Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 14/2017 | 59–72

Article title

Wartość grup samopomocowych w wychodzeniu z uzależnienia i trwaniu w trzeźwości osób karanych – propozycje uspołecznienia

Content

Title variants

EN
The value of the self-help groups in getting out of addiction and being sober of the punished persons – proposals for socialization

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Konieczność wszechstronnego wsparcia osób opuszczających zakłady karne i ich rodzin powinna stać się nadrzędnym działaniem zespołów interdyscyplinarnych. W artykule przybliżono złożony i zmienny charakter nowoczesnego społeczeństwa, który stanowi zagrożenie dla jednostek izolowanych, nie ułatwia znalezienia porozumienia i utrudnia znalezienie poczucia przynależności w grupie środowiskowej. Społeczeństwo nie proponuje jednostce sposobów rozwiązania problemu poczucia bezsensu, ale z reguły usiłuje wyeliminować go z życia człowieka poprzez dostęp do różnych form pomocy instytucjonalnej, które nie realizują odpowiednio programów wsparcia. Decydującą rolę w odbudowaniu satysfakcji odgrywają takie czynniki, jak: przynależność do grupy AA, czas trwania w trzeźwości, zaangażowanie ze strony alkoholika i uczestnictwo w psychoterapii. Najwięcej korzyści wypływa ze wsparcia wspólnoty, która daje siłę i duchowo oraz społecznie rozwija, co sprzyja poprawie funkcjonowania w sensie jednostkowym i społecznym Potrzeba realizacji działań korekcyjnych w przyszłości, jest dla tej grupy osób wykluczonych – byłych więźniów – jedyną szansą na ich przetrwanie w środowisku lokalnym i częściowe odbudowanie pozytywnego wizerunku człowieka.
EN
The necessity of comprehensive support for people leaving prisons and their families should become the supreme activity of interdisciplinary teams. The article presents the complex and changing nature of modern society, which is a threat to isolated individuals, does not facilitate finding an agreement and makes it difficult to find a sense of belonging in an environmental group. Society does not propose to the individual how to solve the problem of sense of nonsense, but as a rule he tries to eliminate it from human life through access to various forms of institutional help that do not adequately support programs. The decisive role in rebuilding satisfaction is played by such factors as: belonging to the AA group, duration in sobriety, alcohol involvement and participation in psychotherapy. The most benefits come from the support of the community, which gives strength and spiritual and social development, which favors the improvement of functioning in the individual and social sense

Year

Issue

Pages

59–72

Physical description

Dates

published
2017-12-31

Contributors

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

References

 • Antonovsky A., 1995, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia. Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 • Bałandynowicz A., 1993, Nieudane powroty, Studio WM, Warszawa.
 • Bandura A., 1982, Self-efficacy Mechanism in Human Agency, „American Psychologist”, nr 37.
 • Bishop G., 2000, Psychologia zdrowia, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
 • Bleistein R., 1986, Jung sein heute.Situation und perspektiven, Würzburg: Echter. [7] Bodenhausen G., Moreno K., 2001, How do I feel about them? The Role of Affective Reaction in Inter Group Perception, [w:] The Role of Subiektive States on Social Cognition an Behavior, (red.) Bless H., Forgas J., Psychology Press, Philadelphia.
 • Boros L., 1964, Der anwesende Gott, Wege zu einer existentiellen Begegung, Ölten: Freiburg.
 • Cierpiałkowska L., 2000, Alkoholizm. Przyczyny – leczenie – profilaktyka, UAM, Poznań.
 • Chodkiewicz J., 2005, Predyktory ukończenia terapii mężczyzn i kobiet uzależnionych od alkoholu, „Postępy Psychiatrii i Neurologii”, t. 14, nr 1.
 • Florkowski A., Polak K., Sarna D., Gądek I., 2000, Jakość życia żołnierzy zawodowych z problemem alkoholowym, „Problemy Alkoholizmu”, nr 1.
 • Jakubik A., Kowaluk B., 1997, Wsparcie społeczne a utrzymywanie abstynencji u mężczyzn uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 26.
 • Jan Paweł II, 1991, Centessimus annus. Encyklika w setną rocznicę Encykliki Rerum Novarum, Augustinum, Warszawa.
 • Jakubik A., Kraszewska E., 2002, Zespół alienacyjny u mężczyzn uzależnionych od alkoholu, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 1.
 • Jaraczewska I., 2009, Skuteczność terapii motywującej w redukcji problemów alkoholowych. Przegląd badań, „Alkoholizm i Narkomania’’, nr 2.
 • Kieszkowska A., 2012, Inkluzyjno-katalaktyczny model reintegracji społecznej skazanych. Konteksty resocjalizacyjne, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Konopczyński M., 2009, Kierunki zmian i metodyki oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce, [w:] Współczesne kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, (red.) Konopczyński M., Ambrozik W., Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa.
 • Kurantowicz E., 1993, Grupy samopomocy. Ustalenia teoretyczne, „Prace Pedagogiczne’’, 17.
 • Melibruda J., 1995, Trzy kręgi trzeźwienia, „Świat Problemów”, nr 1.
 • Moskalewicz J., Habrat B., Sierosławski J., Świątkiewicz G., Zieliński A., 2000, Konsekwencje zdrowotne nadużywania substancji psychoaktywnych, [w:] Zdrowie psychiczne. Zagrożenia i promocja, (red.) Czabała C., Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa.
 • Niewiadomska I., 2007, Osobowościowe uwarunkowania skuteczności kary pozbawienia wolności, KUL, Lublin.
 • Nikodemska S., 2004, Czynniki osobowościowe a uzależnienie od alkoholu, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 2.
 • Nouwen H., 1993, Du bist der Geliebte. Mensch: religiöses Leben in einter sikularen Welt, Freinurg-Wien-Basel: Herder.
 • Pilecka B. (red.), 1986, Poczucie sensu życia w wybranych teoriach psychologicznych, [w:] Osobowościowe i środowiskowe korelaty poczucia sensu życia, WSP, Rzeszów.
 • Poprawa R., 2006, Proaktywne radzenie sobie ze stresem a ryzyko uzależnienia się od alkoholu wśród dorastającej młodzieży, [w:] Wokół jakości życia, (red.) Bartosz B., Klebaniuk J., Wrocław.
 • Rarot H., 2005, Współczesne dylematy dobra wspólnego, [w:] Etyka i polityka, (red.) Probucka D., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Radziewicz-Winnicki A., 2008, Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Schwarzer R., 1997, Poczucie własnej skuteczności w podejmowaniu i kontynuacji zachowań zdrowotnych, [w:] Psychologia zdrowia, (red.) Henszen-Niejodek I., Sęk H., PWN, Warszawa.
 • Szmagalski T., 1987, Grupy samopomocy w Stanach Zjednoczonych jako zjawisko społeczne, „Praca Socjalna”, nr 3.
 • Szczukiewicz P., 1996, Kryzys wartościowania w chorobie alkoholowej, „Świat Problemów”, nr 4.
 • Taylor S.E., 1984, Przystosowanie się do zagrażających wydarzeń, „Nowiny Psychologiczne”, nr 6–7.
 • Trzebiatowski J., 2010, Jakość życia trzeźwiejących alkoholików a skuteczność programów AA i placówek leczenia, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 23.
 • Urban B., 2004, Wzmacnianie procesu destygmatyzacji ex-dewianta jako warunek readaptacji społecznej, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, LVII.
 • Urbaniak-Zając D., 1993, Grupy samopomocy jako środowisko uaktywniające siły ludzkie, „Prace Pedagogiczne”, nr 17.
 • Wnuk M., 2005, Poczucie jakości życia anonimowych alkoholików, „Psychologia Jakości Życia”, nr 4.
 • Wnuk M., 2006, Zaangażowanie w ruch samopomocy a poczucie jakości życia osób uzależnionych od alkoholu. Mediacyjna rola poczucia sensu życia, „Alkoholizm i Narkomania”, nr 19.
 • Wnuk M., 2010, Samopomoc jako jedna z form radzenia sobie z uzależnieniem od alkoholu, [w:] Leczenie alkoholików i członków ich rodzin. Perspektywa badawcza i praktyczna, (red.) Gąsior K., Chodkiewicz J., Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 • Woititz J.G., 1994, Małżeństwo na lodzie, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2081-3767

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-9b15192a-e8ed-4254-b1a2-eba2cde252fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.