Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 7 | 41-48

Article title

POJĘCIE „RODZINY” NA GRUNCIE W USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Authors

Content

Title variants

EN
POJĘCIE „RODZINY” NA GRUNCIE W USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ

Languages of publication

Abstracts

EN
Thesis. The article is the attempt of systematising the term of "family" on the ground of Polish law with special consideration of the act of social welfare. The legal definition of family included in the act of social welfare brings under consideration the law maker who introduced in the intended way the very broad term of family concerning the related and unrelated people being in the real relationship, living together and having common household. Discussed concepts. The author of the article conducted the overview of the judicature of administrative courts aiming at full presentation of described law. On this basis it is possible to claim that operating of law maker was fully intended and deliberate and his aim was not only to enable the access to the benefits for broad range of actual families (including same gender ones), but also to reach to the situation when meeting the necessary existence or life needs is firstly realized by the families and then, if it turns out to be impossible – with the help of the state.
PL
Teza. Definicja rodziny zawarta w ustawie o pomocy jest przemyślaną konstrukcją ustawodawcy, której celem z jednej strony jest zapewnienie dostępu do świadczeń z pomocy społecznej rodzinom faktycznym oraz zapewnienie realizacji zasady pomocniczości. Omówione koncepcje. Artykuł jest próbą usystematyzowania pojęcia „rodziny” na gruncie prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o pomocy społecznej. Definicja legalna rodziny zawarta w ustawie o pomocy społecznej skłania do zastanowienia czy ustawodawca w sposób zamierzony wprowadził bardzo szerokie ujęcie rodziny, obejmujące osoby spokrewnione i niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Wyniki i wnioski. Autorka artykułu dokonała przeglądu orzecznictwa sądów administracyjnych w celu możliwie pełnego przedstawienia wykładni omawianego przepisu. Na tej podstawie można stwierdzić, że działanie prawodawcy było w pełni zamierzone i przemyślane, a jego celem nie było jedynie umożliwienie dostępu do świadczeń szerokiemu kręgowi rodzin faktycznych (w tym jednopłciowych), ale również realizacja zasady subsydiarności, zgodnie z którą zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych i życiowych będzie w pierwszej kolejności realizowane przez same rodziny, a dopiero gdy okaże się to niemożliwe – przy pomocy państwa.

Year

Issue

7

Pages

41-48

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

author
 • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław

References

 • Banaszak, B. & Zieliński, M. (2014). Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny. Monitor Prawniczy, 7, str. 357.
 • Gąsiorek, M. (2011). Rodzinny wywiad środowiskowy w postępowaniu w sprawach pomocy społecznej. Wrocław: Gaskor Sp. z o.o.
 • Grobel, S. (2014). Zagadnienia wstępne. W: J. Łukasiewicz, Instytucje prawa rodzinnego (str. 22). J. M. Łukasiewicz (red.), Instytucje prawa rodzinnego, Warszawa 2014: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Gronowska, B., Jasudowicz, T. i Mik, C. (1999). Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania.
 • Ignatowicz, J. i Nazar, M. (2016). Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Jończyk, J. (2003). Prawo zabezpieczenia społecznego. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, bezrobocie i pomoc społeczna. Kraków: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Kałdon, B. (2011, 1). Rodzina jako instytucja społeczna w ujęciu interdyscyplinarnym. Forum Pedagogiczne UKSW, s. 1.
 • Kodeks rodzinny, Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy). Tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.
 • Konstytucja. Dz. U. nr 78 poz. 483.
 • Krajewski, T. (2016). Ustawa o pomocy społecznej. Interpretacje przepisów w oparciu o orzecznictwo,. Warszawa: C. H. Beck.
 • Łakoma, S. (2014), Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym. W: S. Łakoma, (red.), Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym (s. 45). Łódź: Head Republic.
 • Maciejko, W. & Zborniak, P. (2013). Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz. Warszawa: Lexis Nexis.
 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169).
 • Nitecki, S. (2008). Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Sierpowska, I. (2012). Pomoc społeczna jako administracja świadcząca. Studium administracyjnoprawne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Sierpowska, I. (2014). Pomoc społeczna. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Sierpowska, I. (2016). Przesłanki nabycia prawa do świadczeń. W: I. Sierpowska, Meritum Pomoc Społeczna. Wsparcie socjalne (s. 38). Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • SK 62/08, OTK-A nr 3, poz. 22 (2011).
 • Strzebińczyk, J. (2016). Prawo rodzinne. Warszawa: Wolters Kluwer Polska SA.
 • Szurgacz, H. (1993). Wstęp do prawa pomocy społecznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Wyrok WSA z 22.01.2013. II SA/Lu 889/12, LEX nr 1348654.
 • Wyrok WSA z 28.05.2013. II SA/Bk 146/13, LEX 1326952.
 • Wyrok WSA z 21.10.2010. IISA/Go 432/10, LEX nr 753025.
 • Wyrok NSA z 5.05.2011. I OSK 2096/10, LEX nr 990221.
 • Wyrok NSA z 11.06.2013. I OSK 1947/12, LEX nr 1356282.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-1426

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b0c0444-6fbc-4d61-8091-2b231dd7dd3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.