Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 (342) | 14-31

Article title

Skala pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych

Content

Title variants

EN
Scale of Measurement of Consumers’ Attitudes Towards Market Products
RU
Шкала измерения отношений потребителей к рыночным продуктам

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem rozważań jest konstrukcja skali do pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych. Artykuł ma charakter metodologiczno-empiryczny. W pierwszej jego części autorzy określili pojęcie i przedmiot samej postawy oraz wskazali na złożoną strukturę postaw konsumenckich. Owa złożoność powoduje, że w metodologii badań marketingowych kładzie się mocny nacisk na dobre, jakościowe narzędzia i metody pomiaru postaw pozwalające rzetelnie oraz trafnie określić ich wieloaspektowość. W kolejnej części omówiono wszystkie kluczowe zagadnienia związane z metodologią pomiaru postaw konsumenckich (w szczególności dotyczących postaw wobec produktów rynkowych). Zwrócono zatem szczególną uwagę na proces konstrukcji skali i definiowanie pojęć. Opisano także procedurę operacjonalizacji zmiennych oraz założenia budowy skali pomiarowej. Ostatecznie zaprezentowano wyniki własnych badań empirycznych w ramach konstrukcji skali do pomiaru postaw konsumenckich wobec produktów rynkowych.
EN
The subject matter of authors’ deliberations is construction of the scale for measurement of consumers’ attitudes towards market products. The article is of a methodological and empirical nature. In its first part, the authors described the notion and subject matter of the very attitude as well as they indicated a complex structure of consumers’ attitudes. That complexity causes that the marketing research methodology puts a strong emphasis on good-quality tools and methods of measurement of attitudes allowing for fair and correct determination of their multiaspect nature. In the subsequent part, they discussed all key issues relating to the towards market products). Therefore, they paid a particular attention to the process of construction of the scale and definition of the terms. They also described the procedure of operationalization of variables and the assumptions of construction of the scale of measure. Finally, the authors presented results of their empirical research within the framework of construction of the scale for measuring consumers’ attitudes towards market products.
RU
Предмет рассуждений – конструкция шкалы для измерения отношений потребителей к рыночным продуктам. Статья носит методологический и эмпирический характер. В первой ее части авторы определили понятие и предмет самого отношения и указали сложную структуру отношений потребителей. Та сложность приводит к тому, что в методологии маркетинговых исследований делают большой упор на доброкачественные инструменты и методы измерения отношений, которые позволяют добросовестно и четко определить их многоаспектный характер. В очередной части статьи обсудили все основные вопросы, связанные с методологией измерения отношений потребителей (в особенности касающихся отношений к рыночным продуктам). Следовательно, особое внимание обратили на процесс конструкции шкалы и опре- деление понятий. Описали тоже процедуру операционализации переменных, а также предпосылки построения шкалы измерения. В последней части представили результаты собственных эмпирических исследований в рамках конструкции шкалы для измерения отношений потребителей к рыночным продуктам.

Year

Issue

Pages

14-31

Physical description

Dates

published
2013-01-2013-02

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

References

 • Abell P. (1975), Modele w socjologii, PWN, Warszawa.
 • Aronson E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997), Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 • Böhner G., Wanke M. (2004), Postawy i ich zmiana, GWP, Gdańsk.
 • DuBois C. (1960), The Story of Brand XL: How Consumer Attitudes Affected Its Market Position, “Public Opinion Quarterly, Vol. 24, Proceedings, Fifteenth Annual Conference, American Association for Public Opinion Research (Fall).
 • Falkowski A., Tyszka, T. (2011), Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk.
 • Hilgard E.R. (1972), Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa.
 • Howard J.A. (1963), Marketing: Executive and Buyer Behavior, Columbia University Press, New York.
 • Król G., Wieczorkowska G. (2004), Budowanie wskaźników za pomocą analizy czynnikowej, (w:) Brzeziński J. (red.), Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Mika S. (1972), Wstęp do psychologii społecznej, PWN, Warszawa.
 • Myers J.H., Alpert, M. (1968), Determinant buying attitudes – meaning and measurement, “Journal of Marketing”, Vol. 32, No. 4, (October).
 • Palda K.S. (1966), The Hypothesis of a Hierarchy of Effects: A Partial Evaluation, ”Journal of Marketing Research”, Vol. 3 (February).
 • Sagan A. (2003), Skale i indeksy jako narzędzia pomiaru w badaniach marketingowych, „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu”, nr 640.
 • Tarka P. (2011), Measurement, reliability estimation in a view of classical true-score theory, “Argumenta Oeconomica”, Vol. 4, Wroclaw University of Economics.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b058774-9b79-4525-abe8-e040f77b205d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.