Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 23 | 167-179

Article title

Funkcja facylitacyjna angielskiej polityki oświatowej w zakresie kształcenia mniejszości etnicznych (przypadek inspektoratu oświaty w Milton Keynes)

Authors

Content

Title variants

EN
The facilitative function of English educational policy with regard to ethnic minorities (based on Milton Keynes LEA)

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article concentrates on the facilitative function of English educational policy with regard to education of ethnic minorities. At its beginning the author focuses on the major assumptions of Education and Inspections Act 2006; a reference is made to European educational policy regarding newly arrived minority students (NAMS), too. In the further course of his analyses he refers to different means of support of ethnic minority pupils included in Guidance on the assessment of EAL pupils who may have special educational needs prepared by Ethnic Minority Achievement Support Service (EMASS) employees from Milton Keynes local education authority

Keywords

Year

Issue

23

Pages

167-179

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Atger, A. F. (2009), Education and political participation of migrants and ethnic minorities in the EU, (w:) “Centre for European Policy Studies”. (URL http://www.ceps.eu). [Pobrano 3.2.2017].
 • Bhatia, T.K./ W. C. Ritchie (red.), (2005), The handbook of bilingualism. Oxford.
 • Bialystok, E. (2001), Bilingualism in development. Language, literacy, and cognition. Cambridge.
 • Bloomfield, L. (1973), Language. London.
 • Boski, P. (2009), Kulturowe ramy zachowań społecznych. Warszawa.
 • Chadderton, Ch. (2010), Educational policy and minority: ethnic young people in the UK, (w:) “Network migration in Europe”. (URL http://www.migrationeducation.org). [Pobrano 14.12.2016].
 • Children Act (1989), (w:) “legislation.gov.uk”. (URL http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1989/41/contents). [Pobrano 1.10.2016].
 • Chomsky, N. (1986), Knowledge of language: its nature, origin and use. New York.
 • Döpke, S. (1992), One parent one language. An interactional approach. Amsterdam.
 • Education and Inspections Act (2006), (w:) “legislation.gov.uk”. (URL http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/40/contents). [Pobrano 14.11.2016].
 • Ethnic minorities 'more likely to go to university' than white working-class British children (2015), (w:) “Telegraph”. (URL http://www.telegraph.co.uk/education/educationnews/11987142/Ethnic-minorities-more-likely-to-go-to-university-than-white-working-class-British-children.html). [Pobrano 1.3.2016].
 • Grosjean, F. (1982), Life with two languages. An introduction to bilingualism. Cambridge.
 • Grucza, F. (1981), Glottodydaktyczne implikacje bilingwizmu, (w:) „Bilingwizm a glottodydaktyka”, red. F. Grucza. Warszawa, 9–35.
 • Grucza, S. (2013), Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa.
 • Guidance on the assessment of pupils with English as an additional language who may have special educational needs (2004), (w:) “Milton Keynes Council”. (URL http://www.mkweb.co.uk/emass/). [Pobrano 22.2.2016].
 • Jankowska, M. (2015), On bilingualualism in (monoligual?) English classroom environment - the challenges for Polish-English bilingual children, their parents and schools, (w:) “Sustainable Multilingualism” 5, 99–131.
 • Kurcz, I. (2007), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk.
 • Lam, A. (2006), Bilingualism, (w:) R. Carter/ D. Nunan (red.), The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages. Cambridge, 93-99.
 • Laskowski, R. (2009), Język w zagrożeniu. Przyswajanie języka polskiego w warunkach polsko-szwedzkiego bilingwizmu. Kraków.
 • Laskowski, R. (2014), Language maintenance – language attrition. The case of Polish children in Sweden. Frankfurt am Main.
 • Lipińska. E./ A. Seretny (2012), Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego na przykładzie chicagowskiej diaspory polonijnej. Kraków.
 • Lipińska, E. (2013), Polskość w Australii. O dwujęzyczności, edukacji i problemach adaptacyjnych Polonii na antypodach. Kraków.
 • London: Census Profile (2015), (w:) “The Migration Observatory at the University of Oxford”. (URL http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/briefings/london-census-profile). [Pobrano 14.12.2016].
 • Łączek, M. (2016a). Glottodydaktyka dwujęzyczna: przegląd polskiej i angielskiej terminologii, odczyt na konferencji „Lingwistyka stosowana. 35 lat PTLS” (Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 15–16 kwietnia 2016 roku).
 • Łączek, M. (2016b), Akulturacja polskich (e/i)migrantów: „zjednoczeni w różnorodności”?, odczyt na II Międzynarodowej Konferencji „Nowy wymiar filologii – języki, literatura, językoznawstwo, kultura” (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Płock: 18-24 kwietnia 2016 roku).
 • Łączek, M. (2015a), Szkolnictwo polonijne w kontekście egzolingwalnym (na przykładzie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej). Od ‘polskiej szkoły parafialnej’ po ‘Polish abroad Saturday school’, odczyt na Konferencji „Nauczanie języków obcych – nowe czasy, stare problemy” (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin: 13–14 listopada 2015 roku).
 • Łączek, M. (2015b), Kształcenie andragogiczne a walka z bezrobociem (na przykładzie polskiej mniejszości etnicznej zamieszkującej londyńską gminę Ealing, (w:) “Proceedings of the International Scientific Conference on MMK 2015. International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers” Volume VI, 1251-1262.
 • Łączek, M. (2014), Promoting community cohesion in English education settings on the example of Barnfield South Academy in Luton, (w:) „Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie” Nr 4 (46)/ 2014, 17–31.
 • Łączek, M. (2006). Angielskie zadziwienia, (w:) „Głos Nauczycielski” 49 (13).
 • Migrants in Europe. A Statistical portrait of the first and second generation (2011), (w:) “Eurostat”. (URL http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statisticalbooks/-/KS-31-10-539). [Pobrano 9.9.2016]. O’Driscoll, J. (1995), Britain. Oxford.
 • Olpińska-Szkiełko, M. (2013a), Nauczanie dwujęzyczne w świetl badań glottodydaktycznych. Warszawa.
 • Olpińska-Szkiełko, M. (2013b), Wychowanie dwujęzyczne w przedszkolu. Warszawa.
 • Ó Riagáin, P./ G. Lüdi (2003), Bilingual education: some policy issues. Strasbourg.
 • Peal, E. / W. E. Lambert (2007), Związek dwujęzyczności z inteligencją, (w:) I. Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności. Gdańsk, 230–268.
 • Piaget, J. (1926), The language and thought of the child. New York.
 • Special Educational Needs Code of Practice 2001, (w:) “gov.uk”. (URL https://www.gov.uk/government/publications/special-educational-needs-sencode-of-practice). [Pobrano 1.7.2016].
 • Study on educational support for newly arrived migrant children. Final report (2013), (w:) “Sirius network”. (URL www.migrationeducation.org). [Pobrano 4.9.2016].
 • The concrete future objectives of education systems 2001, COM(2001) 59 final. (URL https://www.umftgm.ro/fileadmin/consultare_publica/bibliografie/The_concrete_future_objectives_of_education_systems.pdf). [Pobrano 3.3.2016].
 • The national literacy strategy (1999), Department for Education and Employment. London.
 • Turlej, J./ J. Woźnicka (red. jęz.) (2010), Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą, (w:) „Polska Szkoła”. (URL http://www.polskaszkola.pl/file.php/1/Podstawa_programowa_INTERNET.pdf). [Pobrano 1.12.2016].
 • Wilczyńska, W. / J. Górecka / E. Mosorka / A. Nowicka / H. Skrivánek / B. Wojciechowska (2007), Wielojęzyczność a wykorzystanie różnorodności kontekstów europejskich w nauczaniu szkolnym. Wyniki badań w dzielnicy Grunwald w Poznaniu oraz w powiecie słubickim na tle innych okręgów europejskich. Poznań.
 • Wygotski, L. (1989), Mowa i myślenie. Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b149365-351c-4ebd-9ee2-59fc13c3ec0e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.