskiego Instytutu Popierania Nauki, 1947.
 • Jarzębowski J., Historyczna wystawa bielańska, „ Wiadomości Bielańskie” 1932, R. 2, nr 4, s. 17.
 • Jarzębowski J., Skarby Bielan, „Lech” 1937, R. 1, z. 3-1, s. 65.
 • Kantak K., Spis książek z XV w. Książnicy Seminarium Duchownego w Poznaniu, cz. I, „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” 1918, T. 45, s. 1-47.
 • Kocowski B., Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków, „Przegląd Biblioteczny” 1951, R. 19, s. 73-84.
 • Krzyżaniakowa J., hasło: Mikołaj z Kościana, [w:]Polski słownik biograficzny, T. 21, Wrocław [etc.]: Zakł. Narodowy im. Ossolińskich. Wydaw.,1976, s. 116-117.
 • Lisiecki A., Katalog rękopisów biblioteki seminaryjnej w Poznaniu aż do wieku XV włącznie, Poznań: [s.n.], 1905 (Poznań : Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha).
 • Misiurek J., Augustyn, [w:] Encyklopedia katolicka. T. 1, pod red.F. Gryglewicza, R. Łukaszyka, Z. Sułowskiego, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973, s. 1088.
 • Monasticon Cisterciense Poloniae. T. 2, Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej, [red. A.M. Wyrwa, J. Strzelczyk, K. Kaczmarek], Poznań: Wydaw. Poznańskie, 1999.
 • Nowacki J., Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, seria: Dzieje archidiecezji poznańskiej. T. 2, [Poznań]: Księgarnia św. Wojciecha, 1964.
 • Papini G., Święty Augustyn, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1958.
 • Paprocki B., Herby rycerstwa polskiego, Kraków: Nakładem Wydawnictwa Biblioteki Polskiej, 1858.
 • Paruch J., Słownik skrótów, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1970, s. 138.
 • Patrologiae Latinae Cursus Completus, T. 32-47, red. J.P. Migne [Turnholti (Belgium)]: [Brepols].
 • Pelagianizm, [w:] J. Daniélou, H.I. Marrou, Historia Kościoła. Od początków do roku 600, wyd. 2., Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 1986, s. 300-303.
 • Potkowski E., Problemy kodykologii, [w:] Tradycje i perspektywy nauk pomocniczych historii w Polsce. Materiały z sympozjum w Uniwersytecie Jagiellońskim dnia 21-22 października 1993 roku profesorowi Zbigniewowi Perzanowskiemu przypisane, pod red. Mieczysława Rokosza, Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1995, s. 198-199.
 • Seńko W., Św. Augustyn. Dialogi filozoficzne, Kraków: Wydaw. Znak, 1999.
 • Siemiątkowska Z., Jan Sczekna, „Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej, seria A: Materiały do historii filozofii średniowiecznej w Polsce” 1965, T. 5, s. 34-66.
 • Sipayłło M., O metodzie badań proweniencyjnych starych druków, „Z badań nad polskimi księgozbiorami historycznymi” 1975, T. 1, s. 10-30.
 • Słowiński J., Rozwój pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII w. Studium paleograficzne, Lublin: Agencja Wydawniczo-Handlowa AD, 1992.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 7, pod red. B. Chlebowskiego, W. Walewskiego według planu F. Sulimierskiego, Warszawa: Wł. Walewski, 1886, s. 854.
 • Sroka A.B., Prawo i życie polskich reformatów: w 350 rocznicę powstania 1623-1973, Kraków: OO. Franciszkanie Reformaci, 1975.
 • Szántó T., Pismo i styl, wyd. 2, popr. i uzup., Wrocław [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1986.
 • Szczekna (Siekna) Jan, [w:] Historia nauki polskiej, T. 6, Dokumentacja bio-bibliograficzna, indeks biograficzny tomu I i II, pod red. Bogdana Suchodolskiego, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1974, s. 672-673.
 • Szelińska W., Biblioteki profesorów Uniwersytetu Krakowskiego w XV i początkach XVI wieku, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966.
 • Szteinke A.J., Kościół Świętego Antoniego i Klasztor Franciszkanów-Reformatów w Warszawie 1623-1987, Kraków: Wydaw. Prowincji Franciszkanów-Reformatów, 1990.
 • Szymański J., Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN,1993.
 • Szymański J., Nauki pomocnicze historii, wyd. 6., Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2004.
 • Tadeusiewicz H., hasło: Mikołaj z Kościana, [w:] Słownik pracowników książki polskiej: suplement, [pod red. Ireny Treichel], Warszawa; Łódź: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986, s. 143.
 • Trelińska B., Metody badań książki rękopiśmiennej, [w:] Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie, [red. Marianna Banacka], Warszawa: Wydaw. SBP, 2003, s. 78-89.
 • Wiesiołowski J., Społeczeństwo a książka w późnośredniowiecznym mieście polskim. Poznań i jego osiedla przedmiejskie w XV i na początku XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1978, T. 23, s. 65-81.
 • Wiesiołowski J., Społeczeństwo a książka w późnośredniowiecznym mieście polskim. Poznań i jego osiedla przedmiejskie w XV i na początku XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1978, T. 23, s. 65-81.
 • Wiesiołowski J., Wielkopolski słownik biograficzny, [kom. red.: przewodn. - Antoni Gąsiorowski, Jerzy Topolski et al.], Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, s. 252.
 • Wiliński S., Gotycki kościół pocysterskiego opactwa paradyskiego w Gościkowie, Poznań: nakł. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1953.
 • Wisłocki W., Katalog rękopisów biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. 1-2, Kraków: nakładem Akademii Umiejętności, 1877-1881.
 • Wojciechowskiej M., Z dziejów książki w Poznaniu w XVI w., Poznań: Fiszer i Majewski Księgarnia Uniwersytecka, 1927.
 • Wrede M., Zbiory Księży Marianów w Fawley Court [online] http://www.marianie.pl/index.php?page=pages&text=27&sub=53 [dostęp: 3 grudzień 2009].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b02a87f-80ab-4239-b038-219bc5531ee5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.