Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 126 | 7-24

Article title

Niedrukowany dokument księcia raciborskiego Leszka z dnia 21 stycznia 1319 roku

Authors

Content

Title variants

EN
An unprinted document of Leszek Raciborski from 21 January 1319

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W Archiwum Państwowym w Katowicach w Oddziale w Raciborzu przechowywane są dwie kopie dyplomu księcia raciborskiego Leszka, wystawionego 21 stycznia 1319 r. na zamku w Raciborzu. Pierwsza została sporządzona 1 lutego 1545 r., a druga 29 stycznia 1650 r. W dokumencie wspomniany władca potwierdza, że Jan, syn Macieja, niegdyś mieszczanin Raciborza, zapisał w testamencie raciborskim dominikankom sołectwa w Rudniku i Strzybniku. Dotąd istotna treść książęcego dyplomu była znana jedynie z regestów, gdyż nie został on wydany drukiem
EN
The Raciborz branch of the State Archives of Katowice holds two copies of the prince’s of Raciborz Leszek diploma, issued on 21 January 1319 in the Raciborz castle. The first one was made on 1 February 1545 and the second on 29 January 1650. In the document the prince attests that Jan, son of Maciej, once a townsman of Raciborz, in his will bequeathed to the Dominicans in Raciborz villages of Rudnik and Strzybnik. Up to now the contents of the document have been known solely from regesta, as it has not been released in print.

Keywords

Contributors

References

 • ŹRÓDŁA DRUKOWANE
 • Acta capitulorum generalium Ordinis Praedicatorum, t. 2, wyd. B. M. Reichert, Romae 1899.
 • Codicis Silesiae diplomatici specimen, [w:] Silesiacarum rerum scriptores, t. 1, wyd. F. W. Sommersberg, Lipsiae 1729, s. 773-916.
 • Cureus J., Gentis Silesiae annales, Witenberge 1571.
 • Cureus J., Schlesische und der weitberümbten Stadt Breßlaw general Chronica, Wittenberg 1587.
 • Długosz J., Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 9 (1300-1370), Warszawa 20092, tłum. J. Mrukówna.
 • Henelius N., Annales Silesiae, [w:] Silesiacarum rerum scriptores, t. 2, wyd. F. W. Sommersberg, Lipsiae 1730, s. 197-484.
 • Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, t. VI, wyd. A. Gąsiorowski, H. Kowalewicz, Warszawa-Poznań 1982.
 • Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis, wyd. H. Markgraf, J. W. Schulte, Breslau 1889, Codex diplomaticus Silesiae, t. 14.
 • Miechowita M., Chronica Polonorum, Cracoviae 1519, 15212.
 • Petra Žitavského Kronika Zbraslavská, wyd. J. Emler, [w:] Fontes rerum Bohemicarum, t. 4, Praha 1884, s. 1-337.
 • Ratiborer Chronik, wyd. A. Weltzel, „Zeitschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens” t. 4, 1862, z. 1, s. 114-126.
 • Regesten zur schlesischen Geschichte. Bis zum Jahre 1300, t. 3, wyd. C. Grünhagen, Breslau 1886, Codex diplomaticus Silesiae, t. 7.
 • Regesten zur schlesischen Geschichte 1301-1315, t. 4, wyd. C. Grünhagen, C. Wutke, Breslau 1892, Codex diplomaticus Silesiae, t. 16.
 • Regesten zur schlesischen Geschichte 1316-1326, t. 5, wyd. C. Grünhagen, K. Wutke, Breslau 1898, Codex diplomaticus Silesiae, t. 18.
 • Regesten zur schlesischen Geschichte 1327-1333, t. 6, wyd. C. Grünhagen, K. Wutke, Breslau 1903, Codex diplomaticus Silesiae, t. 22.
 • Regesten zur schlesischen Geschichte 1334-1337, t. 7, wyd. K. Wutke, E. Randt, H. Bellee, Breslau 1923, Codex diplomaticus Silesiae, t. 29.
 • Regesten zur schlesischen Geschichte 1338-1342, t. 8, wyd. K. Wutke, E. Randt, Breslau 1925, Codex diplomaticus Silesiae, t. 30 (Lieferung 1/2).
 • Regesty śląskie 1343-1348, t. 1, red. W. Korta, Wrocław 1975.
 • Regesty śląskie 1349-1354, t. 2, red. W. Korta, Wrocław 1983.
 • Schickfus J., New vermehrete Schlesische Chronica und Landes Beschreibung, Jehna 1625.
 • Schlesisches Urkundenbuch, t. 6, wyd. W. Irgang, Köln-Weimar-Wien 1998.
 • Urkunden der Klöster Rauden und Himmelwitz, der Dominicaner und der Dominicanerinnen in der Stadt Ratibor, wyd. W. Wat-tenbach, Breslau 1859, Codex diplomaticus Silesiae, t. 2.
 • Urkundensammlung zur Geschichte des Ursprungs der Städte und der Einführung und Verbreitung deutscher Kolonisten und Rechte in Schlesien und der Ober-Lausitz, wyd. G. A. Tzschoppe, G. A. Stenzel, Hamburg 1832.
 • Zbiór formuł zakonu dominikańskiego prowincji polskiej z lat 1338-1411, wyd. J. Fijałek, J. Woroniecki (wyd.), „Archiwum Komisji Historycznej” t. 12, 1938, cz. 2, s. 219-430.
 • LITERATURA
 • Barciak A., Książęta raciborscy a klasztory dominikańskie w Raciborzu, [w:] Święty Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2008, s. 115-123.
 • Barciak A., Mendykanci w średniowiecznym Raciborzu, [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 495-502.
 • Barciak A., Podstawy ekonomiczne obu klasztorów domini-kańskich w Raciborzu w średniowieczu, [w:] Inter oeconomiam coelestem et terrenam. Mendykanci a zagadnienia ekonomiczne, red. W. Długokęcki, T. Gałuszka (i in.), Kraków 2011, s. 377-394.
 • Barciak A., Skład osobowy klasztoru dominikanek raciborskich w średniowieczu, [w:] Sactimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wieku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz-Toruń 2010, s. 333-341.
 • Bazan P. M., Eufemia von Ratibor. Blume aus dem Garten des hl. Dominikus im Rufe der Heiligkeit gestorben am 17. Januar 1359. Ein Lebens- und Zeitbild, Vechta 1936.
 • Borek H., Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole 1988.
 • Cop R., Dominikanki raciborskie w świetle źródeł praskich z lat 1574-1657. Przyczynek do dziejów klasztoru w XVI i XVII wie-ku, [w:] Zrozumieć Śląsk, red. D. Keller, B. Kloch, Rybnik 2012, s. 335-352.
 • Domański J., Śląskie nazwy służebne, „Onomastica” t. 19, 1974, z. 1-2, s. 5-42.
 • Drabina J., Miasta śląskie w średniowieczu, Katowice 1987.
 • Gottschalk J., Euphemia von Ratibor († 1359). Untersuchung der Quellen zu ihrer Lebensgeschichte, „Archiv für schlesische Kirchengeschichte” t. 1, 1936, s. 15-40.
 • Halmer D., Między pobożnością, sympatią i polityką. Mikołaj II Przemyślida wobec raciborskiego zgromadzenia dominikanek, [w:] Zrozumieć Śląsk, red. D. Keller, B. Kloch, Rybnik 2012, s. 305-324.
 • Heś R., Koń bojowy i jego oporządzenie na XIV-wiecznym Śląsku, [w:] Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. M. Goliński, S. Rosik, Wrocław 2001, s. 331-346.
 • Heyne J., Dokumentirte Geschichte des Bisthums und Hochstiftes Breslau. Aus Urkunden, Altenstücken, älteren Chronisten und neueren Geschichtschreibern, t. 1, Breslau 1860; toż, t. 2, Breslau 1864; toż, t. 3, Breslau 1868.
 • Horwat J., Formowanie się miast księstwa opolsko-raciborskiego do połowy XIV w., Gliwice 1996.
 • Jasiński K., Dominikańskie pochówki Piastów, [w:] Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność dusz-pasterska i kultura intelektualna, red. J. Kłoczowski, J. A. Spież, Poznań 2002, s. 219-237.
 • Jasiński K., Rodowód Piastów śląskich, Kraków 20072.
 • Kloch B., Kościół św. Mikołaja w Starej Wsi (Racibórz). Z śre-dniowiecznych dziejów parafii na Górnym Śląsku, „Studia i materiały z dziejów Śląska” t. 23, 1998, s. 56-64.
 • Kloch B., Raciborskie duchowieństwo w świetle źródeł do końca XIV wieku (Duchowieństwo parafialne i kolegiackie), [w:] Ty-siącletnie dziedzictwo kulturowe diecezji wrocławskiej, red. A. Barciak, Katowice 2000, s. 109-120.
 • Kłoczowski J., Dominikanie polscy na Śląsku w XIII-XIV wieku, Lublin 1956.
 • Kublin G., Eufemia raciborska – priorissa, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” t. 32, 2012, s. 287-294.
 • Kublin G., Niedrukowany dokument księcia raciborskiego Leszka z dnia 9 kwietnia 1313 roku, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” t. 34, 2014, s. 245-252.
 • Magdziarz P., Kancelaria książęca a średniowieczne miasto (na przykładzie Raciborza), „Iuvenilia” 2006, nr 1, s. 69-81.
 • Mika N., Bożogrobcy raciborscy w średniowieczu, [w:] Klasztor w mieście średniowiecznym i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Wrocław-Opole 2000, s. 419-426.
 • Mika N., Dzieje ziemi raciborskiej, Kraków 20122.
 • Mika N., Kasata klasztorów w 1810 r. na ziemi raciborskiej, [w:] Kasaty klasztorów na obszarze dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów i na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Europie, t. 2: Kasaty na Śląsku Pruskim i na ziemiach zaboru pruskiego, red. M. Derwich, Wrocław 2014, s. 87-93.
 • Mika N., Leszek, [w:] Raciborzanie tysiąclecia. Słownik bio-graficzny, red. K. Gruchot, G. Wawoczny, Racibórz 2002, s. 81-82.
 • Neuling H., Schlesische Kirchorte und ihre kirchlichen Stiftungen bis zum Ausgange des Mittelalters, Breslau 1902.
 • Newerla P., Dzieje Raciborza i jego dzielnic, Racibórz 2008.
 • Nowak B., Najstarsze uposażenie dominikanek raciborskich, „Studia i Materiały z Dziejów Śląska” t. 23, 1998, s. 65-76.
 • Panic I., Iste sunt ville circa… Z badań nad Liber fundationis episcopatus Wratislaviensis, „Wieki Stare i Nowe” t. 2, 2001, s. 52-62.
 • Prus K., Świątobliwa Ofka Piastówna i klasztor ss. dominikanek w Raciborzu, Opole 19482.
 • Rajman J., Encyklopedia średniowiecza, Kraków 2006.
 • Sękowski R., Herbarz szlachty śląskiej, t. 3, Katowice 2003.
 • Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska, t. 12, red. S. Sochacka, Opole 2005; toż, t. 13, Opole 2007.
 • Snoch B., Leszek (ok. 1290-1336) książę raciborski, [w:] Książęta i księżne Górnego Śląska, red. A. Barciak, Katowice 1995, s. 80.
 • Stefaniak P., Dzieje dominikanek raciborskich. Studia na jubileusz 700-lecia fundacji klasztoru Świętego Ducha w Raciborzu i 800-lecia założenia mniszek Zakonu Kaznodziejskiego, Racibórz 2006.
 • Stefaniak P., Z dziejów klasztoru Świętego Ducha mniszek dominikańskich w Raciborzu (1299-1810), „Nasza Przeszłość” t. 112, 2009, s. 181-206.
 • Weltzel A., Geschichte der Stadt Ratibor, Ratibor 1861.
 • Weltzel A., Geschichte der Stadt und Herrschaft Ratibor, Ratibor 1881.
 • Wolff A., Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, [w:] J. Tandecki, K. Ko-piński, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014, s. 328-354.
 • Wójcik M. L., Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku, Wrocław 1999.
 • Wójcik M. L., Niedrukowany dokument Leszka, księcia raci-borskiego, z datą 3 maja 1326 roku, [w:] Scriptura, diploma, sigillum. Prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Bobow-skiemu, red. J. Zdrenka, J. Karczewska, Zielona Góra 2009, s. 113-123.
 • Zdanek M., Stanisław z Krakowa, [w:] Polski słownik biogra-ficzny, t. 42, z. 172, red. A. Romanowski, Warszawa 2003, s. 43-44.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b043991-c9b9-44fd-adea-ed0a0fa22714
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.